google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 15., szombat

Az avantgard mozgalmak


                     Az avantgárd mozgalmak


  A 20. század elsô felében nagyarányú művészeti forradalom bontakozott ki, melynek kezdeményezôi és
megvalósítói az ún. avantgárd mozgalmak voltak. (Az
avantgárd szó eredetileg katonai kifejezés volt, jelentése: elôôrs.) Ezek a mozgalmak szakítottak a hagyományos művészettel, a megszokott és kiüresedett értékekkel, formákkal, és a művészi kifejezés új és korszerű
formáit és lehetôségeit akarták felkutatni. Az avantgárd

azonban nemcsak a művészetet, hanem a társadalmat is
át akarta formálni. Mindegyik irányzata társadalmi
programmal lépett fel, azzal az elképzeléssel, hogy az
ember, az erkölcs, a társadalom átalakításával az élet új
távlatait nyithatja meg.

  Az avantgárd jelentôsebb irányzatai a kubizmus, a futurizmus, az expresszionizmus, a dadaizmus, a szürrealizmus és a konstruktivizmus voltak. Ezek az áramlatok
két nagy hullámban jelentkeztek, elôször a tízes, majd a
húszas években, és 1905 és 1938 között voltak jelen a
kulturális életben.

  Az avantgárd áramlatoknak két fôvonalát szokták
megkülönböztetni: egy szertelenebb, zaklatottabb, fôként érzelmi és indulati (futurizmus, expresszionizmus,
Dada, szürrealizmus), és egy inkább intellektuális, gondolati alapról kiinduló irányt (kubizmus, konstruktivizmus). Az egyikre inkább a formabontás, a másikra pedig a formaépítés jellemzô. A formabontó irányzatok
azonban - a dadaizmus kivételével - a rombolással egyidejűleg egy új művészeti nyelv kialakítását is célul tűzték ki. Valamennyi irányzat arra törekedett, hogy egy
alapelvet állítson szemléletének középpontjába, és erre
az alapra építse fel a világértelmezésnek azt a kísérletét,
amely aztán a művészi formát is meghatározza.


A kubizmus

  A kubizmus a művészet új korszakának kezdetét jelenti. Az irányzat kezdeményezôi Picasso (pikasszo),
Braque (brak), Fernand Léger (lézsé) és Juan Gris (huan
grisz) a látvány illúziójának felkeltésénél fontosabbnak tartották a képalkotó művész konstruktív munkáját,
és a képépítés módját gyökeresen átalakították. A fordulatot Picasso Avignoni kisasszonyok c. képe (1907)
hozta, az alapelvet pedig Braque mondta ki: a festészetnek nem az a feladata, hogy elmondjon egy történetet,
hanem az, hogy megszerkesszen egy addig nem létezett
képi valóságot.

  A kubisták a klasszikus perspektíva alkalmazása helyett a tárgyakat egyidejűleg több nézôpontból, széttördelve, a síkra kiterítve ábrázolták, tehát nem úgy, ahogy
látjuk ôket, hanem úgy, ahogy tudatunkban léteznek.
A művész a látvány töredékeibôl szabadon építi fel a
képet; a színeket, mint az illúzióteremtés egyik legfôbb
eszközét, mellôzi, a képeken egyedül a tárgyaktól független barnásszürke és ennek árnyalatai uralkodnak. Ez
volt az analitikus kubizmus módszere. A szintetikus kubizmus alkotásain a tárgyak már csak mint képzôművészeti jelek, mint végsôkig leegyszerűsített síkformák jelennek meg. A kubista kezdeményezés felszabadította a
teremtô erôt, korunk művészetének, szinte minden
irányzatnak kiindulópontja lett.


A futurizmus

  A futurizmus a gyors ipari fejlôdésnek induló Olaszországban született meg. Az ország északi részén a modern gyáripar kibontakozásával együtt járó társadalmi
átalakulás olyan kérdéseket vetett fel, melyekre a különféle szindikalista és anarchista hatások alatt álló
munkásmozgalom nem tudott határozott feleletet adni.
A szellemi élet konzervatív, a művészeti élet provinciális maradt továbbra is. Az állam gyarmatszerzési háborúkat indított, és a nagy olasz birodalom ábrándjával
próbálta leszerelni az elégedetlen tömegeket.

  Érthetô, hogy ebben a helyzetben Marinetti 1909-ben
kiadott elsô futurista kiáltványa nemcsak az új utakat
keresô művészek, hanem a munkások körében is nagy
visszhangra talált. Marinetti ugyanis nemcsak a múlt
művészetének leáldozását és a jövô művészetének, a futurizmusnak (az olasz futuro 'jövô' szóból) a megszületését hirdette meg, hanem nagy szónoki pátosszal szinte
az egész élet újjáalakítását is ígérte.
  A kiáltvány a modern jövôt a technika csodáiban, a
rohanó, lüktetô életben látta, és megfogalmazta a kor
néhány fontos követelményét: a művészetnek meg kell
hódítania az ember számára az új ipari-technikai környezetet, meg kell változtatnia az elmaradott szellemi és
politikai légkört. A jogos követelések között azonban
jelen voltak olyan agresszív nacionalista és reakciós nézetek is, mint a militarizmus és a háború dicsôítése. Az erôszaknak ebbôl a kultuszából logikusan következett,
hogy Marinetti és a futuristák egy része végül a Mussolini-féle fasizmus kiszolgálásánál kötött ki. Az elsô világháború kitöréséig tartó idôszakban azonban a futurizmus a művészetben is tudott új utakat nyitni.

  A futuristák a technikai civilizáció művészei voltak.
Esztétikai elveiket is a technika világából merítették, az erô és a sebesség, a mechanikus ritmusok tanulmányozásából. Śgy látták, hogy az élet lényege a mozgás, korunk jellegzetes élménye a dinamika. A művész feladata
ennek a dinamizmusnak a kifejezése. Legfôbb eszményük a gép. Marinetti ódát írt a verseny-automobilhoz.

  A futurista festôk a mozgások egymást követô fázisainak
egyidejű megjelenítésével a kubista kompozícióba a dinamizmus elvét akarták bevezetni. Boccioni (boccsóni) Egy kerékpáros dinamizmusa c. rajzán (1913) a mozgást az erôvonalak
meghúzása, a ritmikusan ismétlôdô formák érzékeltetik.

  A többi művészet nyelvét is alkalmassá akarták tenni az
élet új ritmusának megszólaltatására. A futurista irodalom
technikai kiáltványában Marinetti a hagyományos mondatszerkezet lerombolását és szabad szavak használatát javasolja
a költôknek. A zeneszerzôk is keresték az új hangzások lehetôségeit. "Ki kell törnünk a zenei hangok szűk körébôl, és meg
kell hóditanunk a zörejek végtelen változatosságát" - írta Russolo (russzoló), és meglapította a "zörejek művészetét".

  Olaszországon kívül egyedül Oroszországban bontakozott ki még futurista mozgalom. Az orosz futurizmus
az olasz példa nyomán indult, de lényegesen más úton
fejlôdött, egy robbanásig feszült helyzetben forradalmi
energiákkal telítôdött, és mind a képzôművészetben,
mind a költészetben jóval jelentôsebbet alkotott.

  1912-ben jelent meg Burljuk, Krucsonih, Majakovszkij és Hlebnyikov aláírásával kiáltványuk: Pofonütjük a
közizlést. Ebben minden hagyományt megtagadnak s gôzös forrófejűséggel fogalmaznak: "A múlt szűk. Az Akadémia és Puskin érthetetlen hieroglifák. Puskint, Dosztojevszkijt, Tolsztojt ésatöbbit, ésatöbbit ki kell dobni a Jelenkor Gôzhajójából. " Szükségesnek tartják a művészet
nyelvének megújítását. Ennek fontosságát Majakovszkij egy 1918-ban rendezett vitán is hangsúlyozta: "Nem
elég szobrot állitani a fémmunkásnak, az is kell, hogy ez
különbözzék attól a nyomdászszobortól, amelyet még a
cár állitott."

  Az orosz futurista irányzatok közül az ún. kubo-futuristáké
volt a legfontosabb. Ebben a csoportban a költôk mellett kubista-konstruktivista felfogású képzôművészek - Burljuk, Larionov, Tatlin - is jelentôs szerepet játszottak.


Az expresszionizmus

  Az expresszionizmus 1905 és 1920 között bontakozott
ki Németországban, ahol az elkésett fejlôdés, a konszernek szerepe, a gyorsuló városiasodás, a gyarmatosítás
és a háborús készülôdés súlyos társadalmi problémákat
vetett fel, feloldhatatlan ellentmondásokhoz, nagy belsô
feszültségekhez vezetett.

  Az elsô expresszionista művészcsoport 1905-ben
Drezdában alakult meg Die Brücke (A híd) néven. Megalapítói az elnevezéssel is kifejezték, hogy "minden forradalmi és nyugtalan elemet" magukhoz szeretnének
vonzani. A művészek proletárkörnyezetben éltek, művészetüket az ember iránti vonzalom jellemezte. A fametszetek fekete-fehér kontrasztjait különösen alkalmasnak találták az elementáris erejű tartalmak megszólaltatására.

  A másik jelentôs csoportosulás Münchenben jött létre 1911-ben, nevét Kandinszkij Der ólaue Reiter (A kék
lovas) c. képe adta.
  A fiatal expresszionista költôk két 1910-tôl megjelenô
hetilap körül tömörültek: a Der Sturm a nemzetközi
avantgárd egyik legfontosabb folyóirata volt, munkatársai között magyarokkal is találkozhatunk; az Aktion
(akcion) körül csoportosuló "aktivisták" a műalkotás
létrehozását társadalmi cselekedetnek tekir_tették, mely
megváltoztatja a világot.

  A háború végén az expresszionisták egy része közvetlen kapcsolatba került a munkásmozgalommal. Küthe
Kollwitz, Otto Dix, Georg Grosz grafikai műveiben a
háború borzalmait, a szegények nyomorúságát mutatták fel. Velük egy idôben az irodalomban is jelentkeztek
a proletár avantgárd képviselôi, köztük Johannes R.
Becher, Bertolt Brecht, Anna Seghers. Az expresszionizmus 1910 és 1920 között bontakozott ki, s a 20-as évek
elején uralkodó irányzattá vált Németországban.

  A művészek az embertelen, széthulló világban magára maradó, meggyötört, elesett emberért emelték fel szavukat. Hangjuk gyakran érzelmes pátosszal szólt:
"Egyetlen vágyam, ó ember, hogy egy Iegyek veled!" (F.
Werfel). Śgy látták, hogy csak a világ, a társadalom
rossz, az ember jó. Freud elméletét sajátosan értelmezték: a társadalmat képviselô felettes én elnyomja az ösztönöket és általában a tudattalant, ezeket kell tehát felszabadítani. Naiv idealizmussal hittek abban, hogy ha
az ember felszabadítja magát a társadalom követelményeitôl, és saját igazi hangját engedi érvényesülni, a világ is jó lesz. A társadalmi konvencióktól meg nem rontott, önmagát adó, érzéseit ôszintén kifejezô embert keresték a természeti népek művészetében, a gyermekek
rajzaiban, ezt az embert akarták megszólaltatni művé-
szetükben is.

  Az expresszionizmusnak két válfaját különböztetjük
meg: a mindig tragikus egyedre s a folyton harcban álló
társadalmi emberre koncentrálót.

  Az expresszionizmus a belsô tartalmak, érzések kifejezésére törekszik. (Az irányzat elnevezése is erre utal, a
latin eredetű expresszió 'kifejezés' szóból származik.)
A művész belsô élményét akarja kivetíteni, elsôsorban
nem a külvilág dolgaira figyel, hanem azokra az érzésekre, amelyeket a dolgok elôidéznek benne. Arra törekszik, hogy a külsô vagy belsô valóságot a lényegre
redukálja, és azt felfokozva érzékelhetôvé tegye.
 
Az expresszionizmus a képzôművészetben felszabadítja a
formákat és a színeket a természetelvűség hagyományai alól,
és a kifejezés szolgálatába állítja. A festôk a természetes formák eltorzításával lélekállapotokat, pl. szorongást és rémületet érzékeltetnek, a tárgyi színeket kifejezési színekkel helyettesítik. A szobrász Ernst Barlach (barlah) a román és a gótikus
szobrászat hagyományait folytatva erôteljes formaadással jeleníti meg az emberélet legegyetemesebb mozzanatait és állapotait.

  Az absztrakt expresszionizmus már teljesen elhagyja a témát, és csak a formák viharos ritmusával, belsô mozgásával, a
színek tüzével fejezi ki a belsô mondanivalót, mint Kandinszkij a tízes években festett improvizációiban.

  A zenei expresszionizmus szakít a kimerített, megszokott harmóniákkal, és a ritmusok, a nagy dinamikai ellentétek és hangszínek gyors váltakozásával fejezi ki a belsô tartalmat. Az expresszív kifejezés eszközeivel szinte a kor minden jelentôs
zeneszerzôje él, különösen a bécsi iskola: Schönberg (sônberg), Webern és Berg. A tízes években Bartók is közeledett a bécsi iskola expresszionizmusához.

  Az expresszionista költô az érzések, indulatok intenzív kifejezése érdekében széttöri a költészet hagyományos formáit, gyakran a mondatokat is, merész egyéni
szóképeket használ, belsô látomásait vetíti ki. A versben
nagy szerepet kapnak az igék, a fônévi igenevek, az indulatszók, a gyakran kötôelemek nélkül egymás mellé
helyezett mondat értékű szavak. Az expresszionista líra
legjelentôsebb képviselôi: Georg Heym (hejm), August
Stramm (stram) Georg Trakl, Bertolt Brecht és költészetük korai szakaszában Johannes R. Becher és Gottfried
Benn, valamint Kassák Lajos.
 
Az expresszionista dráma legfontosabb alapelve, a teatralizmus, azt a törekvést fejezi ki, hogy a színház valóban színpadi művészet legyen, nem pedig a valóság
utánzata. Az író a valóság felszíne alatt rejtôzô lényeget akarja közvetlenül kifejezni, ezért szimbolikus helyzeteket és alakokat teremt. A színházi elôadás is jelképes
színpadi síkok, különleges megvilágítások alkalmazásával, a színészek stilizált mozgásával szolgálja a mondanivaló közvetlen kifejezését. Az expresszionista dráma
vezéregyéniségei Georg Kaiser (kajzer), Ernst Toller és
a fiatal Bertolt Brecht voltak.


A Dada

  A dadaizmus a semleges Svájcban született meg, ahol
a háború elôl menekült ifjak, katonaszökevények és forradalmárok gyülekeztek. Szembefordultak az egész polgári világgal, amely a háborúhoz vezetett. Lelkesen üdvözölték az októberi fonadalmat, a bajor és a magyar
tanácsköztársaság kikiáltását.

  A román származású Tristan Tzara, a dadaizmus
vezéralakja 1919-ben készült kiáltványában így foglalta
össze a mozgalom törekvéseit: "vár a tagadás, a rombolás nagy munkája. Seperjünk, tisztogassunk. A világ gonosztevôk hatalmába került, akik gyilkolják egymást, s
pusztitják az évszázadokat; majd ha a tébolyult világ kitombolta magát, akkor jöhet az egyén számára a tisztaság kora. . . "

  A dadaisták célja a társadalom minden hagyományos
értékének lerombolása volt, tagadták és kétségbe vonták a józan ész, a logika használhatóságát, elvetették a
művészet kiürültnek és elhasználtnak érzett formáit.
Legtöbb kifejezési eszközük a meghökkentés, a botrány.
Ezzel provokálni akarták az ún. jóízlést, tiltakoztak az
uralkodó erkölcsi dogmák, az embertorzítónak érzett
törvények és megszokások ellen, fel akarták szabadítani
az ember belsô erôit. Már a mozgalom nevének véletlenszerű kiválasztása is az értelem és a rend tagadását jelentette. (Az irányzat nevét úgy adták, hogy egy papírvágó kést dugtak vaktában a lexikonba. A dada szó jelentése: vesszôparipa, gyereknyelven "paci", faló; de
ezenkívül még sok más jelentése is van: magyarul pl.
dajka, oroszul igen-igen, bizonyos nyelveken pedig a
szent tehén farkát hívják így.)

  A dadaisták a verset véletlenszerűen kiválasztott,
gyakran értelem nélküli szavakból rakják össze. Művek
helyett tárgyakat készítenek, ezeket véletlenszerűen egymás mellé szegelt, ragasztott hulladékokból vagy fényképkivágásokból állítják össze, vagy egyenesen készen
talált tárgyakat, sörösládát, biciklikereket, éjjeliedényt helyeznek talapzatra, és ezeket címmel és kézjeggyel ellátva, mint műalkotásokat állítják ki. A tárgyak kiállítása felhívja a figyelmet a dolgokban lappangó jelentésekre, ugyanakkor a tárgyak szabálytalan jelenléte az
igazi" műalkotások között a művészet értelmérôl is elgondolkoztat.

  A Dada-mozgalom jóval több volt polgárpukkasztó, zavaros bolondozásnál: az ifjúságnak a világban
uralkodó zűrzavartól való csömörét és kétségbeesését
szólaltatta meg, "pokoljárás és önkinzás" volt, ahogy
Kassák Lajos nevezte. Elemi erôvel fejezett ki egy válságot, és a közlés terméketlennek érzett eszközeinek tagadásával, lerombolásával tiszta lapot teremtett a művészet új kísérletei számára.


A szürrealizmus

  Amit a Dada megkezdett, azt a szürrealizmus folytatta. Vezetô egyéniségei Breton, Aragon és Éluard (élüár)
voltak. Ez az irányzat is az embert akarta felszabadítani
a társadalmi konvenciók és korlátozások rabságából, de
a hagyományos értékek lerombolásán túllépve szenvedélyesen kereste azokat a lehetôségeket és módszereket
is, amelyeknek segítségével az ember újra megtalálhatja
a "közvetlen életet", az ártatlanságot a szabadságot.

  A szürrealisták úgy vélték, hogy az ember hamisítatlan, igazi énjét a tudatalatti világában találhatják meg.
Ha átengedjük magunkat a tudatalatti látszólagos önkényének, az álom, az ôrület, az önkívület, a szabadjára
engedett képzelet révén meghódíthatjuk a valóságfeletti, a szürreális életet, eljuthatunk a fantasztikum, a csodák, az ésszel meg nem ragadható jelenségek világába.
(A mozgalom elnevezése is "realizmuson túli"-t, "való-
ságfölöttiség"-et jelent.)

  A mindennapok megszokott gondolkozásmódjától
segít elszakadni a humor is, amely "felfedi mindannak a
teljes képtelenségét, ami a világ rendjeként jelentkezik"
(Aragon). A szürrealizmus különösen kedvelte az ún. fekete humort, az iszonyatos és a nevetséges különös szorongást elôidézô groteszk együttesét.

  A szürrealisták kidolgozták sajátos alkotómódszereiket is. Ilyen volt az önműködô írás. Ennek az a lényege,
hogy a művész a tudatalattiból felmerülô gondolatokat,
képeket, látomásokat minden értelmi ellenôrzés nélkül
lejegyzi.

  Az önműködô írás legnagyobb jelentôségű eredménye a szabad képzettársításon alapuló szürrealista kép,
melyben két egymástól távol esô, összeegyeztethetetlennek látszó fogalom kerül egymással kapcsolatba. "Szép
mint egy varrógép meg egy esernyô véletlen találkozása a
boncasztalon"- Lautréamont (lotréamon;1846-1870), a
lázadó, romantikus francia költô ezekkel a szavakkal
már a szürrealizmus szépségeszményét fogalmazta meg.
A képalkotásnak ez a merész módja új lehetôségeket
nyitott a költészet számára.

  A szürrealisták az ember társadalmi felszabadítását is
céljuknak vallották, ezért 1925-tôl kapcsolatot kerestek
a kommunista párttal. Az együttműködés azonban nem
volt zavartalan.
  A szürrealista festészet kezdeteit tulajdonképpen az olasz
De Chirico (kíriko; 1888-1978) "metafizikus" képei jelentik.
Párizsban festett olasz terei, titokzatos városképei nyugtalanító, szorongásos látomások. A kihalt épületek, a rideg falak, a
sötét nyílások az üres tér fenyegetô hatalmát érzékeltetik.

  A szürrealizmus festészete két irányban bontakozik ki.
A művészek vagy abszurd víziókat jelenítenek meg fényképszerűen pontos, részletezô ábrázolással, mint Salvadore Dali
(1904-1989), vagy pedig a tudat alól felmerülô ôsi, mitikus
formációkat, jelképeket festenek, mint Joan Miró (1893-
1983).

  A szürrealizmus felszabadító hatása szinte máig érezhetô, esztétikai eredményei felszívódtak korunk művészetében. A költészetben különösen a kifejezés és a képteremtô fantázia felszabadítása hagyott mély nyomokat.


A konstruktivizmus

  A szürrealizmussal több vonatkozásban ellentétes
áramlat a konstruktivizmus, amely kompozícióit legtöbbször szigorú mértani formákból építi fel a síkban
vagy a térben. Legkiemelkedôbb képviselôje, Piet
Mondrian (1872-1944) képeinek megoldásában a legegyszerűbbre és legfontosabbra törekedett: a függôleges
és a vízszintes vonal, a négyszögű síkforma és a három
alapszín alkották végül kikristályosodott forma- és színrendszerét. Ezeket a képeit a művész a világegyensúly
vizuális szimbólumainak minôsítette.

  A tárgyábrázolásról lemondó, pontatlanul absztraktnak nevezett művészet központja Oroszország volt az elsô világháborút megelôzô években és a fiatal szovjet köztársaság idejében.
Malevics (1878-1935) szuprematizmusa a tiszta geometria, a tiszta érzékenység szupremációját, felsôbbrendűségét vallotta
a látható világ formáival szemben.1919-ben festette meg a Fehér négyzet fehér alapon c. képét, amellyel szimbolikusan a
festészet végpontját kívánta kijelölni.

  A konstruktivisták egy új társadalom újfajta művészetét
akarták megteremteni. Vlagyimir Tatlin (1885-1956) különbözô anyagokból, fából, vasból és kész használati tárgyakból készített szobrai technikai konstrukciókra hasonlítanak. "Valódi anyagok, valódi térben" - ez volt művészetének alapelve.
A III. Internacionálé emlékművének tervében (1920) egy olyan
hatalmas és dinamikus acélszerkezetet képzelt el, melynek
forgó üvegburáiban a népképviselet szerveit helyezte volna el.

  Az absztrakt művészet másik központja Hollandia volt.
Theo van Doesburg (fan duszburg; 1883-1931) Mondriannal
és másokkal együtt hozta létre 1917-ben a De Stijl (de sztejl 'stílus') csoportosulást, amely a kiadásukban megjelent folyóiratról kapta nevét. A művészek alkotásaikban a tiszta, racionális rendet valósították meg a valóság rendetlenségével szemben.

  A korszak legjelentôsebb áramlatai, a különbözô absztrakt
törekvések a Bauhaus-iskolában jutottak közös nevezôre. (A német elnevezés szó szerint építôházat jelent.) Az iskola, melyet Walter Gropius (grópiusz;1883-1969) alapított 1919-ben,
és amely elôször Weimarban, majd Dessauban működött, a
művészetek és a mesterségek szabad iskolája volt. Itt a tanárok és tanítványok közösen munkálkodtak azon, hogy az építészet és a többi művészeti ág egységének jegyében az ipar, a
modern technika és a művészet. összekapcsolásával az ember
környezetét átalakítsák.

  Az avantgárd eredményei világszerte elterjedtek, át is
alakultak, le is higgadtak, és annyira felszívódtak a kor
művészetébe, hogy a 20. század művészeti világnyelve
nélkülük el sem képzelhetô.


Śjklasszicizmus

  A 30-as években igen nagy történeti szerepet kapott
az az irodalmi és művészeti áramlat, amelyet a szakirodalom újklasszicizmusnak, modern klasszicizmusnak
nevez. Ez az irányzat a hagyományos poétikai eljárásokat újította fel, illetve vegyítette azokat az avantgárd eljárásaival: ". . . egyensúlyt tart a tágabb értelemben vett hagyomány (. . .) és az élô nemzedék eredetisége közt" (T.S. Eliot). A művészeket a gazdasági, társadalmi és szellemi válságok zűrzavarában a fegyelmezô, rendezô, formáló igény vezette, művészi-emberi szintézisre, "integrációra" törekedtek. "Elrendezni a dolgokat, biztositani az értelemnek az ôt megilletô helyet az emberiség koncertjében, nem zárkózni el az érzelmek világába, s az értékeket átfogó szempontok alá rendelni: ez ma a közös európai gond"- írta Ramon Fernandez, a kor egyik legtekintélyesebb francia kritikusa 1929-ben. A "modern klaszszicizmus" ebben a fölfogásban erôsen etikai, vagy legalábbis esztétiko-etikai jellegű. "Én úgy Iátom, azok a tulajdonságok, melyeket szeretünk klasszikusnak nevezni,
elsôsorban erkölcsi tulajdonságok, és a klasszicizmust szívesen tekintem úgy, mint erények harmonikus együttesét,
élén a szerénységgel" (A. Gide). A klasszicizmus új hívei
nem a múlt klasszicizmusát akarták felújítani, hanem a
modern, aktuális világnak akartak formát adni.


Neoavantgárd és posztmodern

  A 60-as és a 70-es években neoavantgárd törekvések
bontakoztak ki. A "klasszikus" avantgárd bírálta a művészet korábbi funkcióját, újonnan értelmezte a művészet és a valóság viszonyát, új ember- és életeszmény kidolgozására törekedett. A neoavantgárd ugyanezt folytatta, csak a megváltozott körülmények között némiképp megváltozott programmal. A megváltói, messianisztikus elképzelések elmaradnak, az újítások és kísérletezések viszont radikálisabbá lesznek. A neoavantgárd művészei általában azt szeretnék, ha a művészet
"szép" és "értékes" tárgyak termelése helyett ismét totális aktussá válna, melyben az egész személyiség részt
vesz. A neoavantgárd képviselôi le szeretnék rombolni
a határokat a művész és a nem művész között, és a közönséget be akarják vonni az alkotás folyamatába.
A mű "nyitott" marad, azaz a közönségnek kell szabadon értelmeznie, továbbgondolnia vagy éppen együtt
alkotnia.

  Megjelennek olyan kísérletek is, amelyek már nem
bizonyos művészeti hagyományokkal, hanem magával a
művészet hagyományával kívánnak szakítani. Az ún.
ellenkultúra" lázadás az elüzletiesedett kultúrával, életformával szemben, és ezt a tiltakozást az ugyancsak
kommercializálódott művek helyett valami más formában akarja bejelenteni (pl. a happening).
Ilyen tiltakozást fejez ki a beatmozgalom, a beat zenei
lázadása is.

  A 70-es évek elejére lényegében lezárultak az avantgárd és egyéb modernista törekvések, és megjelenik a
tôlük részben elszakadó, részben ôket megôrzô posztmodernizmus. A fogalmat elôször az építészetben alkalmazták, de használata gyorsan terjed a képzôművészeti
s egyéb művészeti területre, így pl. a zene, a színház
vagy egyes irodalmi műfajok területére is. Ez az áramlat
a tegnapi modernet túlhajtottnak érzi, s vele szemben a
tegnapelôtthöz vagy valamely más korábbi korhoz és
irányhoz fordul ihletésért és ösztönzésért. Az irányzat
elôkészítôi voltak az eklektika, az elsô világháborút követô újklasszicizmus, a művészet és a hétköznapiság ellentétét föloldó szecesszió s dadaizmus, valamint a
60-as évek végén feltűnô új érzékenység.

  A posztmodern el akarja kerülni azt a kizárólagosságot, amellyel az avantgárd és modernista tendenciák jelentkeztek, elfogad többféle, akár egymásnak ellentmondó beállítottságot, szemléletet és a sokféleség természetes "zavarát", a termékeny kuszaságot, az egymással alig érintkezô, különbözô megoldások, stílusok egymás mellett élését helyesli. Elveti a normákat, a szabadságot nagyvonalúan értelmezi: a művészetben az én önkifejezésének semmi sem szab határt. A műalkotást
olyan történeti, kultúrtörténeti motívumokkal, idézetekkel, utalásokkal telíti, melyek a művészi személyiség
identitáskeresésének, a történelmet önmagára vonatkoztató intellektuális törekvéseknek hordozói.

  1. "A művészet a valóság utánzása (mimézisze)" - mondta
Arisztotelész. Olvassuk el az alábbi modern költôktôl, művészektôl származó gondolatokat, és fogalmazzuk meg, hogyan vélekednek ôk a művészetrôl!

  "A fantázia szétszedi az egész teremtést; olyan törvények szerint, melyek a lélekbelsô legmélyérôl származnak, összegyűjti és
csoportositja a részeket és egy új világot épit belôlük."

  Ch. Baudelaire

  "Csak a fényképészek mesterkednek a természet reprodukálásával. . ." G. Apollinaire

  "Én nem a természet után, hanem elôtte és vele együtt dolgozom." P. Picasso

  "A művészet nem a láthatót adja vissza, inkább láthatóvá tesz." P. Klee

  2. Nézzük meg Braque Zenei formák (1913) és Dali A lángoló zsiráf (1935) c. képét. A modern művészetnek milyen két jellemzô törekvését mutatják ezek?

  3. Olvassuk el Marinetti Csata (Súly + Szag) c. líbiai tudósításából az alábbi sorokat!

  "Dél 3/4 flóta nyögés kánikula tumb-tumb riadó Gargaresch szétpattanás ropogás induló Csengés borjúk puskák paták szögek ágyúk sörények kerekek ládák"

  "golyószórók - kavics + moraj + béka Csengés borjúk puskák ágyúk lövedék atmoszféra = ólom + láva + 300 bűz + 50 illat kövezet derékalj lóganaj dögök csittcsatt szorongani tevék szamarak robaj"

  (Komját Aladár ford.)

  Képes-e az író ily módon, a "szabad szavak" egymásra dobált tömegével valamit kifejezni? Mit érzékeltetnek az idézett részletek?

  4. Jellemezzük az expresszionizmust August Stramm: Kétségbeesve c. verse alapján!

Fenn rikitó kô csapódik
éj porlaszt üveget
az idôk állnak
én
kövülök.
Távol
üvegesedsz
te!

 (Weöres Sándor fordítása)

  6. Jellemezzük az alábbi szürrealista képeket!

"A nap Ienyugvó kutya"
"A hidon macskafejű harmatcsepp hintázott"
"Asszonyom haja rôzsetűz"
"Ha éppen éjfél elôtt, a rakodópart mellett
Kócos nô ered nyomodba, ne is törôdj vele
Az éj kékje ô. "

 (Breton)

"A föld oly kék mint egy narancs"
"A szem, mely arc lesz vagy tájék"

 (Éluard)

"Egy óramű mellé ejtettem a reményt
Ahogy a bárd elvágta az utolsó pillanatot
óriás tömeg verôdött össze erre e fejedelmi kivégzésre"

"Kézzel fogdosom a csillagokat
Éji legyek ne lepjétek el szivem
Kiálthatjátok már nekem vigyázz

Éj és megszokás kapitányai
Örökre elszököm én a végtelen nagy kalapja alatt"

  (Aragon - Somlyó György ford.)

  A 20. század valóságának és művészetének nagyarányú változásai az irodalmi műfajok gyökeres átalakulását is magukkal hozták. A műfajok eddig is folyton változtak, alakultak, hatottak egymásra, sôt nemegyszer
keveredtek is egymással. Most azonban annyira alapvetô volt a változás, hogy többen is a líra, a tragédia haláláról, a regény felbomlásáról beszéltek. Az irodalom
műnemei mindenesetre egymásba áramlottak, az egyik
átvette a másik sajátosságait, határaik elmosódtak. A líra tárgyias, az epika szubjektívebb és/vagy drámai, a
dráma pedig lírai és/vagy epikus jellegű lett.


0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése