google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 13., csütörtök

A 60-as évek irodalma


  A  60-as években a dokumentumirodalom újabb hulláma támad fel. Az  olvasó
mintha   bizalmatlan   lenne  az  irodalmi  fikció   áttételein   keresztül
érvényesülô  általánosítással  szemben, és érdeklôdése az  egzakt  tényeket
leíró   dokumentumirodalom   felé  fordul.  A   tények   persze   esetleges
részletelemek,  néma  adatok, az írói feldolgozás, a  művészi  megjelenítés
azonban fel is tárhatja tartalmukat, anélkül, hogy a dokumentumszerű  hűség
látszata  elveszne. A tényirodalom témái nem csak történelmi  és  politikai
események lehetnek. Truman Capote (trumen kepóti; 1924-1984) Hidegvérrel c.
regénye  (1965) egy mindennapos újsághírt dolgoz fel. A valóban  megtörtént
eseményeknél  azonban  izgalmasabb  az író  hangvétele  és  szemléletmódja,
nyomozása, ahogy a két gyilkos cselekedeteinek motívumait kutatja.
       A  szerzô  életének és  munkásságának  rövid  ismertetése,
valamint    kiemelt   müveinek   elemzése    után    számitógépes
feldolgozásban  olvassuk  el  a  kiemelt  művek  részleteit,   de
szakitsunk idôt minél több müvének a megismerésének.

  A  szépprózának  más útját követik azok az írók, akik  napjaink  életének
társadalmi,  erkölcsi  és filozófiai  problémáit  parabolikus,  modellszerű
ábrázolással teszik érzékelhetôvé, mint a francia Albert Camus (alber kamü;
1913-1960) A közöny (1942), az angol William Golding (viljem gólding;1911-)
A legyek ura (1954), A torony (1964) vagy a japán Abe Kóbó (1924-) A  homok
asszonya című regényében.

  George Orwell (1903-1950) állatfarm c. "tündérmeséje"
(1945)  a század nagy könyvei közé tartozik. Nemcsak a  sztálini  rendszert
állítja   elénk  roppant  tömörséggel,  hanem  a  zsarnokság   születésének
természetrajzát   is   feltárja,   minden   diktatúra,    totalitarianizmus
lélektanát, lényegét magába sűríti nagy
mesélôkedvvel, tökéletes teljességű és hitelű világalkotással.
Egy ôsi műfajt, az állatmesét eleveníti föl, s ezt áthatja a mai
politikai,  antropológiai  és  etikai keresés  tényeivel.  "Anyagának",  az
állatoknak az ismerete teszi lehetôvé, hogy egy pillanatig sem érezzük ôket
allegória- vagy jelképhordozónak -
miközben valójában kezdettôl és egyértelműen azok is.

  Orwell  1984  c. szatirikus regénye (1948) az elképzelt  jövô  rettenetes
totalitárius  államáról szól, melyben nincs helye az igazságnak, az  önálló
gondolkodást és szerelmet üldözik, magánélet nem lehetséges.

  Az Egyesült államokban a széppróza sokféle irányzata
megtalálható. Az intellektuális jellegű elbeszélô irodalom
képviselôi Saul Bellow (szól beló; 1915-) és John Updike
(dzson ápdájk; 1932-). Mindkettôjük írásait finom lélektani
ábrázolás, fanyar, ironikus szemlélet jellemzi.

  A  német  írók egy csoportja a fasiszta Németország összeomlása  után  is
tovább  élô múlt kísérteteivel veszi fel a küzdelmet. Heinrich Böll  (1917-
1985) az idô és a cselekmény mesteri sűrítésével megírt Biliárd fél  tízkor
című regényében (1959)
a jólét és tisztesség látszata mögött működô félelmes erôket
jeleníti meg. Günter Grass (grassz; 1927-) A bádogdob című
művében  (1959)  egy törpe mint ideggyógyintézeti  ápolt  emlékezik  vissza
életére. Az író az ô nézôpontjából rajzolja meg a háború elôtti, alatti  és
utáni  német  társadalom képét. A nézôpont megválasztása lehetôvé  teszi  a
szatíra, a groteszk és abszurd játékosság szabad érvényesülését.

  Jorge  Semprun  (horhe szemprun; 1923-) spanyol származású  francia  író;
elsô  regénye  A nagy utazás (1963). A cím nemcsak arra az  utazásra  utal,
amelyet a fôhôs fogolytársaival
együtt  a zsúfolt vagonban tett meg Compiégne-bôl (kompjeny)  Buchenwaldba,
szimbolikusan azt a szellemi utazást is
jelenti,  amelyet  az elbeszélônek saját emlékeiben  kell  megtennie,  hogy
megértse az érthetetlent, hogy 16 év távlatából fel
tudja idézni és mérni az antifasiszta harc és deportálás jelenségeit.

  Az  út négy napon és öt éjszakán át tartott. A regénybeli történet  akkor
kezdôdik, amikor már négy nap és három éjszaka môgöttük van.

  Az elbeszélô, Gérard (zsérár), aki sok vonatkozásban az
íróra  emlékeztet,  egyes szám elsô személyben beszéli el  az  utazást.  Az
utazás jelen idôben elbeszélt jelenetei közé ékelôdik
mindaz, ami elôtte és utána történt. Mivel az elbeszélô regénybeli  utazása
óta  16  év  telt  el, az  elbeszélés  idejébôl  visszapillantva  az  egész
cselekmény  a  múlt  felidézése. Az utazás idôközege  így  háromrétegű.  Az
idôsíkok  váltásával  az  író  párhuzamok  és  szembeállítások   hálózatát,
mondanivalóját sugalmazó motivikus szerkezetet hoz létre.

  A múlt felidézésekor olykor szándékosan alkalmazza a
prousti  technikát. (A fekete kenyér motívuma rokon a  madelaine-epizóddal,
ugyanakkor  ellentéte is annak: a gyermekkori paradicsom helyett az  éhezés
poklát idézi fel.) Az elbeszélô
életének elôtörténete a múltnak a jelenben való beépűlését,
benne  élését érzékelteti, magyarázza a jelent; a múlt felidézése az  ember
egész személyiségének a vállalását is jelenti.

  A  Ramón Mercadet második halála (1968) tôrténelmi parabola és  kémregény
keveréke,    líraian    keserű   leszámolás    az    októberi    forradalom
következményeivel.  A  regény világát az aszszociációs  technika  határozza
meg, az író így korlátlanul közlekedik térben és idôben.

  A posztmodern epika mintaműve Umberto Eco (1932-) A
rózsa neve c. regénye (1980), egyik meghatározó irányzatának
reprezentánsa pedig az amerikai Thomas Pynchon (pincsn;
1937-) regényírása. (A 49-es tétel kiáltása, 1966; Gravitációs  szivárvány,
1973).

  Alekszej  Makszimovics Gorkij (1886-1936) rendkívüli pályát futott be:  a
társadalom mélyérôl jött, és világszerte ismert
iróvá  küzdötte fel magat. Korai romantikus és naturalista  elbeszéléseiben
egy új, az irodalomban eddig ismeretlen világot
tárt  föl,  a lázadók, a társadalmon kívül  került,  lecsúszott  mezítlábas
csavargók világát.

  1906 ôszén Capri (kapri) szigetén telepedett le, és csak hét
év  múlva  tért  haza.  Capriban  írt művei  az  orosz  vidéki  élet  sivár
ürességérôl,   a  kispolgárság  kilátástalan  világáról   szólnak   (Okurov
városka,1909).

  A húszas évek közepén kezdôdik utolsó alkotói korszaka, amikor elsôsorban
a  forradalom  elôtti  idôk  Oroszországa  felé  fordul  nagyobb  lélegzetű
műveiben.

  Az Artamonovok c. regényében (1925) egy polgárcsalád felemelkedésének  és
bukásának  történetét  írja meg, és ezzel  tulajdonképpen  az  oroszországi
polgárság egész életét, mindössze néhány évtizedes, 1863-tól 1917-ig  tartó
fejlôdését is bemutatja.

  Utolsó, befejezetlenül maradt regényében, a Klim Szamgin
életé-ben  (1927-1936)  Gorkij  nagy  feladatra  vállalkozott:  "Valamennyi
osztályt, minden áramlatot, irányzatot, a századvég és
a  20.  sz. elejének egész pokoli zűrzavarát  ábrázolnom  kell,  megmutatni
hogyan éltek, mint gondolkodtak, mit tettek az orosz
emberek a 80-as évektôl kezdve 1919-ig, és azt is, milyenek voltak belülrôl
ezek az emberek."

  Gorkij már nem a hagyományos elbeszélô technikával dolgozik, hiszen ilyen
módszerrel  nem  is  lehetne hírt adni a  sokféle  ideológiai  folyamatról,
erôvonalakról. A regényben alig
van  epikus  jellegű  cselekmény,  jelentôs  része  intellektuális  jellegű
beszélgetésekbôl  áll. Az író nézôpontja azonos a fôhôsével,  akinek  jelen
idejű tudatával vetíti elénk a történteket.
Minden esemény, minden figura, minden gondolat Szamgin
tudatán szűrôdik át az olvasó számára. A tárgyilagos 3. személyű elôadásmód
lehetôvé teszi, hogy egyrészt érzékeljük, mi és
hogyan történik az elbeszélô szerint, másrészt azt is, hogyan,
milyen szemszögbôl látja ugyanezt a fôszereplô, és hogyan
reagál erre.

  Szamgin intellektuálisan az értelmiségi átlag fölött áll.
Szüntelenül figyeli és elemzi a jelenségeket, elemzô szenvedélye nem kíméli
önmagát sem. Illúziók nélkül látja a világot és
magát  is,  de  saját  hiányaiból és korlátaiból már  nem  meri  levonni  a
következtetéseket. Más akar lenni, mint a többi ember, szabad és  kötetlen,
mindenben részt vesz, de semminek
sem adja át magát egészen, így szabadsága és élete üres marad.

  Iszaak Babel (1894-1941) mindössze három vékony elbeszéléskötetet hagyott
hátra.  Lassan, nagy műgonddal írt, minden mondatát igyekezett  tökéletesre
formálni.

  A Lovashadsereg (1926) elbeszéléseiben polgárháborús tapasztalatait  írta
meg. Közelrôl látta az eseményeket, és illúziók nélkül szembe mert nézni  a
valósággal.   A   forradalmi  háború  szokványos,   patetikusan   érzelmes,
megszépített képe helyett a történelem könyörtelen valóságát mutatja meg.

  A  rendkívül  bonyolult  forradalmi  állapot  hiteles  megjelenítése   az
elbeszélés  újszerű módszerét igényelte. Babel kitűnôen értett ahhoz,  hogy
néhány oldalon elmondja mindazt, aminek elmondását mások inkább csak hosszú
regényekben tudták elképzelni.

  A  Gedali  c.  novella  jól mutatja  elbeszélôi  módszerét.  Elhagyja  az
elôzmények,  a  következmények  és a  mellékkörülmények  bemutatását,  csak
villanófénnyel megvilágít egy drámai
helyzetet, melybôl minden lényeges elénk tárul.

  A  történelem  könyörtelenségének  tudata és fájdalma  áthatja  az  egész
elbeszélést, és érvényre jut a novellában a mindent
felülmúló, elemi erejű, megtisztító hatású tragikum.

  A  20-as  évek  elején induló szovjet  írónemzedék  egyik  legjelentôsebb
alakja Andrej Platonovics Platonov (1899-1951).
Már elsô elbeszéléseiben erôs valóságismerettel és nagy megjelenítô  erôvel
jelentkezik, a 20-as évek végén azonban egyre
többet támadják, és fokozatosan kiszorítják az irodalmi életbôl.

  Platonovot az új társadalom emberének formálódása, az elidegenedett ember
humanizálódásának  lehetôségei és nehézségei, az idôleges megtorpanások  és
félresiklások  foglalkoztatják.  Látja,  hogy az  új  élet  milyen  nehezen
igazítja  ki a múltnak az emberi lélekben okozott torzulásait,  és  bírálja
mindazt,
ami újabb meg újabb formában elidegeníti az önmaga teljes
megvalósítására törô embert. A bürokráciát bíráló, nagy általánosító  erejű
szatírái,  groteszk  filozófiai parabolái (Gradov  városa,1928;  A  kétkedô
Makar,1928) Majakovszkij, Bulgakov ironikus látásmódjával rokonok.

  Elsôsorban  a  magánélet  kis  örömeiben  vagy  éppen  fájdalmaikban   és
sérelmeikben magatehetetlenül elmerülô, sorsukat
értelmezni nem tudó embereket ragadja meg. Hôsei individuális
értékeiket  próbálják  egyeztetni, elhelyezni a változó  világban.  Gyakran
izolált  tevékenységben keresnek menedéket. Útkeresésük  az  elszigeteltség
miatt többnyire kudarcba fullad
(Kocsistelep,   A  jepifanyi  zsilipek,  Iljics  kialudt  lámpája.   Mester
születik, A homok tanitónôje, Dzsan, A harmadik fiú stb. ; 20-as
és 30-as évek). Platonov meglepô pszichológiai pontossággal
tudja  láttatni  - egyszerre kívülrôl és belülrôl -  a  pattanásig  feszűlt
szituációkba helyezett alakjainak lélekállapotait.

  Mihail Alekszandrovics Solohov (1905-1984) a kozákok
földjén, a Don vidékén szűletett és élt, csaknem mindegyik
művének cselekménye is ott játszódik.

  Legnagyobb szabású, legjelentôsebb műve a Csendes Don.
A hatalmas regényeposz 1912-tôl 1922-ig tíz évet fog át, a világháború,  az
1917-es forradalmak és a polgárháború idôszakát.

  A történelem kegyetlen sodrában hányódnak az emberek, a
doni kozákok hagyományos életformája széttörik, és valami
új van kialakulóban. Az új világ születése sok szenvedéssel és
fájdalommal jár együtt. Az író a szörnyűségeket nem enyhíti,
a  valóságot  nem  eszményíti, de  szenvedélyes  pátosszal,  érzelmességtôl
mentes  kemény  líraisággal szól a forradalmi harcokról, és  a  pusztulásra
ítélt régi életformában is meglátja azt, ami szép és emberi.

  A regényben minden folytonos mozgásban van, az író az
emberi viszonylatokat gazdag összefüggésekben és történésekben tárja elénk.
Az eposzi méretű nagy harcok és küzdelmek
mellett bemutatja a mindennapok jeleneteit, a családi életet, a
mezei munkát, a természetet is.

  A  tolsztoji hagyománynak megfelelôen a cselekmény  lassan,  szerteágazva
hömpölyög,  a  szereplôk  sokoldalúan  bemutatott jellemek.  Az  író  él  a
naturalizmus  és  az impresszionizmus eszközeivel is,  a  szörnyűségek,  az
ösztönvilág nyers megjelenítésével, a lírai hangulatok felidézésével.

  A regény fôhôse, Grigorij Meljehov egyszerű kozák, de az átlagnál  különb
egyéniség. Megpróbál tájékozódni a bonyolult helyzetben, de inkább ösztönei
és  érzelmei  vezetik, és hol a vörösökhöz, hol a  fehérekhez  csatlakozik.
Természetesnek
tartja  a  kozákélet  törvényeit,  de lázad  is  ellenük.  Akszinya  iránti
szerelmébôl  a  család a jómódú Nataljával  való  összeházasítással  akarja
kigyógyítani. Grigorij engedelmeskedik, de
továbbra is szerelmese marad Akszinyának. A fehérek hadseregében érzi, hogy
lenézett  paraszt a tisztek között, de a vörösök soraiban is  vannak  olyan
élményei, amelyek eltávolítják
ügyüktôl.  Elpusztulnak  azok az asszonyok - Natalja és  Akszinya  -,  akik
hozzá  kötötték életüket, széthull a Meljehov család is. Grigorij  teljesen
egyedül marad.

  Alekszandr   Iszajevics   Szolzsenyicin  (1918-)   az   orosz   realizmus
hagyományának  folytatója, műveiben a sztálini korszakot, a  büntetôtáborok
világát  jeleníti  meg.  Miután matematika-fizika  szakos  tanári  diplomát
szerzett, 1941-ben behívták
  katonának, 1945-ig harcolt a fronton, kétszer kitüntették. Tüzérszázadosi
rangot  ért  el,  amikor  Sztálint  bíráló  levelei  miatt  letartóztatták.
Nyolcévi börtönre ítélték, melynek kitöltése után száműzték. Száműzetésébôl
1956-ban  tért vissza. 1974-ben kiutasították a Szovjetunióból, az  USA-ban
él.

  Az Ivan Gyenyiszovics egy napja c. kisregény (1962) I. Gy. Suhov életének
egy  napját mutatja be, egyet abból a  háromezer-hatszázötvenhárom  napból,
melyet  a táborban kellett eltöltenie. Az egyszerű parasztembert  a  tábori
élet  kemény  törvényei  formálták  egyéniséggé,  aki  az  embertelenségben
megtalálta azt a néhány embert, akire számíthatott, s akik számíthattak rá.

  A Rákosztály (1968) Sztálin halála után két évvel játszódik
  egy  közép-ázsiai  kórház  onkológiai  osztályán  (vö.:   Dosztojevszkij:
Feljegyzések  a  holtak házából; Csehov: A 6-os számú kórterem). Az  író  a
tapasztalati  valóság fölött, kiemelt modellhelyzetben mutatja be  figuráit
(vö.: Thomas Mann: Varázshegy): a rákosztályon kicsiben láthatjuk az  egész
sztálinista  rendszer  konfliktushálózatát. A regény már  sokat  megjelenít
Szolzsenyicin  keresztényi  etikájából,  de  még  szinte  semmit  abból   a
nagyorosz-pravoszláv konzervativizmusból, amely késôbbi műveibôl  tételesen
is kiolvasható.

  A  Gulag-szigetcsoport-ban (1973) megfigyelhetjük, hogy a nem-fikciós,  a
dokumentáris szövegírás, általában a tények, dokumentumok adagolása  miként
jelenik meg a fikcióban, a képzelet teremtette narrációban.

  Az abház eredetű Bulat Okudzsava (1924-) történelmi témái mai  kérdéseket
vetnek föl.

  A  Szegény  Avroszimov (1969) a dekabrista felkelést  követô  vizsgálatok
idejébe   vezet   vissza.  Avroszimov  vidéki  ifjú  nemes,   akit   az   a
megtiszteltetés  ér, hogy írnokként jelen lehet a  dekabrista  összeesküvôk
perén.  Az  események  és tapasztalatai hatására a  világról  való  nézetei
gyökeresen  megváltoznak.  Az  író a  történetet  egy  kortárs  krónikással
beszélteti el, aki képtelen megfelelni a kor magas irodalmi igényeinek.  Ez
a formai játék a kifejezés lehetôségeivel foglalkozó tréfás ars poetica is.
Mindent a fôszereplô szemszögébôl - ezért torzítva - látunk. A  nagyszabású
téma  és a kisszerű hôs összeütközése pátosszal átszôtt ironikus hangot  és
sajátosan groteszk látásmódot hív életre. A regény azt a kérdést vizsgálja,
hogy milyen mértékig
lehet behódolni a terrornak anélkül, hogy magunk is bűnrészessé válnánk.

  A Merszi avagy Sipov kalandjai című regénye (1971) hiteles
dokumentumokra  épül,  és megmutatja, hogy a  valóság  sokszor  képtelenebb
helyzeteket hoz létre, mint bármely fikció.
Egy Sipov nevű rendôrügynököt megbíznak, hogy figyelje a
"társadalomra veszélyes" Tolsztoj grófot. Sipov iszik, költekezik, s  mivel
nem talál módot arra, hogy eljusson Tolsztojhoz,
hát  hamis  jelentéseket  küld  róla.  Azt  hazudja,  amit  elképzelnek  és
elvárnak. A regény azt állítja, hogy a hatalom a legképtelenebb vádakhoz is
talál bizonyítékot, s akkor sem roppan
össze, ha a vád képtelensége nyilvánvalóvá válik. Az elbeszélés abszurd  és
groteszk  fordulatokkal mutatja be egy lángelme megalázását és a  rendôrség
ostobaságát.  Az  író  az olvasóra bízza, hogy döntse  el:  lehet-e  rendes
ember, aki aljas célok
eszközévé válik. A rendôrügynök szemszögébôl látjuk az eseményeket. Az  író
a  bürokrácia nyelvének fordulataitól Sipov orosz és francia  kifejezéseket
vegyítô  és  torzító szóhasználatáig sokféle  stílusréteg  anyagából  építi
művét.  A  regény egyúttal a 19. századi orosz próza persziflázsa,  az  író
remekművek  figuráit, helyzeteit travesztálja, a nagy írókat idézi  sajátos
tükörben.

  Okudzsavának ezek a művei az orosz irodalomnak az E. T.
A. Hoffmanntól eredeztethetô s Gogoltól Bulgakovon át máig
ívelô  groteszk-fantasztikus  vonulatát folytatják. A  Dilettánsok  utazása
(1973)  viszont  sok  vonatkozásban Tolsztojra emlékeztet. Ez  a  regény  a
dekabrista   felkelés  után  játszódik,  és  egy  tragikus   sorsú   herceg
útkeresését írja le. A cím a történelem negatív dilettánsaira utal,  akiket
a  regény  egyik  szereplôje így  jellemez: "Európában a besúgó.  .  .  egy
hivatal hivatalnoka. . . Nálunk viszont. . . az amatôr besúgók teszik ki  a
legnagyobb  tömeget,  az önzetlen besúgók. akik össze tudják  egyeztetni  a
fennkölt  szolgálatot  a  feljelentéssel. . ."  A  fiktív  visszaemlékezést
Amilahvari nyugalmazott grúz fôkapitány írja, s benne az író
dokumentumbetétjei  -  levelek, jelentések - húzzák alá a fôtémát,  amit  a
fôszereplônek  -  akiben  van  valami  a  "felesleges  ember"  típusából  -
környezete sugall kimondatlanul: nincsen számodra hely.

  Jaroslav   Hasek  (jaroszlav  hasek;  1883-1923)  a  századeleji   prágai
bohémvilág  ismert  figurája, hírhedt tréfacsináló,  a  kiskocsmák  állandó
törzsvendége volt.

     műve  nevezetes  regénye:  Svejk.  Egy  derék  katona  kalandjai   a
világháborúban (svejk;1921-1923). A regényben Hasek azt mutatja meg, hogyan
védekezhet a kiszolgáltatott kisember a rátámadó embertelen világ ellen. Ez
a kérdés Közép-Európában különösen nagy jelentôséggel bírt, hiszen itt - a
megkésett társadalmi fejlôdés következtében - még a polgári demokrácia adta
lehetôség  sem volt meg a nyílt szembenállásra. Svejk a hadseregbe  kerülve
olyan   végletes  lojalitással,  olyan  túlzó   buzgalommal   alkalmazkodik
környezetéhez,  hogy  az  már felér a  lázadással.  A  parancsokat  nemcsak
készséggel  teljesíti, hanem túl is teljesíti, és ezzel nevetségessé  teszi
ôket.
Ahol  csak megjelenik, mindenütt zavart kelt, bajt okoz.  Felettesei  pedig
tehetetlenek  ezzel  a jóindulatú, jámbor bajkeverôvel.  A  "derék  katona"
groteszk   mimikri-módszerével  a  legnehezebb  helyzetekbôl  is   ki   tud
evickélni, és derűs nyugalommal
botladozik  a  világ  labirintusában.  Ugyanakkor  a  császár   ôfelségének
túlzottan  lelkes szolgálatával, az elôírt  kötelességek  túlteljesítésével
nagyon jól láthatóvá teszi a militarizmus, az egész rendszer  abszurditását
is.

  Az író elsôsorban úgy jellemzi hôsét, hogy szüntelenül beszélteti.  Svejk
folyton  mesél,  általában nem tudjuk bizonyosan, hogy  komolyan  beszél-e,
vagy csak komédiázik. Mindenre tud valami példázatot. Történetei  műfajukat
tekintve  is  változatosak, vannak köztük  anekdoták,  példabeszédek,  régi
életképek, visszaemlékezések, szentenciák, tanmesék.

  Az  író  csak ritkán szólal meg közvetlenül, általában  háttérben  marad,
mint névtelen krónikás közli a legfontosabb adatokat, vagy nagyobb távlatba
helyezi az egyes mozzanatokat.
Annál  többet beszélteti a fôhôst. Svejknek a történet  folyamán  elmondott
mintegy  kétszáz példázata tulajdonképpen monológ, ezek sorozata  képezi  a
regény gerincét.

  A    szövegében  a  nyelv  legalsó  rétegeinek,  a  vaskosabb,  durvább
kifejezéseknek a felhasználására a jellemzés érdekében kerül sor.

  Hasek  regénye  több  mint kordokumentum. Svejk  viszontagságos  élete  a
háborúban  minden kor emberének a sorsát is példázza. A "derék katona"  nem
csak  az osztrák hadigépezettel küszködik, nem csak annak  értelmetlenségén
és   embertelenségén  diadalmaskodik:  természetes  magatartásával,   józan
értelmével az emberiséget, a humánumot védi mindig és mindenütt, ahol  csak
megjelenik az embertelenség, a hazugság.

  Karel Capek (csapek; 1890-1938) történelmi miniatűrjeit, "apokrif"-jeit a
húszas  években  kezdi írni. A gyűjtemény magyarul Történelmi  görbe  tükör
címmel jelent meg. A történetek arra figyelmeztetnek, hogy a múlt eseményei
talán   nem  egészen  úgy  játszódnak  le,  ahogy  tudni  véljük,  úgy   is
történhettek,  ahogy  ezt  a  görbe  tükör  mutatja.  Az  író  a  múltat  a
perspektíva eltolásával jeleníti meg, a jelen nézôpontjából láttatja,
a tôrténelem szereplôit mai városi nyelven beszélteti.

  Capek a fasizmus elleni küzdelmek idején újabb történetekkel  egészítette
ki gyűjteményét.
  Az  Archimedesz nalála (1938) a nagy birodalmat építô, hódító erôszak  és
az értelemben bízó ember szembenállását példázza.

  Bohumil Hrabal ( 1914-) a modern cseh próza mestereinek
eredményeit  fejleszti tovább. Capeket követi, aki a  kisemberek  világának
bemutatását  emelte  magas  szintre. Míg  azonban  Capek  kívülrôl,  Hrabal
belülrôl közelíti meg szereplôit. Stílusában pedig - Hasekhez hasonlóan - a
beszélt nyelvet tekinti irányadónak.

  Elbeszéléseinek általában nincs központi cselekménye,
nem kerek történetet mesél el, írásai minden értékhierarchia nélkül  egymás
mellé   rendelt  vagy  montázsszerűen  egymásba  fonódó,   egymást   átfedô
helyzetek, pillanatképek, a figurái elôadta történetek sokaságából  épülnek
szerves   egésszé.  A  leírások,  a  szerzôi   közbeszólások,   kommentárok
elmaradnak, az
író a megjelenített poétizált valóságot beszélteti.

  Alakjai  többnyire  félresikerült,  a  társadalom  szélein  vegetáló,   a
kenyérszerzés mechanizmusában, a mindennapi létezés
kisszerű  örömeiben  és  gondjaiban elmerülô  emberek  és  álmodozók,  akik
kárpótlásul  igazi  élményekben szegény életükért egy  másik,  képzeletbeli
életet élnek.

  îrásainak  sajátos, utánozhatatlan atmoszférája, hangulata  van.  Mindaz,
amirôl  ír,  valamelyest  megemelkedik  ugyan,  de  sohasem  annyira,  hogy
elszakadna a köznapok, a kisemberek világától.

  A  Táncórák idôsebbeknek és haladóknak c. 60 oldalas  elbeszélése  (1964)
egyetlen mondatból áll. Az író közvetlenül nem
szólal meg, csak a figura tudatát tükrôzi minden kommentár nélkül. Az  élet
így  kettôs fénytörésben jelenik meg elôttünk, az író  tudatában  megjelenô
központi  szereplô  és  a  fôszereplô  tudatában  megjelenô  valóságkép  az
ôtletek, a humor, a szellem gazdag villódzását teszi lehetôvé.

  A   szerb  Ivo  Andric  (andrity;  1892-1975)  számára  az  egyes   ember
lelkivilága  a  legfôbb  írói probléma, minden  írása  egy-egy  lélekelemzô
tanulmány. Elbeszéléseiben egy-egy emberi szenvedélyt, tudat alatti vágyat,
lelki sérülést ragad meg, és ezt részletezô rajzzal, elemzôen tárja  elénk.
Alakjait  legtöbbször  visszavetíti a múltba, belehelyezi a  hajdani  tôrök
kori
bosnyák  kisváros  életébe,  és  olyan mesét szô  köré,  hogy  a  lélektani
helyzetet  a legplasztikusabban szemléltesse. A korhű, régi  öltözet  alatt
korunk    emberének   problémáit,    élettapasztalatát,    életfilozófiáját
szólaltatja meg.

  A Hid a Zepán (zsepa) című elbeszélése (1931) is Bosznia messzi múltjába,
a  török  idôkbe  vezet. Két szereplôje Juszuf, a  nagyvezír  és  az  olasz
építész.  A  vezír  a  világ bajaira  érzékeny,  gondolkodó  ember  típusát
példázza. Az olasz mester munkájának, az alkotásnak a megszállottja, alakja
az  önzetlen alkotómunka keservesen nehéz, ám mégis gyönyörű  és  nagyszerű
voltát mutatja be.

  Az elkészült híd a művészet nagyságát és hatalmát hirdeti: az emberi elme
és  munka eredménye szembefeszűl a folytonos változással, az  állhatatosság
és megmaradás jelképe. (Az élet állandóságának és ugyanakkor  megújulásának
ellentétpárja, a híd és a folyó gondolata késôbb is foglalkoztatja az írót:
a Hid a Drinán című regényben (1945) krónikaszerűen
végigkíséri  a  nevezetes  visegradi  híd  történetét:  a  híd   nemzedékek
pusztulásának  és  felnövekvésének tanúja, az események valamiképp  mind  a
hídhoz kapcsolódnak.)

  Andric  harcot lát a világosság és a sötétség, a jó és rossz, az élet  és
az elmúlás között. A fájdalom és a szenvedés, a tévelygés,  kilátástalanság
és  bizonytalanság, homályos félelemérzet,  halálközelség,  megvalósulatlan
vágyak és elérhetetlen kívánságok túlsúlyát érzi a világon. Ugyanakkor hisz
valami  titokzatos törvényszerűségben, melynek alapján mindig  bekövetkezik
az ellentétek egyensúlya, s a megnyugvás és harmónia lesz úrrá: a híd "csak
tündökölt, napfényben és holdsugárban, a távoli tartományban, s vitte hátán
egyik partról a másikra az embereket és jószágot. A tájékán ejtett  sebeket
begyógyította  az  idô,  a körülötte kallódó  hulladékokat  széthordták,  a
sövénygát roncsait meg elsodorta a viz, a kôfaragók munkáját lemosták az
esôk."

  A történetmondó személye az elbeszélés folyamán teljesen háttérben marad,
csak a záró bekezdésben jelenik meg, amikor arról értesülünk, hogyan fogant
meg  benne  a  történet  megírásának  gondolata.  Az  elbeszélés  látszólag
teljesen  szenvtelenűl, hideg tárgyilagossággal folyik. Andric  stílusát  a
rikító színektôl, a fellengzôsségtôl való nemes tartózkodás jellemzi.

Nyugodt,  arányos  szerkesztésű, fojtott mondataiban az  egyszerűség  és  a
pompa összhangja valósul meg.

  Korunk horvát irodalmának vezéregyénisége Miroslav Krleza  (krlezsa;1893-
1981).  Már ifjúkorában közvetlen kapcsolatba került a  magyar  kultúrával,
műveiben  a  közép-európai valóság összefüggéseiben szemlélte  a  magyarság
sorsának  alakulását.  Az irodalomnak szinte  minden  műfajában  jelentôset
alkotott. Elbeszéléseiben, regényeiben a kisemberek, polgárok,
álmodozó  individualisták  életét ábrázolja (Filip  Latinovics  hazatérése,
1932).  Emlékiratai (Gyermekkor Zágrábban, 1952; Régmúlt napok,1956)  érett
alkotóművészetének talán legszebb darabjai. Zászlók c. regénye (1963-65) az
elsô világháború
elôtti magyar és horvát politikai és irodalmi élet körképét adja.


Thomas Mann
(1875-1955)

  Thomas  Mann  a  német polgárság reprezentáns  írója,  akinek  legnagyobb
élménye  a  századfordulón családjának és a  patrícius  polgárságnak  Iassú
hanyatlása volt.

  Lübeckben  született,  és  1893-tól Münchenben  élt.1933-ban  elhagyta  a
nemzetiszocialista   Németországot,   Svájcba,  majd   1938-ban   Amerikába
emigrált, és csak 1952-ben tért vissza Európába. Svájcban telepedett le.

  Fiatalkori szellemi érdeklôdését "hármas csillagzata",
Schopenhauer, Wagner és Nietzsche eszmevilága határozta
meg. Az elsô világháború ideje "antidemokratikus tévelygésé"-nek  idôszaka,
amikor  úgy  látta,  hogy  a demokrácia  ellentétben  áll  a  németség  ôsi
jellegével.  A háború végén már revideálni kezdte  konzervatív-nacionalista
nézeteit,   majd   fokozatosan   eljutott   egy   demokratikus,   humanista
szemlélethez.
A fasizmus ellen írásaiban, elôadásaiban, rádióbeszédeiben is fellépett.

  Világképét,  az irodalomról való felfogását az orosz irodalom,  Tolsztoj,
Dosztojevszkij,   Csehov  iránti  szeretete  is  befolyásolta.   Fiatalkori
novelláira különösen Csehov írásai voltak nagy hatással.

  Thomas Mann prózája erôsen intellektuális jellegű.
Érzékletesen  és  reálisan  megjeleníti az élet konkrét  tényeit,  de  ezek
túlmutatnak önmagukon, más tényekre és        
jelenségekre utalnak, jelképszerűek. A tárgyilagos valóságábrázolás  mögött
érezhetôk a rejtett és homályos
összefüggések.  A távoli kapcsolatok keresése a természeti,  társadalmi  és
pszichológiai jelenségek között egyrészt azt mutatja, hogy Mann nem  maradt
érintetlen a
szellemtörténet   felfogásától,   másrészt  annak   a   mindennel   szemben
elkötelezetlen, ironikus szemléletnek és
magatartásnak a jele, amelyet ugyancsak ironizál. Egész
művészetét  átjárja  az  irónia. Kívülrôl és felülrôl,  de  szánalommal  és
megértéssel vegyülô iróniával szemléli a
világot, az embereket. Iróniája az ellentétek áthidalhatatlanságából  ered,
s  végsô  soron  föltételezi azt, hogy az  író  értékek  kiegyenlítôdésében
keresi a világ törvényszerűségét.

  Műveinek egyik központi témája: a művész helye a
modern világban. Mann áthidalhatatlan ellentétet lát
élet és művészet, polgár és művész között. Az élet a normális,  egészséges,
szokásos pályákon fut, a művésznek
ettôl  el kell szakadnia a rendkívülibe, az átlagon felülibe,  így  azonban
fennáll a veszély, hogy életellenes, démonikus, gyenge és beteges lesz.

  Elsô regényében, A Buddenbrook házban (1901) egy
lübecki  patríciuscsalád  hanyatlását  rajzolja  a  hagyományos   realista-
naturalista regény tárgyias, részletezô módszerével.

  A család tagjainak életereje nemzedékrôl nemzedékre
csökken:   az   életrevaló,  szorgalmas   polgárok   utódai   akaratgyenge,
életképtelen,  túlfinomult  művésszé  válnak,  s  a  gátlástalanul  törtetô
Hagenströmök lépnek a helyükre. A biológiai hanyatlás a hagyományos polgári
életforma felbomlásával párhuzamosan megy végbe.

  Az  elsô  világháború  elôtt keletkezett művésznovellákban  is  a  költôi
álmoknak és a polgári éleforma józan
prózaiságának szembeállításával találkozunk. A művész
fegyelmezett magatartás kialakításával próbál meg úrrá
lenni az érzelmek anarchiáján.


Tonio Kröger

  Az elbeszélés ( 1903) három részbôl áll ( 1-2 ; 3-5 ;
6-9;), mindegyikben a vágymotívum variálódik. Tonio
Kröger  elidegenedett  az  élettôl, de vágyódik utána.  Felismeri,  hogy  a
valódi művészi magatartás és a tevékeny
polgári lét ellentétes egymással. A történet arról szól,
hogy  a hôs miként néz szembe ezzel a ténnyel, és milyen  következtetéseket
von le belôle.

  Tonio fejlôdésének bemutatása azzal kezdôdik, hogy
a mintegy tizennégy éves gyerek észreveszi, hogy ô más,
mint a többiek, érdeklôdésének más az iránya, élesebben látja az  embereket
és  dolgokat, mint társai, mélyebben és differenciáltabban érez. Ez a  tény
tudatosodik
benne.   Tonio  ifjúkori  történetének  lezárása  a  hôs  művésszé   válása
szempontjából  döntô  jelentôségű  állapotot  rögzít:  miután  vágytól   és
szeretettôl  vezérelve  kereste  a  kapcsolatot  az  emberekhez,  és  ez  a
törekvése  kudarcot  vallott,  csalódásából levonja  a  következtetést,  és
elindul a maga útján.

  Ezután  az elbeszélés kereken másfél évtized átugrásával folytatódik,  az
író tájékoztat a közben történtekrôl.
Tudósításának súlypontja Tonio művész voltának leírására esik. Ez a  leíró-
tudósító   rész  az  elbeszélés  magjához,  a  Lizaveta  Ivanovnával   való
beszélgetéshez vezet.
A  vágy- és szeretetmotívum itt átadja helyét a távolságtartás és  hidegség
motívumának. Tonio művészete
ugyanis  azon a meggyôzôdésen alapszik, hogy az embernek meg  kell  hallnia
ahhoz, hogy alkotó lehessen:
"az  érzés, a meleg szivbéli érzés mindig banális és hasznavehetetlen. .  .
Emberfeletti és embertelen lényekké kell változnunk. . , csak akkor Ieszünk
képesek.  . . arra, hogy. . . egy érzést hatásosan és  izlésesen  ábrázolni
tudjunk. . . Befellegzett a művésznek, mihelyt ember lesz és érezni kezd."

  Tonio számadása saját művészetérôl itt a panasz formáját ölti magára,  és
kiindulópontja  lesz az olyan művészet túlhaladásának, amely az  élet  fölé
emeli magát,
elszakad  a  valóságtól, és célját egyedül a rafinált játékban  és  a  szép
formában látja. Tonio ugyanis a beszélgetés vége felé bevallja, hogy minden
ellenkezô  látszat  ellenére titkos szeretet él benne az élet,  az  emberek
iránt,  mély  vágyakozást érez "az ártatlan, egyszerű és  élô  dolgok",  "a
hétköznapiság  gyönyörei  után".  Ennek alapján  nevezi  az  orosz  festônô
barátját "eltévedt polgárnak".

  Tonio  további útja a kezdetekhez megy vissza, életének azt az  idôszakát
szeretné ismét élôvé tenni, amikor
még minden elszigeteltsége ellenére is kapcsolatban
volt az emberekkel, és szeretetüket akarta megszerezni.
Az író itt az elsô rész motívumait veti fel újra, de ezek
most új értelmet nyernek.

  Tonio  felkeresi szülôvárosát, majd egy dán fürdôhelyen  találkozik  Hans
Hansennel  és  Ingeborg Holmmal, azaz talán nem  személyesen  velük,  hanem
ugyanazzal  a  normális  "kék szemű" típussal, amely  mindig  vonzotta.  Az
elbeszélés  csúcspontját  képezô jelenetnek -  amikor  egyszerű,  problémák
nélkül  élô  ifjú embereket lát táncolni és mulatni -  azért  volt  számára
olyan nagy jelentôsége, mert belülrôl kész volt arra, hogy a megfigyelt
jelenségek hassanak rá. Miután megízlelte az üressé vált
művészet belsô poklát, nem akarja megvárni érzelmei
teljes eljegesedését. Visszatér tehát annak az életnek a
szeretetéhez,  amely ôt, a művészt kizárta, mert szükségszerűen ki  kellett
zárnia magából.

  Ez a visszatérés ilyen formában persze nem jelent
megoldást,  hiszen  az  az  élet,  amelyik  iránt  Tonio  oly  romantikusan
vágyakozott, alapjában véve álomvízió volt
szôkeségrôl, egészségrôl és életörömrôl. A talpraesett,
magabiztos  Hans  Hansen,  a bájos Ingeborg Holm valójában  egy  nagyon  is
átlagos,  szürke  élet megtestesítôi. Ha az elbeszélés végén  Tonio  Kröger
csatlakozna  a  vidám  bálozó társasághoz,  az  saját  tapasztalatainak,  a
művészetnek  elárulása lenne. Számára csak egyetlen  lehetséges  magatartás
kínálkozik:  szemlélô  marad,  aki  ebben az életben  nem  vesz  részt,  de
szemlélôdésébôl  meríti  az  erôt  művészetéhez.  Tehát  nem  egyszerűen  a
kiindulási    ponthoz   való   visszatérésrôl   van   szó,   hanem    Tonio
tapasztalataihoz, amelyek ôt valamikor kiindulópontjától eltávolították, és
amelyeket feldolgozott magában.

  Az elbeszélés Toniónak Lizaveta Ivanovnához írt levelével zárul, amelyben
arról  az új útról beszél, amelyen művészetében járni akar. Ha  összevetjük
ezt  a  vallomást  azokkal  a nézetekkel,  amelyeket  Tonio  a  Lizavetával
folytatott  beszélgetésben kifejtett, világossá válik, hogy  közben  milyen
utat  hagyott  maga  mögött.  Most  már nem  az  emberen  kívüliben  és  az
embertelenben  látja  a  művészet forrását, hanem  éppen  ellenkezôleg,  az
emberinek  a szeretetében. Tekintete "egy meg nem született  világot"  lát,
melyben   "emberi  alakok  árnyékai  nyüzsögnek"  és  intenek  felé,   hogy
"varázsolja  el és váltsa meg ôket". De az ô "legmélyebb  és  leglappangóbb
szerelme  a szôkéket és kék szeműeket, a derűs eleveneket, a boldogokat,  a
szeretetreméltóakat  és  közönségeseket  rajongja  körül".  Ez  "termékeny"
szerelem,  mert  "ha valami képes az irodalmárból költôt  fejleszteni";  ez
képes rá.

  Tonio Kröger álma persze utópia marad, hiszen valójában nem szűnt meg  az
ellentmondás az igazságért és
megismerésért  küzdô  művész  és a  művészetellenes  prózai  polgári  világ
között. Tonio "eltévedt polgár" marad,
aki azonban az embermegvetéstôl végül visszatalál embertársai szeretetéhez,
mivel érzi, hogy emberszeretet
nélkül nincs művészet.

  Az  író  nemcsak  a  szôkéket  és  kék  szeműeket,  de  a  világfájdalmas
művészlelkeket is iróniával szemléli.

  1.  Milyen  két  élmény  ébreszti rá  Toni  Krögert  az  elbeszélés  elsô
részében, hogy ô más, mint a többiek?

  2.  Hogyan rajzolja az író Tonio Kröger helyzetének családi hátterét?  Mi
jellemzi az apa magatartását fiával szemben?

  3.  Indokoljuk  meg,  miért játszik Tonio  Kröger  és  Lizaveta  Ivanovna
beszélgetése az elbeszélés szerkezetében központi szerepet?

  4. Lizaveta Ivanovna a művészet hatáslehetôségének nihilista felfogásával
szemben  az  irodalom "megtisztító, megszentelô  hatását"  helyezi  szembe.
Cáfolja-e ezzel Tonio megállapítását?

  5. Milyen tapasztalatokat szerzett Tonio műveinek közönségérôl?

  6. Értelmezzük Toniónak a Lizavetához írt levelébôl idézett mondatát: Két
világ  között  állok, egyikben sem vagyok otthon, épp ezért kissé  nehéz  a
sorsom."

  7. Mi a különbség az elsô és a harmadik rész írói ábrázolásmódja  között?
Mi a változás oka?

  8.  A  művészproblematikán  túl  milyen  általánosabb  jelentése  van  az
elbeszélésnek?

  9. Hogyan jut kifejezésre a novellában az írónak az orosz irodalom  iránt
érzett szeretete?

  A  halál  Velencében  (1911)  a  Tonio  Kröger-ben  felvetett  kérdéskört
alakítja  tovább. Gustav von Aschenbach (fon asnbah), az elismert,  sikeres
író  művészete már teljesen eggyéolvadt jól elrendezett polgári létével.  A
"tartás",  az  "elegáns  önuralom"  alapjaira  épített  élet  a  váratlanul
elszabaduló  sötét szenvedély, egy szép lengyel fiú iránt  érzett  vonzalom
hatására mégis ôsszeomlik.

A varázshegy

  A  regényben  (1924) egy mindent átfogó jelképrendszer érvényesül:  a 
címének,  a  szereplôknek, a történetnek, a  regény  motívumainak  egyaránt
szimbolikus jelentésük van.

  A színhely egy svájci tüdôszanatórium, melynek zárt
világában   a  század  eleji  Európa  társadalmának   kicsinyített   mására
ismerhetünk.  Hans  Castorp, az átlagember az itt eltöltött  hét  év  alatt
sűrítetten  átéli mindazt, amit a lenti társadalomban talán egész  életében
sem  élhetett  volna  át.  A   szándékú  humanista  Settembrini   lelkes
ékesszólással  közvetíti  számára  a  polgári  liberalizmus   eszmevilágát,
optimizmusát.  Vele  szemben a fanatikus jezsuita  Naphta  az  elkeseredett
élettagadást,  a  pesszimista irracionalizmust képviseli. De  Hans  Castorp
számára  nagy  vonzóerôvel  bír  Peeperkorn  túláradó  vitalitása,   Madame
Chauchat  (sosa) kötöttségeket nem ismerô, gátlásmentes magatartása is;  és
találkozik a kor tudományos és áltudományos szellemi áramlataival, a
fejlôdéstannal, a pszichoanalízissel, a spiritizmussal és
okkultizmussal (a szellemekben való hittel és a szellemidézés lehetôségének
hiedelmével), megismerkedhet az anyagi világ szerkezetével, az emberi  test
felépítésével, a csillagászat, a zene kérdéseivel is.

  Castorp   mindenféle   hatást   befogad,  de   nem   tud   választani   a
világmagyarázatok  közül.  A  dönteni  nem  tudás,  az  elhatározásra  való
képtelenség állapotából csak
a háború ragadja ki. Hirtelen úgy érezte, "a varázslat
megtört,  ô  megváltódott,  felszabadult  -  nem  a  maga  erejébôl,  amint
röstellkedve megvallotta magának, hanem
elemi  külsô  hatalmak által, amelyeknek voltaképp édesmindegy  volt  az  ô
mellékes  felszabadulása.  De ha kicsiny sorsa eltűnt is a  nagy  általános
végzetben,  vajon nem fejezôdött-e ki benne valami személynek  szóló,  azaz
isteni jóság és igazságosság?"


Az utolsó regények

  Thomas Mann a harmincas évektôl különös érdeklôdéssel
fordult  a  bibliai és általában a mitikus témák felé. Úgy érezte,  hogy  a
nagy   és  súlyos  mondanivalót  a  mindig  emberi,  a   mindig   ismétlôdô
archetipikus   helyzeteket   tartalmazó   mítosz   újrateremtésével   tudja
leghitelesebben kifejezni.

  A  József  és testvérei c. tetralógiában (1933-1943)  a  bibliai  József-
történet epizódjait tágítja nagyszabású mítosszá.

  A  Doktor Faustus c. regény (1947) a Faust-mondát a  jelenkorba  helyezve
kelti  új  életre.  Mann  ebben a  művében  a  művészlét  problematikájával
foglalkozik. A modern művészetet "ördögi sugalmazású" fejleménynek tartja.

  Adrian Leverkühn zeneszenô, a modern Faust, szerzôdést
köt  az  ördöggel, a szenvedélyek, az ösztönök hatalmával,  a  betegséggel,
amely alkotóerejét felfokozza. Nagyarányú zeneműveket hoz létre,  zenéjében
azonban  a  művész  mély kétségbeesése fejezôdik ki, aki nem  bízik  már  a
művészet  társadalmi  hivatásában,  sôt a  polgári  társadalomban  sem.  (A
zeneművek  leírásában Schönberg elméletére és a kortárs zenei  törekvésekre
támaszkodott az író.)

  A zeneszenô történetét Mann Serenus Zeitblom (szerénusz
cájtblóm),   humanista   gimnáziumi  tanárral  beszélteti  el   a   második
világháború idején, aki barátja életét az elbeszélés jelenével, a  fasizmus
végnapjaival  hozza  párhuzamba. A regény két idôben való  folyása,  a  két
történet  - Leverkühn élete és életének megírása -  szakadatlanul  egymásba
fonódik, és kölcsönösen megvilágítja egymást. A regényben az író a német
tragédia okait szeretné felfedni.

  Thomas Mann utolsó regénye, A kiválasztott (1951), virtuozitásában  talán
az író legnagyobb művészi teljesítménye.
A mély értelmű középkori Gregorius-legendából űz gazdag
ironikus-szellemes játékot.

  A  testvérszerelemben fogant fiú anyjával folytat  szerelmi  kapcsolatot,
majd  borzalmas bűneiért súlyos vezeklést vállal magára - tizenhét éven  át
él egy kôsziklán -, ezzel elnyeri Isten bocsánatát, és pápa lesz.

  Mann bűnben született hôsében a sorsával küzdô embert
mutatja meg, akinek a halálon kell átverekednie magát ahhoz, hogy  eljusson
az élethez, a kiválasztottsághoz.

  Thomas Mann jellegzetesen hagyományhű elbeszéléstechnikával dolgozott, az
elbeszélés  folyamatát  formaalkotó elvként használta.  De  nem  törekedett
arra,
hogy a közvetlen írói beleszólást elfedje, és így adja a
regény  fiktív  világának  a valóság  látszatát.  Esszéisztikus,  ironikus-
szubjektív elbeszélô volt.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése