google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2013. január 22., kedd

Az egyszerű mondat részei , felépítése


Az egyszerű mondat részei, felépítése:

mondat a szöveg egysége, viszonylag önálló, kerek egész. A mondat építõelemei a szavak, melyek bizonyos
nyelvtani kapcsolatban állnak egymással..

1. Szerkezet szerint lehet:

– Egyszerű mondat
Az egyszerű mondat egy tagmondatból áll.
Fajtái:
a) Tőmondat: csak alanyból és állítmányból áll.
Pl.: Ádám iszik.
b) Bővített mondat: az alanyon és állítmányon kívül más mondatrészt /szintagmát is tartalmaz/.
Pl.: Ádám vizet iszik.
c) Hiányos mondat: vagy az alany vagy az állítmány hiányzik. Az állítmány elmaradása mindig hiányos mondatot okoz, az alany elmaradása nem feltétlenül, hiszen az igei személyragok egyértelműen kijelölik az alany számát, személyét.
Pl.: Vizet iszik.
d) Tagolatlan: nem tartalmaznak alany-állítmányi szerkezetet
Pl.: Segítség!
Összetett mondat
Az összetett mondat több tagmondatból áll.

2. A beszélő szándéka szerint lehet:

 1. kijelentő mondat: Egyszerű közlést, nyugodt hangú meg-állapítást jelent. A beszédben a hangsúlya egyenletes, nyugodt, hangleejtése ereszkedő, írásban a mondat végére pontot teszünk. Pl.: Ma este későn megyek haza.
 2. kérdő mondat:
  • eldöntendő: a válasz igen vagy nem lehet. A hangsúlya nyugodt, hangleejtése emelkedő, ereszkedő. Pl.: Látod ezt?
  • kiegészítő: a válasz hosszabb terjedelmű, a kérdés kérdőszóval kezdődik, a hangleejtés ereszkedő. Mondatvégi írásjele a kérdőjel. Pl.: Hogy vagy?
 1. felkiáltó mondat: hangsúlya erőteljes, hangleejtése eresz-kedő. Érzelmet fejez ki. Mondatvégi írásjele a felkiáltó jel. Pl.: Fáj az ujjam!
 2. felszólító mondat: Kérést, parancsot vagy tiltást fejez ki. Hangleejtése ereszkedő, mondatvégi írásjele a felkiáltó jel.
  • tiltószavak: ne, se
  • tagadó szavak: nem, sem
 1. óhajtó mondat: Érzelmet, vágyat fejez ki. Gyakran indulat-szóval kezdődik, az állítmány feltételes módú. Hangleejtése lebegő. Mondatvégi írásjele a felkiáltó jel.

3. Mind az öt mondatfajta logikailag lehet állító vagy tagadó:

Tagadó kijelentés: Pl.: nem akarok elmenni ma délután.
Tagadó óhajtás: Pl.: Ó, bárcsak ne mennék haza!
Tagadó felkiáltás: Pl.: Ne nyúlj a ládához!
Kérdő eldöntendő: Pl.: Nem kérsz kekszet?
Tagadó kiegészítő kérdés: Pl.: Miért nem kérsz kekszet?
A felszólító mondatot, ha tagadom, akkor tiltó mondat lesz.
4. A mondat mondatrészekből áll. A mondatrész szófaji és alaktani sajátosságok alapján állítmány, alany, tárgy, határozó és jelző lehet.
a) Állítmány

A mondatnak az alannyal kapcsolatos történést, minőséget vagy más körülményt kifejező igei vagy igei-névszói vagy névszói része.
– igei :mutatja a modalitást (módjelek), az idővonatkozást (időjelek), az alany számát és személyét (igeragok), a tárgy határozott vagy határozatlan voltát (tárgyas és tárgyatlan igék; alanyi és tárgyas ragozás), s utal a tárgy személyére is.
– névszói : a 3.sz. alanyt jelöli kijelentő mód jelen időben pl. A veréb madár.
– névszói–igei, összetett: névszói rész: + létige (+marad, múlik) pl. A madár veréb volt.Ha a létigét tartalmazó mondatot kijelentő mód, jelen idő, E/3-be téve a létige eltűnik, akkor az állítmány névszói, ha megmarad, akkor igei
b) alany

A mondatnak az a része, amely megjelöli azt, akiről, amiről az állítmánnyal mondunk valamit.
Főnév, vagy főnévként használt szó.
– határozott alany
– határozatlan alany: kifejezhetjük határozatlan névmással (valaki, valami), T/3-ű állítmánnyal
– általános alany: kifejezhetjük általános névmással (akárki, bárki), az ‘ember’ szóval, az állítmány ragozásával (T/1., T/3., E/T/2.)
– tapadásos alany: az alany fogalma hozzátapadt az állítmányhoz (pl.: terítve van)
– alanytalan mondatok – az időjárásra, napszakra vonatkoznak: Dörög. Villámlik.
c) Tárgy
Azt a fogalmat nevezi meg, melyre az igei állítmánnyal, vagy más igenévi mondatrésszel kifejezett cselekvés irányul (iránytárgy), illetőleg amelyet ez a cselekvés eredményez (eredménytárgy)
d) Határozó
A mondatban kifejezett cselekvés körülményeit fogalmazza meg. Fontosabb határozók: hely-, idő-, szám-, állapot-, eredet-, eredmény-, társ-, mód-, eszköz-, fok-mérték-, ok-, cél-, részes-, állandó határozó
e) Jelző
Az a mondatrész, amely a vele szerkezetet alkotó névszó tulajdonságát, helyét, mennyiségét vagy birtokosát fejezi ki.
Fajtái: minőség-, mennyiség-, birtokos-, értelmező jelző

5. A mondatrészek egymással grammatikai vagy logikai viszonyban állnak, ez a szószerkezet /szintagma/.

a) hozzárendelő szintagma: tagjai az alany és az állítmány, közöttük egyenrangú a viszony, együttesen a mondat központi magvát alkotják A mondat fő részeként elemzéskor a mondat első nyelvtani szintjén helyezkednek el.
b) az alárendelő szintagma : tagjai az alaptag és a meghatározó tag vagy bővítmény. Az alaptag a mondaton belül egy szinttel feljebb helyezkedik el /pl. alany, állítmány, más mondatrész/, a meghatározó tag az alaptagnak lehet tárgya, határozója vagy jelzője. Az alaptagból kérdezhetünk a bővítményre.
A mellérendelő szintagma: két vagy több azonos mondatrész, halmozott mondatrész egyenrangú kapcsolata

6. Az egyszerű mondat szintjei:

 1. szint: alany–állítmány (hozzárendelő szintagma); kölcsönösen meghatározzák egymást.
 2. szint: az alany és állítmány bővítményei; a szórend kötetlen.
  1. (…)szint: a bővítmények bővítményei; a szórend kötött, csak együtt mozdulhatnak el a mondat
szórendjében.

7. Egy egyszerű mondat elemzése:

Péter itegnap vizet hozott a bszomszéd migémes hkútjáról.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése