google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2013. január 23., szerda

Szövegtan, a szövegkohézió fajtái és eszközei


1. A szövegkohézió fajtái, eszközei

A szöveg a nyelv és a beszéd legfelső szintje legnagyobb egysége, nyelvtanilag és   tartalmilag egymással összefüggő (koherens) mondatok sorából álló szerkesztett (strukturális) egész. A szövegek megértése az irodalomelmélet központi problémájának számít, a gondolkodók fő kérdése az, hogy hol és miként képződik a jelentés. A mondatok sorozatát akkor tekinthetjük szövegnek, ha a részek szerves rendszert alkotnak benne, és együttesükben megvan a szövegszerűség legnagyobb követelményea tartalom egysége, előre- haladás és lezártság.
A mondatok sorának ahhoz, hogy szöveggé váljon, kohézióra van szüksége, a szöveget a mondatok véletlen sorától a szövegösszefüggés különbözteti meg. A kohéziót szemantikai (azaz jelentésbeli) ésgrammatikai, (azaz nyelvtani eszközökkapcsolóelemek) biztosítják.

 2. A kohézió

Kohézió: szövegösszetartó erő; az egyes részek, elemek szoros összetartozása, egybeszövődése
Globális kohézió: a szöveg egészére kiterjedő tartalmi – jelentésbeli kapcsolat, a jelentésbeli összetartó erő; a szövegstilisztika foglalkozik vele
Lineáris kohézió: a szövegben való folyamatos előrehaladás; a szöveggrammatika vizsgálja
Kontextus: szövegösszefüggés; a nyelvi elemeknek értelmet biztosító összefüggéshálózat; mindazon jelek összessége, amelyek valamely szöveg környezetét adják
2.1. A kohéziót a kontextus három síkja adja:
1.   nyelvtani (grammatikai)
2.   jelentésbeli (szemantikai)
3.   a nyelven kívüli valósághoz (szituációhoz) kapcsolódó elemek
2.2 A kohéziónak két fajtája van:
1. a globális, szemantikai kohézió, amely a szöveg egészére vagy nagyobb egységére vonatkozik, és az alkotóelemek tartalmi-logikai és jelentésbeli szerkesztettségét, összefonódását jelenti, valamint
2. a lineáris (egyenes vonalú) vagy szerkezeti-grammatikai kohézió, amely a kisebb szövegegységek, a szöveg mondatainak egymáshoz kapcsolódását, belső összefüggését biztosítja és az alkotóelemek grammatikai (nyelvtani) megszerkesztettségét jelenti.
2.3. A kohézió hatósugara szerint:
2.3.1 globális kohézió (makrokohézió)
- a nagyobb rész, akár a teljes szöveg együvé tartozását teremti meg
- jelentésbeli kapcsolatok biztosítják
- egységei: bevezetés, tárgyalás, befejezés
- témamegjelölés:
- téma-réma, hely-, tér-, időviszonyok, szereplők, cselekmény, oksági viszonyok, műfaj, cím, a szöveg stílusa, stilisztika  jellemzők (alakzatok, szóképek), szövegfonetikai eszközök (hangmagasság, hangszín, tempó stb.)
- legjellemzőbb formája az írásműveknek adott cím:
- előreutal a teljes szövegre
- amikor már elolvastuk a szöveget, segít fölidézni azt
2.3.2 lineáris kohézió (mikrokohézió)
- a kisebb elemek összefüggése, az elemi egységek egymásra következése adja
- a szövegfolytonosságban mutatkozik meg
- alkotóelemei a grammatikai kapcsolóelemek
- legnagyobb egysége a bekezdés
- forikus elemek, hiány, ellipszis, szórend, névmásítás, kötőszók

3. Mikroszerkezet

- a kisebb egységek strukturális elrendeződése; minimális egysége a mondat; a megszerkesztettség (grammatikailag megformált) és a beszerkesztettség (a szövegbe illeszkedés) jellemzi; műfajonként különböző lehet (pl.: dráma: jelenet, felvonás; vers: versszak)

4. Makroszerkezet

Bevezetés:
- Feladata a kapcsolatteremtés a beszélő és a közönség, ill. a beszéd témája és a közönség között. Tartalmazhatja: a téma megjelölését, a közlés céljának kitűzését, a tárgyalás rövid vázlatát, szerkezeti tagolását.
Tárgyalás:
- A szerkezet legfontosabb, legterjedelmesebb része. Általában tartalmazza a téma részletes kifejtését és az erre következő bizonyítást.
Befejezés:
- Tartalma lehet a témáról mondottak összefoglalása; az érzelmi nyomatéko- sítás; esetleges célkitűzések, személyes elemek.
A szöveg minden szintjén hatnak a grammatikai kapcsolóelemek és a jelentésbeliek is. Arányuk és jelentőségük az egyes szinteken azonban nem azonos. A szöveg egy mondatán belül, vagy két egymást követő, egymással összefüggő helyzetben lévő mondat kapcsolatában általában erősebb a grammatikai elemek kapcsoló szerepe, a szöveg egészében és nagyobb egységeiben vagy ezek között megnő a jelentésbeli összetartó erők súlya.

5. Jelentésbeli kapcsolóelemek

 Azonosság
- ugyanazokra a valóságelemekre vonatkozó nyelvi jelek; a szöveg egy megha- tározható dologról szól, amelyet sokféle nyelvi formában tár elénk; az azonosságot nem mindig ugyanazzal a szóval jelöljük
Az ismétlődés formái
·     ismétlés
·     az ismétlés további formái: részleges ismétlés, változat, párhuzam, ellentét
·     rokonértelműség
·     felsorolás
·     feloszlás
·     nemfogalom – fajfogalom (pl.: az élőlény nemfogalma az embernek, ebben az esetben az ember fajfogalom; ám az ember is nemfogalma a férfinak, ebben az esetben a férfi fajfogalom)
·     logikai-tartalmi elrendeződés: rész-egész, alá- és fölérendeltség, ok-okozat, általános-konkrét, figyelem felkeltése oldása

6. Nyelvtani kapcsolóelemek

 - névelő
 - utalás rámutató szókkal, ragokkal, jelekkel
 -  a szövegbeli utalás fő fajtái:
visszautalás (anafora)
- már említettre, ismertre való utalás; idézetek beszédhelyzetre való utalás (deixis) – rámutatás, kiutalás a szövegből
- előreutalás (katafora)
- még nem említettre, ismeretlenre, várt dologra való utalás, tartalomvárás; az érdeklődés felkeltése az első sorban, vagy a címben
- hiányosság
- kötőszó
- egyeztetés szórend
új közléselem-ismert rész
- téma-réma; topik-komment / arányukat a kommunikáció tényezői és funkciói szabják meg

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése