google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 7., péntek

A romantika : Vörösmarty Mihály


A romantika

Időtartama: 18. sz. legutolsó éveitől a 19. sz. első kétharmada, de volt, ahol még a 19.-20. sz. fordulóján is létezett.
A klasszicizmusból nőtt ki, de hamarosan szembefordult vele. Elődje a szentimentalizmus volt.
A szó eredete: román szóból, melynek jelentése regény (a latinnal szemben anyanyelven írt elbeszélő művek neve).
A romantika az irodalomban fejlődött ki és innen tevődött át más művészeti ágakba.
Forrása: általános illúzióvesztés a francia forradalom után.
A romantikusok megtagadták az egész polgári ideológiát. Szembefordultak a klasszicizmus dogmáival és a művész szabadságát hirdették. Népművészet, népi kultúra felfedezése.
Orientalizmus (keletkutatás) és egzotizmus.
Jellemzői:
- eredetiség,
- nemzeti múlt,
- a művész szabadsága,
- különleges élethelyzetek,
- egyedi cselekménybonyolítás,
- érdekfeszítő események,
- fantázia, fantasztikum,
- felfokozott pátosz,
- zeneiség, festőiség,
- töredékesség,
- végletek, túlzások,
- líraiság, lírai(vá vált) műfajok,
- kevert műfajok (verses regény, ballada),
- szimmetrikus szerkezet.

A magyar reformkor és irodalmi élete

A romantika eszméi összefonódtak az idegen elnyomás elleni, a nemzeti függetlenségért folytatott harccal. Az írókra bizonyos kötelezettség, felelősség hárult. Nemzeti érzés, lázas tenni akarás, optimizmus jellemezte őket, változtatni akartak.
Céljaik:
- nemzeti függetlenség,
- polgári demokrácia,
- jobbágyfelszabadítás,
- gazdasági felpezsdülés,
- kulturális fejlődés.
1825 első magyar reformországgyűlés.
Pest és Kisfaludy Károly kerültek az irodalmi élet középpontjába. 1821-ben Aurora nevű zsebkönyvet alakított, körülötte irodalmi csoportosulás alakult ki (Aurora-kör). Bécsi ellenzsebkönyve: Hébe.
Pesti/Romantikus Triász:
- Vörösmarty Mihály,
- Bajza József,
- Toldy Ferenc.
Magyar nyelvű színház a német nyelvűvel szemben, MTA(1830), irodalmi társaságok, Pesti Magyar Színház (1837), Kisfaludy Társaság, Nemzeti Kör (később Ellenzéki Kör). Divatlapok.
Magyar nyelvű lapok :
- Tudományos Gyűjtemény,
- szépirodalmi melléklete a Koszorú,
- Kritikai Lapok,
- Athenaeum,
- Figyelmező.
Széchenyi István: Első a polgárosodás, gazdasági fejlődés, reformokkal. Hitel.
Kossuth Lajos: Nemzeti függetlenség akár forradalom útján is.
A reformpolitika a 40-es évekre kezdett kifulladni, egyre inkább a forradalmi megoldás és Petőfi került előtérbe.


Vörösmarty Mihály (1800-1855)1800-ban született Puszta-Nyéken, szegény családban.
1817: Perczel Sándor fiainak nevelője.
Filozófiai tanfolyamot végzett.
Beleszeretett Perczel Etelkába (Adélba), versek.
1822: Görbői joggyakorlat, Habsburg-ellenesség.
1825: Elkezdte írni a Zalán futását.
Feleségül vette Csajághy Laurát.
A 40-es években már kevesebbet írt, követte a Batthyány-kormány politikáját.
1848: Képviselő, a világosi katasztrófa összetörte.
1855-ben halt meg, temetése a Bach-rendszer elleni tiltakozásba torkollt.


Vörösmarty jelentősége:
- legnagyobb romantikus,
- Kölcsey volt a hazafiság megtestesítője, Vörösmarty már az emberiségért is aggódott,
- nemzeti honfoglalási eposz megteremtője,
- politikai szerepvállalás,
- egyetemes romantikában is megállja a helyét.

VÖRÖSMARTY EPIKUS MŰVEI ÉS DRÁMÁI:
20-as évek, reformkor optimizmusa, buzdítás, nemzeti öntudat növelése.

Zalán futása (1825)
Első siker. Honfoglalási eposznak szánta, de főleg lírai részletek láncolata lett belőle. Műnemek keveredése (romantikus jellegzetesség).
Eposznak nem nagy műremek, de a kor olvasóközönségének akkor egy dicső múltat hirdető hősi eposz kellett. Vörösmarty magyar mitológiát is teremtett. Megjelenik benne a szerelem.
Bizonyította a nyelvújítás diadalát.

Még két terjedelmesebb epikus mű, melyben a nemzeti múlt egy-egy hősi korszakát mutatja be: Cserhalom (1825), Eger (1827).
A két szomszédvár: ítélet a feudalizmus felett.
A Tündérvölgy (1826) és A délsziget (1826) a tündér-romantika világába vezet.

Csongor és Tünde (1830)
Források:
Gyergyai Albert: História egy Árgirus nevű királtfiról és egy tündér szűz leanyról,
Shakespeare: Szentivánéji álom,
Cervantes: Don Quijote,
népmesei források,
Goethe: Faust, antik mitológia, Gilgames.

Műfaja: filozófiai mesedráma, romantikára jellemzően kevert a műfaja:
- mese: történet, szereplők, helyszín,
- dráma: szerkezet, dialógusok,
- filozófia: a három vándor, a sötétség, boldogságkeresés, idealizmus és gyakorlatiasság ().
Téma: Mi a boldogság és hol kell ezt keresni?
A hármas út: mindegyik középső, mindeni maga dönt, hogy merre megy.
Kalmár: pénz,
Fejedelem: a hatalom boldogítja,
Tudós: a szellemi értékek révén próbál boldog lenni.
A második találkozás során megbukik mind a három elv, csak pillanatnyi boldogságot érhetnek el vele.
A választ az éj monológjából és a történet végéből tudhatjuk meg. Vörösmarty pesszimista véleménye szerint a világon egyedül a szerelem őrizte meg értékét, egyedül ezért érdemes élni. Az éj pesszimista monológja szerint az egyén élete elveszik a világegyetemben, csak a szerelemnek van értelme, Csongor és Tünde is a FÖLDI szerelemben találja meg a boldogságot.
A boldogság csak az egyén boldogsága lehet, amit a földön kell keresni (magunkban és nem a társadalomban).


Szerkezete:
Időszerkezete: 24 óra, mely az emberi élet egészét szimbolizálja.
Körkörös, jellegzetesen szimmetriára épülő romantikus szerkezet.

A szereplők:
Csongor és Tünde: Nem a földön járnak, irreális. Idealizált szerelem.
Balga és Ilma: Sokkal életszerűbb, reálisabb páros. Veszekednek, földi szerelem.
A mű romantikus jellemzői:
- korra jellemző műfaji keveredés.
- téma,
- szimmetrikus szerkezet,
- a népiesség hatása,
- a népmesék hatása (3-as szám, aranyalmafa, bocskor, köpönyeg)
- népies nyelvhasználat,
- végletes jellemek ütköztetése.

HAZA ÉS EMBERISÉG
1830-as, 40-es évek, pesszimizmus némi reménnyel.

Szózat (1836)
Szerkezete: Skót balladaforma, szónoki beszédre emlékeztet.
Témája: Felkiáltás, kiáltvány, szózat a magyar nemzethez. Az egész nemzethez szól, de úgy, hogy az E/2. használatával bensőséges kapcsolatot létesít az olvasóval.
1.-2. vsz.: A tántoríthatatlan hazafiúi hűség követelése a válságos történelmi helyzetben.
3.-5. vsz.: A dicső nemzeti múlt felidézése. Az igazságtalan sorssal szembeszálló hősies küzdelmet mutatja be.
6.-7. vsz.: Jelen. Vörösmarty bátor öntudattal fordul nemzete nevében az emberiséghez: jogunk van a népek nagy családjába tartozni.
8.-10. vsz.: Megszólal Vörösmarty jövőbe vetett hite. Teljes bizonyosság afelől, hogy a múlt és jelen erőfeszítéseinek meg kell hozniuk a jobb jövőt.
11.-12. vsz.: Ahhoz, hogy a jobb jövő eljöhessen Vörösmarty feltétlen elszántságra buzdít.
13.-14. vsz.: Az első két versszak megismétlése, keret, DE szórendcsere.

A Guttenberg albumba (1839)
A könyvnyomtatás 400. évfordulójára írta, egy díszkönyv kiadásához.
Epigrammaszerű vers. Egy összetett mondat, az utolsó két sor a főmondat, a fő gondolattal a mellékmondatok után.
Mondanivalója: Gutenberg találmányát csak bizonyos feltételek mellett ünnepelheti a világ.
Utópisztikus elképzelés a világ megjavulásáról. A felvilágosodás gondolatai jelennek meg: örök béke, polgári haladás, együttműködés.

Gondolatok a könyvtárban (1844)
Alkalmi vers, a civilizáció célján gondolkozik az Akadémia könyvtárában.
Filozófiai óda. Emelkedettség, komor, elgondolkodtat.
Szerkezete: 3 kérdés — 3 válasz.
1. "Ment-e a könyvek által a világ elébb?", válasz: Nem.
2. El kell-e égetni a könyveket?, válasz: Nem.
3. "Mi dolgunk a világon?", válasz: Küzdeni.
Vörösmarty az emberiség történetét körforgásszerűen képzelte el: egyszer mindent elölről kell kezdeni.

Az emberek (1846)
Galíciai felkelés. Mo.-n is adva volt a lehetősége. A mű felhívás az érdekegyesítésre.
Lefelé haladó kompozíció.

Országháza (1846)
Még mindig a lengyel tragédia hatása alatt. Érdekegyesítés, jobbágyfelszabadítás. A jobbágyság rossz sorsa a nemesség bűne.
Nincs országgyűlés. Érték és időszembesítő vers.

VÖRÖSMARTY A SZABADSÁGHARC UTÁN
Szimpatizál a szabadságharccal, de ő maga nem vesz olyan tevékenyen részt, mint Petőfi. A világosi fegyverletétel után Szatmár megyében bujkál. 1850-ben visszatér családjához, önként jelentkezik, perbe fogják, de nem merik bántani a nemzet költőjét. Vidéki birtokára vonul vissza, magába forduló lesz.
1850-es évek, teljes pesszimizmus. A szabadságharc veresége a teljes kétségbeesésbe sodorta Vörösmartyt.

Előszó (1850-51 tele)
Az 1845-ben írt Három rege című mű előszava. 49 sor, utalás a szabadságharc leverésének évére.
A világosi katasztrófát kozmikus tragédia víziójává növeszti.
A vers időkerete egyetlen kozmikussá növesztett esztendő.
Tavasz: a reformkor boldog időszaka. MÚLT. Úgy tűnt, hogy megvalósul a vágyott boldog jövő. Felvilágosodás gondolatai, haza és emberiség összefonódása.
Az ősz viharai után a tél (JELEN) kietlensége, dermedtsége következik. A csend az önkényuralmi terror némaságát jelképezi.
Szétválik a természet és társadalom ||-a, a term. újra tavaszra készülődik (JÖVŐ), az emberek számára viszont örök a tél.

A vén cigány (1854, utolsó mű)
Rapszódia. Bordal-keret.
A vén cigány: muzsikájával elfeledteti a bánatot. Egyben az idős költő metaforája is. Megjelenik benne az őrület leírása.
A szenvedés után szükségszerűen valami jobbnak kell következnie. Megjelenik egy jobb kor reménye.

VÖRÖSMARTY SZERELMI LÍRÁJA
Az Etelka-szerelem elsősorban epikus alkotásaiban jelent meg, mindössze egy vers született ebből a témából, a Késő vágy. Nyugodt érzelmekről tanúskodik. Vörösmarty érzései a Laura-szerelem idejében lángolnak fel újra, de szorongást, kétséget, bizonytalanságot is tartalmaznak.

Késő vágy (1839)
Elégia. A jelen gondolataival találkozunk, elmondja, hogy mi múlt el, mi nincs. Nem várnak már rá kalandok és ez ellen semmit sem tehet.

Ábránd (1843)
Anafora és refrén: "Szerelmedért". Ez fogja közre a vallomást, mely teljes odaadást fejez ki. Utal a szerelem rabság jellegére, de ő ezt önként vállalja. Minden a szerelemért történik és a szerelemért mindent megtenne.

A merengőhöz (1843)
43 éves költő, fiatal feleség, féltékenység, még az álmokra is. "Álmodozás az élet megrontója"-mondta a legnagyobb romantikus.
Az élet dolgait kell élvezni, nem az álmokat.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése