google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 7., péntek

Sarkadi Imre : magyar széppróza


            Sarkadi Imre (1921-1961) írói munkássága a 19. sz.-i és a
móriczi  típusú  szemlélethez és módszerhez kötôdik.  Elsô  elbeszéléseiben
örök érvényű emberi problémákat közelít meg, az
egyén   és  a  világ  összeütközéseit  igyekszik  megszólaltatni,   gyakran
népmondákat,  görög  mítoszokat értelmezve újra  (Kôműves  Kelemen,  1947).
Alapélménye  az  embert  lényegében támadó válság,  az  erkölcsi  világrend
zavara. A háború és a még közeli fasizmus szolgáltatja a traumát.  Novellái
olyan helyzetekrôl tudósítanak, amelyekben az erkölcs szabályozó ereje  nem
működik  (A  szökevény,  1948).  A  fordulat  évei  után  Sarkadi  a   falu
átalakulásáról  festett képet írásaiban (Gál János útja, 1950).  Kútban  c.
elbeszélését  (1953)  1955-ben filmre írta, ebbôl  született  Fábri  Zoltán
rendezésében  a  magyar  filmgyártás akkori jelentôs  sikere,  a  Körhinta.
Sarkadi  életműve 1956 után visszakanyarodni látszik az indítóélmény  kínzó
dilemmáihoz.
Hôsei erôtlenek az élet mindennapjainak vállalásához, így
részben vagy egészben elvesztik morális tartásukat (Bolond és
szörnyeteg , 1960; A gyáva, 1961).


       A  szerzô  életének és  munkásságának   rövid  bemutatása,
valamint  müveinek  ismertetése  és  elemzése  után  számitógépes
feldolgozásban  olvassuk  el  a kiemelt rövidebb  irásokat  és  a
nagyobb  terjedelmű művek részleteit.Mivel a szerzônk  nemcsak  a
prózában  számit  kitünô alkotónak,hanem a  drámairodalomban  is,
éppen   ezért   szakitsunk   idôt  a   szerzô   és   műveinek   a
megismerésére.A    Rádió    Hangarchivumának     igénybevételével
hallgassunk   meg   minél   több   elbeszélésnek   és    drámának
rádióváltozatát!


  Kardos G. Kardos G. György (1925-) regényei a második világháborút követô
idôszakban  mutatják  be  az ellentétektôl  forrongó  Palesztinát  (Avraham
Bogatír  hét  napja, 1968, majd ennek lazán  kapcsolódó  folytatásai:  Hová
tűntek a katonák, 1971; A
történet  vége, 1977). Az író igazi érdeme, hogy helyhez és  korhoz  kötött
anyagában megtalálta az egyetemes jelentést.

  Sánta   Ferenc   (1927-)  pályájának  elsô  éveit   az   ösztönös-érzelmi
magatartás,  a spontán líraiság jellemzi, elbeszéléseiben mesei  hangulatot
teremt,  szubjektív, elsô személyes fonnában, a balladák stilizált  nyelvén
ábrázolja  hôseinek emberi tisztaságát, keserves és mégis szép  életét.  Az
50-es  évek  második  felében  Sánta úgy  látta,  hogy  el  kell  szakadnia
indulásának  líraian  bensôséges, érzelmi telítettségű  stílusától,  s  egy
objektívebb, nagyobb intellektuális tágasságú formát, egy közvetett,
gondolati prózát kell teremtenie.

  A Nácik c. elbeszélésében (1961) az embertelenség modern
megnyilatkozásait fegyelmezett szűkszavúsággal méri fel.
A legelôn az öreg pásztor és unokája két fegyverestôl kap leckét a  totális
engedelmességre nevelés módszereibôl. A fegyveresek megnevezetlen személyek
után kutatnak, ezért vallatják
a pásztorokat, végül dolgukvégezetlen eltávoznak. De már
nem is az az érdekes, hogy járt-e erre a keresett ember vagy
nem, hanem az, hogy az emberek legyenek kiszolgáltatottságuk tudatában,  és
legközelebb megmondják, amit tudnak. Az
elôtérben játszódó események feszülten drámaiak, a háttér
azonban homályba vész, mégis érezzük a történelmi erôszak
légkörét.  Nem tudjuk, a két náci lovas kit keres, nem géppisztolyoznak  le
senkit, mégis: a gyerekvallatás hideg kegyetlensége, a csizma és a  gumibot
iszonyatról tanúskodik.

  A Húsz óra (1964) fiktív riport formájában megírt regény.
A  riporter azt nyomozza, hogy miért ölte meg az ártatlan Kocsis  Benjámint
Varga Sándor, aki az ötvenes évek elején a falu
párttitkára  volt.  A  megszólaltatott emberek  nem  csak  saját  sorsukról
vallanak, az egész élettel néznek szembe. Az egyéni
sorsok mindig érintkeznek, beleszövôdnek a falu történetébe,
ily módon a regény világa fokozatosan kitágul, s az egyetlen
falu embereinek élete az egész országét is idézi.

  Sánta Ferenc egész munkásságára jellemzô a problémák
etikus   megközelítése.   Legfontosabbnak   a   pontos   és    elfogulatlan
tisztánlátást tartja, hogy igazak maradhassunk.

  Konrád György (1933-) A látogató c. regényében (1969)
belsô monológokban, álomszerű fejezetekben ad szuggesztív
képet a nagyváros perifériáján kallódó emberi sorsokról. Az
író a témát az emberi nyomorúsággal hivatalból foglalkozó
"látogató" részt vevô és ezért fájdalmas-tehetetlen alakjának
szemszögébôl  közelíti meg. A hivatalnokszemélyiség elsô személyben  szólal
meg,  és regénybeli mozgása során minden lehetô helyzetbe  belebocsátkozik,
végül pedig eljut odáig, hogy
egyetlen  elégséges lehetôségként felveszi védence életformáját.  Tudomásul
veszi azt is, hogy elvontan érvényes választása
egy  szervezett  társadalom közegében az önelvesztéssel  határos,  ráadásul
komikus képtelenség. A regényben az emberi
szenvedés,  öröm, utálat, szeretet, az egymás ellenében és egymásért  élés,
az egymást tagadás és egymást emelés állapotai
nem pusztán érzékletességükben vannak jelen, hanem a jelen
idôben kinyíló szituációk önmaguk elvont - filozófiai-etikai -
többletét is hordozzák.

  A jugoszláviai magyar irodalom legizgalmasabb életművét
Sinkó Ervin (1898-1967) teremtette meg. Legfontosabb művei
még a 20-as, 30-as években születtek, élményanyagukkal a
forradalmak és az emigráció korszakába nyúlnak vissza, mégis csak 1948 után
váltak idôszerűekké. Választ keresnek a forradalmakban és a két világháború
közt vajúdó európai történelem etikai kérdéseire. Legnagyobb vállalkozása a
30-as
évek elején írt Optimisták c. regénye, melyben az elsô világháborút  kísérô
forradalmi mozgalmakat és a Tanácsköztársaság
harcait ábrázolja. Egy regény regénye c. moszkvai naplójegyzeteiben  (1935-
37)  az  Optimisták  kiadása körüli bonyodalmakat beszéli  el,  elemezve  a
személyi kultusz és a moszkvai perek korszakát.

  Gion Nándor (1941-) már a Testvérem, Joáb c. regényével
(1969) a jugoszláviai magyar próza élvonalába került. Ezen az
oldalon c. regényszerű novellafüzérében (1971) egy vidéki kisváros temetôre
nézô  utcája életének "régi megható történetei"-t, eseményeit  beszéli  el.
Talán legjobb regénye a Virágos
katona (1973), mely a századelô soknemzetiségű bácskai kisvárosának  életét
rajzolja  elénk.  Az író a cselekményt szimbolikus  és  folklórmotívumokkal
többrétűvé emeli. Fô eszméje: a társadalomból való kiszakadás,  elmenekülés
lehetetlen és értelmetlen, a realitásokat vállalni kell.

  Az erdélyi Sütô András (1927-) Anyám könnyű álmot igér c.
"naplójegyzeteiben"  (1970),  lírai  szociográfiájában  szülôfalujának,   a
mezôségi Pusztakamarásnak és családjának megpróbáltatásairól, a nemzetiségi
lét gondjairól számol be népi ihletésű, szép magyarsággal. A  szociográfiai
irodalomnak azokat
a  hagyományait  követi,  amelyek  nem  tudományos  módszerességgel,  hanem
személyes  tapasztalatok,  emlékek nyomán mutatják be egy  közösség  életét
(vö.:  Puszták  népe).  A  falu  életének  valóságanyagát  az  író   néhány
hazalátogatásának  története  fogja  epikus keretbe. Sütô  ebbe  a  keretbe
helyezi  el  a beszélgetéseket, élettörténeteket,  életképeket,  leveleket,
kérvényeket, történelmi dokumentumokat, gyűléseken hallott felszólalásokat,
mindazt, amibôl a vegyes ajkú falu, közelebbrôl
a szórványban élô magyarság történelmi sorsa kibontakozik.
A  szociográfiai tényfeltárás, a riport, a publicisztika és az esszé  lírai
vallomással társul. A beszámoló hangja elégikus.

  A kolozsvári Szilágyi István (1938-) Kô hull apadó kútba c.
regényében (1975) a társadalmi, lélektani, mitológiai rétegek
egységbe szervezésével, az ezekhez kapcsolódó esszéisztikus
reflexiókkal, az idôsíkok és nézôpontok lélektani motivációjú
váltásaival  az  emberi  létezés  általánosabb  törvényeinek   vizsgálatára
vállalkozott. Az agancsbozót c. regényének (1989)
minden  részletezô helyszín- és cselekményleírása fojtogató titkokat  ígér.
Három   férfi  vasat  ver,  kardokat  kovácsol  egy  szurdok  mélyén   lévô
sziklahámorban. Megjelenik egy negyedik: ô
mesél.  Hasonlítgatja  a  kinti és a benti világot.  A  "Velünk  Rendelkezô
Szándék" bennük érlelôdô munkáját, az ahhoz igazodást figyeli s  figyelteti
társaival. Érzékeljük, hogy a létrôl van
szó, hogy a négy férfival akkor is minden megtörténik, mikor
a kalapálásról áttérnek az acél edzésére, mikor szarvasmájat
darabolnak vagy viperákat kerülgetnek. S amikor kérdéseket
tesznek fel.

  A  szlovákiai  Dobos  László  (1930-)  trilógiává  összeálló  regényeiben
(Messze voltak a csillagok, 1963; Földönfutók, 1967;
Egy szál ingben, 1976) egyre táguló térben és idôben mutatja
be a szlovákiai magyarság történelmét és jelenkori tudatát, az
értékpusztulás, a szellemi és erkölcsi devalválódás folyamatát.

  Grendel Lajos (1948-) a 80-as évek elsô felében küzdötte
fel magát a magyar próza élvonalába. Éleslövészet (1981), Galeri (1982)  és
Áttételek  (1985) c. regényeiben a létébôl, szlovákiai magyar  író  létébôl
adódó ellentmondásokkal és lehetôségekkel néz szembe. A történetmondónak  a
szétesett múlt és a
sivár  jelen kulisszái közt nincs miben megkapaszkodnia, legfeljebb  önmaga
történetének elmondásában. Maga a történetelmondás viszonylagossá teszi  az
elbeszélô  adta  világértelmezést. A regényeket az  áttűnéses  technika,  a
reális  valóságelemekhez  tapadó  látomás, az  idôsíkokat  váltó  emlékkép,
asszociációkra épülô belsô monológ jellemzi.


Márai Sándor
(1900-1989)

  Márai  (eredeti  nevén:  Grosschmid)  Sándor  Kassán  született   polgári
értelmiségi családban. Ősei szász polgárok voltak.
Középiskolai tanulmányait szülôvárosában, Eperjesen és Budapesten  végezte.
18  évesen már tárcákat írt a Budapesti Naplóba, majd rendszeres  újságírói
tevékenységet   fejtett  ki.  1919-tôl  1923-ig  Németországban,   1923-tól
Párizsban élt. Lipcsében, Frankfurtban és Berlinben egyetemi  tanulmányokat
folytatott.  A  Frankfurter  Zeitung  gyakran  közölte  cikkeit.   1926-ban
hosszabb utat tett a Közel-Keleten. Európa polgárának hitte magát, annak  a
liberális polgári szellemnek a szolgálatát vállalta, mely ifjúságában vette
körül.

  1928-tól  Magyarországon  kapcsolódott  be  az  irodalmi  életbe.  Hitler
hatalomra jutása és a németországi események azt a
meggyôzôdést  keltették  benne, hogy a polgári liberalizmus  halálos  sebet
kapott. Egyre szenvedélyesebben igyekezett olyan
szellemi magatartást kialakítani, mely alkalmas a barbár korszellemtôl és a
technikai civilizációtól fenyegetett európai kultúra védelmére.  Cikkeiben,
könyveiben, Naplójában (1943-44)
megfogalmazta    szembenállását    a   háborúval,    az    antidemokratikus
tôrekvésekkel.

  1945  után  bizalmatlanul  figyelte  a  változásokat,  nem  azonosult   a
megújulásnak azzal a lázas várakozásával, mely a hatalom birtokába  törekvô
rétegeket  jellemezte.  1948-ban  Svájcba  távozott,  1950  és  52   között
Olaszországban élt, aztán
az   Egyesült  államokban  telepedett  le.  A  kaliforniai  San   Diegóban,
otthonában maga vetett véget életének.

  Az elsô olyan könyve, amelyet a késôbbiekben is magáénak
vallott,  az Istenek nyomában c., közel-keleti  tapasztalatairól  beszámoló
útirajza  (1927). Némi szkepszissel szemléli az ôsi világot, melyet  már  a
maga  képére kezdett formálni az elgépiesedô civilizáció.  Asszociációi  az
idô különbözô rétegeiben
csaponganak,  s  ezáltal  ér el olyan lebegést, mely  belsô  hullámzást  ad
szövegének.

  Márai önéletrajzi hajlamú író. Felfedezi önmagában, hogy
az ember "titokzatos lény", megértése után is marad benne
egy  kifürkészhetetlen  mag. Fiatalkori regényei  önismereti  útját  tárják
elénk.

  A  zendülôk  c. regény (1930) a világháborúról és  a  kamaszkorról  szól.
Mindkettô  kilépés  a  bizonyosságból  a  bizonytalanságba,  a  rendbôl   a
zűrzavarba,  elmozdulás, melynek következtében a bensôséget  otthontalanság
váltotta  fel. Az író egymás tükörképeként értelmezi a felnôttek  háborúját
és a kamaszok céltalan játékait. A "zendülés" ésszerűtlensége egyszerre
felfokozott  gyerekkor  és a háború kicsinyített mása. A  "zendülôk"  olyan
fiúk, akik fellázadtak apáik törvényei ellen.
A megjelenített feszültségnek több vetülete van: nemzedékek
szembenállása, s ennyiben lélektani jellegű, mivel a felnôtté
válás  kérdéseit érinti; történeti jellegű, hiszen a háború elôtti s  utáni
élet ellentétére is vonatkozik; ugyanakkor művész és
polgár viszonyára is utal. A gyakori nézôpontváltás lehetôvé
teszi, hogy mindkét fél igaza érvényesüljön. A regény nagy
belsô átéléssel fejezi ki a kamaszok képzelôerejének öntörvényűségét, végsô
soron mégis az apák értékrendjét tünteti föl magasabb rendűnek.

  Az  Idegen  emberek c. kétkötetes regény (1930)  az  emigráns  életérzést
jeleníti meg. Egy magyar fiatalember hányódik a
háborút  követô  zűrzavarban, egészen áthatja az  idegen  lét  törvényeinek
szédülete, az idegenséget a meghitt szerelmes
együttlét sem oldja fel.

  A  sziget c. regény (1934) fôalakja neurózisának égô fájdalmát a  bűn,  a
gyilkosság útján akarja föloldani. Gyilkosságát
úgy  értelmezi,  mint  a legmagasabb rendű művészi  tettet,  melynek  révén
kinyílt   elôtte  az  idô.  A  kétségbeesett  boldogságkeresésének   ez   a
szélsôséges, a társadalmi normákat elvetô útja
sem  vezet  a  teljes  szabadsághoz,  hiszen  átélôjének  lelki  egyensúlya
megrendül, a társadalom pedig a "szigeten" is utánanyúl szabályaival.


Egy polgár vallomásai

  Márait  már  hosszabb  ideje izgatta a vállalkozás,  hogy  könyvet  írjon
szülôvárosáról,  gyermekkoráról,  elsô élményeirôl. Hét év  kellett  hozzá,
hogy a témát megérlelje.

  Az Egy polgár vallomásainak (1934-35) elsô kötete a kitörésrôl, a második
pedig az elszakadás hiábavalóságáról, lehetetlenségérôl számol be. Az elsô,
önmagában  is  megálló  kötet a magyar széppróza  legjava  remeklései  közé
tartozik.  A  második  kötet  műfaji tekintetben  is  különbözik  tôle,  és
esztétikai szinten is alábbesik.

  A  könyv  címe - kivált I. kötete - joggal foglalja  magában  a  vallomás
megjelölést.  A  beszélô  a  maga  emberré  válásáról  vall:  a  jellem,  a
magatartás kibontakozását minden oldalról erôsen meghatározó társadalmi  és
művelôdési körülmények közül indul el, s egészen máshová érkezik meg,  mint
a  meghatározó tényezôk ezt várhatóvá tennék. Ebben az egyedi  úteltérésben
azonban  mély lelki, gondolati, művelôdési, történeti logika érvényesül,  s
éppen ennek a mesteri ábrázolása emeli ezt a könyvet remekművé.

  Márai könyvét az emlékirat legfontosabb vonásai is
jellemzik. Márai is, mint a nagy emlékírók, azt mondja
el, mi történt vele, mit élt át élete nagy sorsfordulóin.
Ám  a történteket a fikció felé tágítja, s így egybevonja a "vallomás",  az
"emlékirat" és a "regény" néhány fontos
műfaji  jellegzetességét.  Márai  azonban nemcsak  saját  életútját,  saját
családját   rajzolja   meg,   egy  réteg   helyzetének,   kultúrájának   és
magatartásának  változásait is bemutatja, mint azt az  ún.  családregények,
szociálpszichológiai  ábrázolások, művelôdéstörténeti korrajzok is  teszik.
Mindezt  olyan  módon  jeleníti  meg,  hogy  a  megjelenítô  -   örökségén,
környezetén,  kapcsolatain  keresztül - szembenéz  saját  emberi  lényének,
szituációjának, értékrendjének és céljainak kérdéseivel is.

  Az  elsô  kötet a szülôi ház részletes megjelenítésével kezdôdik,  ám  az
állóképszerűség e leírás befejeztével sem szűnik meg: idôbeli  elôrehaladás
helyett  afféle keresztmetszetet kapunk. Az elbeszélô hosszú  idôtartamokat
összegez,  és  ez az életképszerűség a célelvű, valamilyen  irányba  mutató
folyamatok  hiányát  jelzi. Ez az idôszemlélet csak az  elsô  kötet  utolsó
negyedében  veszíti el korlátlan érvényét a harmadik fejezet  végszavaival,
melyek   váratlanul,   hirtelen   jelentik  be   az   addigi   folytonosság
megszakadását: "Míg egy napon ez az idill felrobbant. Tizennégy éves voltam
akkor, s egy reggel elszöktem hazulról."
                                                                                 
  Az  elsô  kötet  zárlata  - egy Péter Pál  napján  tartott  uzsonnának  a
rendkívül szűkszavú megelevenítése - egyszerre irányítja vissza az  olvasót
a  kiindulóponthoz, állóképpé merevítve a történetmondást, és a  szökést  a
legtágabb  értelemben vett otthontalanság elôzményévé fokozza le,  teljesen
új  helyzetet  jelentvén  be  ("Megölték  a  trónörököst"),   végérvényesen
folytathatatlannak nyilvánítván az addig elbeszélteket.

  Az emlékezô jómódú, szigorú erkölcsű, német származású családban nô  fel.
Folyékonyan  beszél  németül, bár anyanyelve magyar, s  büszke  arra,  hogy
németségüket  ôrzô ôsei milyen nagy számban vettek részt az 1848-as  magyar
szabadságharcban.

  Ez a kassai polgárfiú szociális szempontból is nyitott
szemmel jár, látja a társadalmi igazságtalanságokat, az
úri-polgári   lét  különállását,  ösztönös  rideg  önzését.   Különösen   a
cselédsors háborítja fel, úgy érzi, "minden emberi méltóságon esett sérelem
megaláz minden embert".
De neki e megaláztatáson túl semmi baja. S akkor 14
évesen kiszalad a gondoskodó családi közösségbôl, napokig vándorol, bujkál,
míg  a  riasztott  csendôrök  el nem fogják.  Ezt  a  gyermekkori  szökését
elemezve  eljut az általánosításig: "Nem tartozom senkihez. Nincs  egyetlen
emberem,  barát, nô, rokon, akinek társaságát hosszabb ideig birnám,  nincs
olyan  emberi  közösség,  céh,  osztály,  amelyben  el  tudok  helyezkedni;
szemléletemben,  életmódomban,  lelki  magatartásomban  polgár  vagyok,   s
mindenütt hamarabb érzem otthon magam, mint polgárok
között" (I. k. IV. 3.). Késôbb megszokta ezt az állapotot,
az állandó otthontalanság természetes volt számára, az
egyedüllétben, a magányban érzi magát szabadnak.

  A  regény  egyik legfontosabb rétege a polgárság  rendjének,  biztonságos
nyugalmának,  szilárd és megkötô hagyományrendszerének képét  adja.  Biztos
kiérlelt tudás,
szerény,  de nem szegényes életvitel, szívós munkavégzés, az  alkotó  munka
szeretete jellemezte ezt a réteget.
A  fiatal  Márai fellázadt apái rendje ellen, de a kitörésnek a  módja  nem
haladta  meg  a  polgárság hagyományvilágát: Márai soha nem  szakadt  ki  a
polgári rendbôl.
Művében a polgártól való elszakadásának és a polgári
életeszményhez való hűségének történetét írta meg.

  Márai  egy  nagyon is tagolt polgárfogalommal  dolgozik.  Távolabbi  ôsei
szorgalmas mesterember-polgárok,
a közelebbiek feladatukat értô hivatalnok-polgárok, a
közvetlen  családtagok egy része viszont már széles tájékozottságú  polgári
értelmiségi.  Az  író nemcsak történeti, hanem  társadalmi,  mentalitásbeli
tekintetben is
biztosan ismeri és tagolja a polgárság világát. Körképet
ad róla, s minden rétegét egy-egy rokona vagy ismerôse
egyéni és családi sorsa köré rajzolva mutatja be.

  Márai  nemcsak nagyfokú pontossággal és árnyaltsággal rajzolja  alakjait,
hanem mesteri módon felidézi,
megteremti az ôket körülvevô miliô- és sorshangulatot,
ugyanakkor önmagát is folytonosan reflektálja. Teljes
elszántsággal, de egyben tárgyias méltányossággal kívánt szembenézni  azzal
a világgal, amelyben immár
nem találta otthonát.

  Bensôséggel, bizonyos nosztalgiával jelenítette meg a
polgári világot, de ehhez a nosztalgikus együtténéshez
mindig társul egy határozott distancia, távolságtartás is.
A megértô beleélés s az elhatároló distancia minôségét,
fokát és módját kifejezôeszközeinek csodálatos bôségű
tárháza  nyújtja,  s  ezzel egyben a társadalmi,  a  lélektani,  az  etikai
kapcsolódásokat  és ítélkezéseket, választásokat és döntéseket is  gazdagon
bemutatja. Dezsôt, aki
mészárosnak állt, meleg humorral rajzolja, Ernôt, a
nagy zenészkarrierrôl álmodozó lokálzongoristát groteszk tragikummal, Zsüli
tantit, a regényírót gyöngéd
iróniával,    a   bécsi   operettcsaládot   burleszk    pikantériával,    a
szobaszocialista  morva-osztrák  fôméltóság rokont  együttérzô  komikummal,
Gizellát,  aki  a folyamôrrel "megcsinálta  élete  szerencséjét",  bohózati
tréfával, az
ortodox zsidó család nyüzsgését kedves mulatsággal, a
szélhámos  ezredesfi  Bercit  megvetô  szatírával,  a  kongregációt  vezetô
paptanár harcát a gyerekek szeretetéért
borzongóan  émelygôs megértéssel, a fölkapaszkodó zsidó család  életvitelét
odavetett csípôs gúnnyal, a híres
jogtudós nagybácsi szuverenitását csodálva, megértve,
megítélve és elhárítva mutatja be.

  Márai  úgy vélte, hogy az európai polgárság teremtette meg a  lehetôséget
arra, hogy az ember szabadon kérdezhessen és kételkedhessék. ám a polgárság
eltömegedésével,    hatalombirtoklásával    elkényelmesedett,    eltompult.
Megelégszik öröklött, kész feleletekkel vagy üres,
hiányérzet nélküli kétkedéssel. Ezért a távolságtartás.
A vallomástevô ugyanakkor az egykori polgárságnak, a
lehetôségek létrehozóinak utódaként vállalta a polgár
nevet, minden distancia mellett is. A polgári jogrend államánál, a  polgári
társadalom kezdeményezôkészségű
munkarendjénél, a polgári humánum szociál-liberális
magatartásánál jobbat nem látott, nem tapasztalt. Ezért
nem  csatlakozott egyik demagóg utópiákat ígérô csoporthoz  sem.  Világosan
állt elôtte, hogy biztonságot
csak  az európai múlt által teremtett értékekre lehet építeni.  Sajnálja  a
régi polgári közösségek széthullását, de
tudja,  hogy ez a világ a teljes individualizáció felé halad vagy  pedig  a
tömeggé süllyedés felé.

  Az individuum méltóságát, a független egyéniséget a
hagyományos életstílust kialakító polgárság is elismerte
és  tisztelte. A nagybácsik, a független jogászok, kereskedôk életmódja  és
szemlélete  erôsen hatott a vallomástevôre, aki az íróságban találta meg  a
függetlenséget, s
különbözni   tudásával  alakította  ki  magának  azt  a  helyzetet,   amely
érintetlenné  tette  az  irodalom  harcaitól,  s  szembefordította   minden
pártpolitikával.

  Az önálló egyéniség egyik legjellemzôbb vonása az
önálló, független gondolkodásmódra való törekvés. Az
író  finom  iróniával jeleníti meg a kor vallásos nevelésének  korlátait  s
vele szemben a polgár önállóságra való
törekvését. Ezt mutatja az a nagy összecsapás, melynek
során az ifjú Márai szakított lelkiatyjával, a "lélekhalász
Fókával", s a kiválasztottság langyos állapotából kitaszított, bűnös  lett.
Az intézetben idegenkedett az egyformaságtól, nem akart beilleszkedni  ebbe
a közösségbe,
lázadás nélkül ôrizte függetlenségét. Az iskola sem individuumokat  nevelt,
nem tette lehetôvé, hogy ki-ki tehetségét és legjobb hajlamait kifejlessze.

  A vallomás egy nemzedék életérzésének is kifejezôje.
E generáció tagjai kiszakadtak a polgári életbôl, átélték
a háborút, a forradalmakat, felismerték, hogy a rend és
biztonság kora véget ért. A fiatalok védekezési módja
az individuum jogának sajátos ôrzése és kialakítása: a
bandákba  verôdés,  a  konvenciók  elleni  lázadás,  a  "sértôdött  magány"
állapota.  Hagyományos  polgári családok bomlottak föl,  magányos  fiatalok
rótták Európa országútjait, hogy megismerjék az álmaikban még  érintetlenül
élô  igazi szabadságot, de amerre néztek "sötétség gomolygott", elôttük  az
"értékek átértékelésének" gyanús idôszaka, "a jelszavak divatja".

  Márai számára az egyéniség megôrzésének lehetôségét az irodalom  kínálta:
elôbb  az  újságírás változatossága, majd maga az írás,  a  "munka",  amely
visszaidézte az apák nemzedékének életvitelét. Az állandó otthontalanságban
így talált otthonra, s így jutott közelébe az "egész"-nek, mely  felbomlott
e korban, de az irodalom, az írás által mégis megismerhetô.

  A következô években Márai nagyfokú termékenységgel írja
műveit.

  A  féltékenyek  c.  regényében (1937) élesen elválnak  egymástól  az  idô
különféle síkjai: a fizikai, a nagy tömbökben telô,
korszakokat alkotó történelmi és a személyes, az egyéni. A hatalmas léptékű
idôzónába, a város idejébe, amely voltaképp a
polgári liberális életforma hagyományait jelenti, ágyazódik
bele a szereplôk személyes ideje, amely már sok változatot
mutat.

  A regényben fontos szerephez jut a végzet, az eleve elrendelés,  valamint
a Biblia mint elôkép. A bibliai rájátszások az írói
eltávolítás  eszközei  is. Bibliai a helyzet is, melyet a  regény  Várossal
foglalkozó  része  állít elénk: az idegen hódítók leigázzák  a  "választott
népet", mely azonban szívósan és kitartóan ôrzi a Városhoz való tartozással
egyenértékű hitét és küldetéstudatát.

  A féltékenyek Márai leglíraibb műve. A szavak áradata, az
alá- és mellérendelések egymásutánja, a hatalmasra növesztett
hasonlatok  fellazítják szerkezetét, a nagy terjedelmű monológokat szó-  és
gondolatismétlések  szövik  át. A folytonos kitérôk,  a  leírásokban  rejlô
megjelenítô erô Thomas Mann írói módszerére utal vissza.

  A Szindbád hazamegy c. regényben (1940) Márai átlép a
nosztalgia illúziós világába: mély beleéléssel kelti fel Krúdy
világát,  lebegô, zenei stílusának hatását. A Krúdy-legenda  atmoszferikus-
imitációs túltelítésével azonban nemcsak vállalja
nosztalgiáját, de elmenvén a paródia határáig, búcsút is vesz
tôle.

  A Vendégjáték Bolzanóban (1940) Casanova bolzanói kalandját meséli el.  A
fôhôs megszökik, új csínyekre készül.
A  hatalom  és  az erôszak nem tud mit kezdeni  vele,  az  egyszerű  emberi
érzések,  a szerelem a diktatúra által sem fékezhetôk. A  jelen  kalandjába
belejátszik a múlté is, s mindez azt
igazolja, hogy az emberi élet kiszámíthatatlan, mindig adott a
sorssal való "bajvívás" lehetôsége. A kaland maga az élet. Casanova azonban
nemcsak kalandor, hanem sztoikus gondolkodó is, aki tudja, hogy végzetünket
önmagunkban hordjuk.

  Márai ekkorra már kialakította a maga jellegzetes elôadásmódját,  melynek
lényege  az  egymást követô monológokból álló párbeszéd. Ezt  a  regényírói
technikát mesterien alkalmazza
A gyertyák csonkig égnek c. művében (1942). Két régi barát - a
tábornok  és Konrád - évtizedek után újból találkozik, s  végigbeszélik  az
éjszakát, keresik három összefonódó élet titkát és végzetét. Egyikük  annak
idején elárulta, sôt majdnem megölte
barátját, elcsábította feleségét. A regény a lélek mélyvilágának
zajlását rögzíti, analízisében jelen és múlt szövôdik egymáson
át. A beszélgetôtársak végül menthetetlenül és végzetesen magukra  maradnak
életük megoldhatatlan kérdéseivel.

  Márai nem volt igazi színpadi szerzô, de amikor a helyzet
fenyegetôvé   vált,  a  színpad  szavát  választotta,  hogy  az   erôszakos
hatalommal  szemben  védje  az egyén, a szabad  emberi  társulás  jogát  és
méltóságát.  A Kassai polgárok (1942) a polgárerkölcs  himnusza.  Gyönyörű,
képekben  gazdag  nyelven  szól  a polgári  tisztességrôl,  a  városhoz,  a
munkához, a feladathoz hű magatartásról.

  îrónk itthoni munkásságát a Sértôdöttek c. regény (1947-
48) zárja. Garren Péter, az egyes szám elsô személyben megnyilatkozó  fôhôs
úgy érzi, hogy megsértették, mert a Hang,
Hitler hangja behatolt az ô személyes valóságába, veszélyeztette a "művet",
amit elôdei teremtettek meg. Európát csak
írói menthetik meg. Az igaziak a magányba menekülnek, mely
művüket sértetlenné teszi, s megôrzi az irodalom rangját. îrni
beavatottság, titokzatos kapcsolat létesítése az anyanyelvvel, a
nemzettel és a legyôzhetetlen művészettel.

  Márai elsô korszakában írt művei megteremtették a
folytonosságot Kosztolányi, Krúdy és a harmadik nemzedék írói között.


Az emigrációban

  Márai idegennek érzi magát a megváltozott világban, virtuális  magyarság-
és  kultúreszménye: "Nincs más haza, csak az anyanyelv." Halotti beszéd  c.
verse  (1950) az emigráns életérzés hiteles megszólaltatása, a  hazátlanság
és kivetettség kivételesen nagy vallomása.

  Az emigrációban írt regényeiben elsôsorban azt vizsgálja,
milyen  az, amikor egy világ, egy kép összeomlik. Regényvilágának  központi
motívumai: a rosszat az emberiség kezdettôl
fogva magában hordja, és csak a mítosz sugárzásában vagy a
művészetben  oldhatja  fel; a tiszta, nagy eszményeket  a  hétköznapi  élet
megcáfolja és bepiszkítja, de ezeket kiküzdhetjük
magunknak egy virtuális világban (Béke Ithakában, 1952; San
Gennaro vére, 1955; îtélet Canudosban, 1970; Rómában történt
valami, 1971; Az erôsitô, 1975; Judit... és az utóhang, 1980;
Harminc ezüstpénz, 1946; 1983).

  A Naplót (1943-1976) Márai még Budapesten kezdte
írni;   1944-ben,  a  német  megszállás  után   leányfalusi   menedékhelyén
folytatta, majd egészen 1975-ig írta tovább
feljegyzéseit.  Az  elsô kötetben, 1943-44 szorongattatásairól  számol  be,
azután azt bizonyítja, hogy a háború
utáni világ is rossz és értelmetlen, az író a fegyelmezett
magatartás, a józan távolságtartás, az irodalom idejébe,
a lélek "mélyeibe" való visszahúzódás útján ôrizheti
azokat az értékeket, amelyek majd egy eszmélô világnak pillérei lehetnek.

  Márai Sándor figyelô és boncoló, mérlegelô és ítélô intellektus,  írásait
tárgyias hűvösség és szenvtelenség
mögé  húzódó,  sorsot és világot analitikusan rögzítô elôadás  jellemzi.  A
legtöbb termékeny íróhoz hasonlóan ô
is  egyenetlen  életművet  hozott  létre, de  legjobb  írásaiban  a  magyar
önéletírás  és  regény  (Egy polgár  vallomásai,  A  féltékenyek,  Szindbád
hazamegy,  îtélet Canudosban), az esszé és az eszmélkedô tárca  (Bolhapiac,
1934;
Füves  könyv,  1943;  Föld, föld!...,  1972)  egyik  legnagyobb  mesterének
bizonyult.

  Márai  a  teremtô képzelet tevékenységét, a kifejezést tartotta  a  végsô
értéknek. Ezért feszegette egy hosszú
életen át a magyar nyelv titkait, s ezért tudott anyagának fölényes ura,  a
nyelvnek  is  egyik  legjobb hazai ismerôje  lenni.  Arany  és  Kosztolányi
tisztelôje  és  tanítványa e tekintetben: a saját  nyelvébôl  merít,  abból
kever  ki  minden  egyedi  és rétegnyelvet, és  így  érezteti  a  különbözô
szociológiai és műveltségi szinteket, lelki rétegeket.

  Szövegének sajátos ritmusa van, asszociációi az idô
különféle rétegeiben csaponganak, s ezáltal ér el olyan
lebegést,  mely  belsô  hullámzást ad szövegének.  îrásaiban  gyakoriak  az
ismétlések, és felbukkannak bennük
olyan kulcsszavak, melyek szinte vonzzák maguk köré a
leírás szétágazó gondolatait. Látszólag egymás mellé
nem   illô   fogalmak   összekapcsolásával,   sejtelmes    elhallgatásokkal
érzékelteti a kimondatlan lényeget. Stílusa
választékos,  leírásaiban, hasonlataiban és jelzôs szerkezeteiben  nagyfokú
hangulatteremtô és megjelenítô erô rejlik.

  Figyeljük meg Márai stílusának néhány sajátosságát az
alábbi idézetekben!

  "S látni napfölkeltéket, mikor a táj sárga önkívületben kezd
énekelni,  a  trópusi  hajnal minden színével és  hangjával,  hogy  befogad
szemed  és egy pillanatra érzed, mit vesztettél el  városaidban."  (Istenek
nyomában)

  "Az  árus  fekete pamutpapucsaiban,  fehér  gyapjúharisnyáiban,  szürkére
kopott,  fekete  ördögbôrnadrágjában s karcsú felsôtestén  derékig  leomló,
vörös sujtással kivarrott rövidujjú zekében, oly nesztelenül járt és  kelt,
együgyű  és  választékos  szomorúsággal, mintha  valamilyen  különös  gyász
szertartásában vett
volna részt." (A sziget)

  "Edit nincs most itt, s hiányát valahogy természetesnek érzem. Edit  soha
nem  volt  ott, ha nagyon kellett. A neve két magánhangzója  világoskék  és
szürkésfehér, mint egy labdajáték-
egylet kissé piszkos jelvénye." (Féltékenyek)

  "A  köd  fölött tiszta volt a táj, éles rajzú, szende és  üde,  mint  egy
vízfestékkel színezett vizsgarajz." (Féltékenyek)

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése