google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 21., péntek

Majakovszkij


  Vlagyimir Vlagyimirovics Majakovszkij
(1893-1930) költôi
pályája  a futuristák körében indult, a mozgalom egyik vezéralakja lett.  A
"költôietlen"  témáknak, a nagyváros mindennapi valóságának  a  kóltészetbe
emelésével,  meghökkentô képekben való megragadásával kísérletezett. Az  új
tartalmak megszólaltatására új költôi nyelv megteremtésének lehetôségeit
kereste: bátran alkotott új szavakat, a szokásos mondatokat
valósággal széttördelte.

  Majakovszkij általában az erôs hangok költôje volt, csak
ritkán szólt halkan és mérsékelten. Ekkor költészetét és magatartását is  a
kihívóan nyers és vad hang jellemezte. E költôi
magatartás mögött azonban egy szinte már betegesen érzékeny, hiú és könnyen
sebezhetô ember rejtôzött. Költészete a
német expresszionizmussal is mutat rokon vonásokat, a város
poklában szenvedô társtalan ember jajkiáltása hallatszik belôle.

  Pályája elsô szakaszát nagyarányú futurista programverse,
a Nadrágba bújt felhô (1915) foglalja össze. A költô "a modern
művészet katekizmusának" nevezte poémáját, és szándékát így
foglalta össze: "Le a ti szerelmetekkel, le a ti művészetetekkel,
le a ti rendszeretekkel, le a ti vallásotokkal - ime a négy rész
négy kiáltása." Ezek a motívumok adják meg a költemény
alaphangját.

  A versben a világ töredezetten és szétforgácsolódva jelenik
meg felfokozott víziók sorozatában. A mű egészén végigvonul
az én és a ti szembeállítása. A ti fogalmába sűrűsödik minden,
amit a költô annyira gyűlöl, az egész álszent, értéktelen világ.
Ezzel szemben jelenik meg a pozitív értékekkel telített, tisztaságra, jóra,
szépre vágyó hatalmas én, aki rettenetesen szenved a világ  hitványságától,
a megalázott szerelmi vágytól, a
szűkre szabott lehetôségektôl.

  Majakovszkij a forradalmat a maga ügyének is tekintette,
jövôre irányuló vágyai beteljesülésének az ígéretét látta benne. A művészek
feladatait a fonadalmi idôkben "hadparancsai"fogalmazzák meg. Az elsôben  -
Parancs  a művészek hadseregéhez ( 1918) - elszántan fordul a  vértelen  és
hervatag  szobaköltészet  ellen,  azt követeli, hogy  a  művész  lépjen  ki
műhelyébôl az utcára, és legyen "vad rohamra"szólító kürtös,  "dobpergetô".
A versnek sajátos ritmikája van, melyet az érzések
magas   hôfokából   adódó   dinamizmus  és  az   élôszóban   való   elôadás
lehetôségeinek figyelembevétele határoz meg.

  Majakovszkij munkásságának jelentôs területe a szatíra.
Kíméletlen  hevességgel,  groteszk  és  bizarr  ötletekkel,   parodisztikus
túlzásokkal,  csúfolkodva  tűzi tollhegyre az új  társadalomban  jelentkezô
fonákságokat  (Költemény  a  Mjasznyickaja utcáról, egy  asszonyról  és  az
összorosz méretekrôl). Majakovszkij szatírái közérzetének dokumentumai  is.
Élete utolsó
éveiben felismerte, hogy jóhiszeműen zsarnokságot támogatott, és  öngyilkos
lett.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése