google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2013. január 22., kedd

Diakrónia és szinkrónia a nyelvben


1. Diakrónia és szinkrónia a nyelvben
Az emberiség  3-6 ezer féle anyanyelven beszél, ezekben vannak közös vonások, ezek összessége az emberi nyelvet alkotja. A nyelvek eredetét már régóta kutatják, a tudósok, ám csak feltételezésekre hagyatkoz- hatnak. Lehet hogy egy nyelvből ered az összes többi, ám lehet, hogy több ősnyelvbőlszármaznak. Az egyetlen ősnyelvet feltételező elmélet a monogenézis, a több ősnyelvet feltételező elmélet a poligenézis. Bárczy Géza szerint a nyelv: „Az emberi elme legcsodálatosabb alkotása – az emberi fejlődés legfőbb tényezője, sőt föltétele.” 
Minél fejlettebb a gondolkodás, annál fejlettebb a nyelv.
A haladást segíti elő a nyelv.
2. Az első írásjelek: 
képírás (piktogrammok)
fogalomírás (ideogrammok)
ékírás
hieroglifák
szóírás
szótagírás
3. Az ábécé kialakulása:
A betűírást valószínűleg egy Szíria és Palesztina területén élő nép találta fel kb.3000 évvel ezelőtt. A nyelvészetnek kétféle vizsgálódási módszere, két megközelítési módja lehet: szinkrónia és diakrónia. 
Az elnevezés Ferdinand de SaussureBevezetés az általános nyelvészetbe című munkájából származik. Ferdinand Soussure a modern nyelvészet megteremtője. Ő különítette el a beszéd és a nyelv fogalmát.
Szerinte a beszéd és a nyelv ugyanannak a dolognak a két oldala. Beszélünk egymással, de a nyelv szabályai szerint.
4. Szinkrónia (szinkron/leíró nyelvi vizsgálat):
 - a nyelvi rendszer egyidejű elemeinek egymáshoz való viszonyát tanulmányozza, a nyelv mai állapotát vizsgálja. Leíró, egyidejű vizsgálat. Keresztmetszeteket készít.
Diakrónia (diakron/történeti nyelvi vizsgálat): a nyelvi tényeket történeti fejlődésben vizsgálják. Hosszmetszeteket készít.
A szinkrón, vagy leíró vizsgálat tárgya a nyelv egyidejű állapota, célja pedig annak megállapí- tása, hogyan működik vagy működött a nyelv az adott időszakban. A diakrón, vagy történeti vizsgálat tárgya ezzel szemben a nyelv időbeli egymásutánja, célja pedig annak megállapítá- sa, hogy mi, hogyan és miért változott meg, s mi maradt változatlan az idők folyamán. A szinkrónia és a diakrónia sajátos viszonyban van egymással. A szinkrón rendszer az egyidejű állapot sohasem statikus, mindig mozgással van tele, s ezek a mozgások a történeti változások részei, azoknak a pillanatnyi állapotát mutatják, s értelemszerűen azok törvény- szerűségeinek felelnek meg. A szinkrónia a jelenbe átnyúló diakrónia, amely mindig történeti alapokon nyugszik. A nyelvtörténet viszont – egymással szorosabb, lazább összefüggésben volt – múltbéli nyelvi történések, mozgások folyamataként értelmezhető. A nyelvtörténeti lán- colat utolsó láncszeme a mindenkori jelen, a nyelvtörténetnek változatos és változó, nyitott, dinamikus szakasza. Vele szemben a folyamat valamennyi többi láncszeme változatos, de már nem változó, zárt szakasz.
A nyelv élete tükrözi egy nép történetének, az emberi gondolkodás és kommunikáció fejlődé- sének különböző állapotait, állomásait. Egy nyelvről úgy kapunk hiteles képet, ha figyelembe vesszük ezeket a változásokat, fejlődési tendenciákat is. „A nyelvi tények időbeli egymásutánja a beszélő számára nem létezik: az ő számára csak állapot van. A nyelvésznek, aki ezt az állapotot meg akarja érteni, szintén meg kell feledkeznie mindenről, ami azt létrehozza, és a diakróniáról nem szabad tudomást vennie. A beszélők tudatába csak úgy hatolhat be, ha a múltat figyelmen kívül hagyja.” A fenti idézet a szinkrón, tehát az egyidejű vizsgálati módszert mutatja be szemléletes hasonlattal. A következő pedig a diakrón vizsgálódást jellemzi: „Ami- kor a nyelvész a nyelv fejlődését követi, olyan mozgásban lévő figyelőhöz hasonlít, aki a Jura egyik végétől a másikig megy, hogy a kilátás eltolódásait feljegyezze.”
Kétféle nyelvvizsgálati módszer létezik tehát.:
az egyik, amelynek feladata egy bizonyos nyelvállapot leírása, függetlenül az előzményektől és a következményektől [egyidejű, szinkrón],
és a másik, amely éppen ezeket az előzményeket és következményeket vizsgálja az egymásra következő nyelv- állapotokban [történeti, diakrón].
a leíró módszer tehát „látképet” készít, a diakrón pedig összehasonlít, folyamatokat, tendenciákat állapít meg.
Szinkron nyelvi vizsgálat – pl.: nyelvtipológia.
Nyelvtipológia: az emberi nyelv összességét típusok szerint csoportosítják 3 típus létezik:
-Izoláló nyelvek: elkülönítő Pl.: kínai, maláj, indonéz
-Flektáló nyelvek: hajlító Pl.: indoeurópai nyelvcsalád és a sémi nyelvcsalád
-Agglutináló nyelvek: toldalékoló, ragasztó pl.: magyar, uráli, altáji és sumér nyelvcsalád
5. Diakron nyelvi vizsgálat – nyelvek eredet szerinti, történeti csoportosítása:
Feladata:
-eredet és nyelvrokonság vizsgálata
- a nyelv változásainak vizsgálata (hangváltozás, hangtan története, szótövek, toldalékok  kialakulása, szókincs változás története, nyelvtani szerkezet kialakulása) -korszakokat állít fel
- meg kell találni az ősnyelvet (alapnyelvet), amelyből kialakulhattak a különböző nyelvek. Így lehet megállapítani a nyelvek közötti rokonságot.
Európai népek nyelvét 3 csoportba sorolhatjuk:
-Indoeurópai nyelvcsalád
-Uráli nyelvcsalád
-Baszk nyelvcsalád
Más nyelvcsaládok:
-kínai, tibeti (1,5 milliárd ember)
-paleoszibériai nyelvcsalád(25000 ember)

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése