google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 15., szombat

Az európai széppróza néhány képviselője


Az európai széppróza néhány képviselője


(Olvasmány)

  Thomas Hardy (1840-1928) a század utolsó évtizedében Tolsztoj, Zola, Flaubert
eredményeihez emelte az angol regényt. Szembeszáll a korabeli képmutató erkölcscsel, s a maradiság, az ellenséges körülmények és társadalmi igazságtalanságok
között vergôdô, tehetetlen hôseivel vállal érzelmi azonosulást. Legjobb műveiben a véletlent, a hagvományos kellékeket halmozó cselekményességet alárendelte az embe-
ri jellem és a társadalom determináló hatásának.
  Két utolsó regénye jelzi regényírói pályájának csúcsát. Egy tiszta nô (1891) hôse
Tess, egy szegény házalókereskedô ritka szépségű, talpraesett, okos lánya.
Apja nagyravágyása miatt egy gazdag család kiszolgáltatottja lesz: megalázzák,
megszégyenítik, megrontják. S mikor igazi, tiszta szerelmét szétzúzza titkolt szégyenének megvallása, Tess, a tiszta nô egy konyhakéssel megöli elcsábítóját. Elfogják, elítélik s felakasztják. Tess végzete társadalmi eredetű, az erkölcsi elôítéletek,
a konvenciók ítélték halálra. - Utolsó regényének, a Lidércfénymek (1896) hôsei a
megrögzött elôítéletek ellen veszik fel a harcot, de ôk is eredménytelenül. Az osztályhelyzete miatt a felemelkedés lehetôségétôl megfosztott Jude-ot az intellektuális éhség, a felvilágosult Sue-t környezetének kiábrándító üressége készteti az erkölcsi
konvenciók elleni lázadásra. Sorsuk a kisemmizettség, a nyomor és a megalkuvás.
- Hardy nagy regénveiben a világegyetem vak eröinek kegyetlenségét, az emberi törekvések iránti közömbösségét ábrázolta, s azt hirdette, hogy a boldogság elérhetetlen
ábránd, nincs hatalmunk a sors fölött.


  Theodor Fontane (1819-1898) a múlt századi német realista prózaírás egyik kimagasló mestere. Számtalan elbeszélést, regényt írt, de legjobb, szinte klasszikusan
tiszta alkotásai öreg korában születtek. Kései írásaiban egyre nagyobb szeretettel
ábrázolta a vidék és a város plebejus alakjait. - Legnépszerűbb regénye a 76 éves
korában írt Effi Briest (1895). A Bovaryné-probléma jelenik meg itt is: a házasság
bilincsei közt, a társadalmi elôítéletek rabjaként vívódó asszonyi lélek rajza. A kislányként férjhez adott hôsnôt, Effit nem a szenvedélyes szerelem sodorja házasságtörésbe, hanem a kibírhatatlan házasság a szenvtelen, rideg, karrierista porosz fôhivatalnok oldalán. Házasságtörése menekülési próbálkozás a magányból. Effi sokkal inkább áldozat, mint bűnös: egy álszent, hazug alapokra épített társadalmi rend
áldozata. Férje a porosz hivatalnok-arisztokrácia jellegzetes típusa, az üres formává
merevült erkölcsi rend, "becsület" megszállottja. Alakjában a porosz úri világ hamis eszményeit, elôítéleteit, lélektelen ürességét leplezi le az író. - A regény széles
társadalmi körképet fest: a Briest-család birtokán a vidéki nemesség világát, a férj
elsô állomáshelyén a kisváros társadalmát, végül a fôváros, Berlin uralkodó köreit
ábrázolja realista módszerekkel Fontane.


  A svájciak és a németek nagy realista elbeszélôje Gottfried Keller (1819-1890).
A nagy író egész életében, műveiben, politikai tevékenységében egyaránt a feltörekvô polgárság eszményeinek, a polgári demokráciának a harcosa volt. - Kiemelkedô műve a Zöld Henrik második változata (1879-1886).
  Legmaradandóbb műve a Zöld Henriken kívül A seldwylai emberek (1856) című novellasorozat. A tíz novellában a képzeletbeli városka bolondos lakóit a humor
és az irónia egybeötvözésével mutatja be. Keller nevelni, oktatni akart minden sorával: a munkát, a becsületes alkotó tevékenységet állította szembe a nyárspolgári
életszemlélettel, kényelemmel. A maga szerencséjének kovácsa című elbeszélése
különösen kedvezô alkalmat nyújt a nyárspolgári életbölcsesség humoros elítélésére. Zürichi novellák (1877) című írásai a svájci történelem, a demokratikus eszmék megbecsülésére tanítanak.


  A korszak német irodalmának egyik legkiválóbb novellistája Theodor Storm
(1817-1888). Korai novelláiban osztályának, a jómódú kereskedô-polgárságnak személyes konfliktusait ábrázolta. Novelláinak sajátosan borongós, homályos,
kissé elmosódott jelleget ad a keretes forma. Elsô mesterműve a lírai ihletésű
Immensee ( 1852). Ez is keretes elbeszélés. Az öreg, magányos Reinhard látomásában megelevenedik Elisabeth iránti gyöngéd szerelmének bánatos története, feltárul a gyermek- és ifjúkor derűs világa s a lány anyjának konoksága miatt szerencsétlenné tett két élet szomorúsága. - Késôbbi novelláiban a társadalmi körülmények miatt tragédiába torkolló sorsok jelennek meg történelmi távlatba helyezve.
E korszaknak, sôt a német novellairodalomnak is egyik csúcsát jelenti utolsó,
1888-ban írt elbeszélése, A viharlovas. Ebben a művében a korábbi elbeszélések
líraiságát a drámai szerkesztés váltja fel.


  A szomszéd népek irodalmából meg kell említeni legalább Wladyslas Stanislaw Reymont (1867-1925) lengyel írót. Pályáját fôként a parasztság nyomoráról szóló
naturalista színezetű elbeszélésekkel kezdte. Fô műve a Parasztok című regény
(1902-1909). A négy évszaknak megfelelôen négy részre tagolódó mű (Osz, Tél, Tavasz, Nyár) egy lengyel falu, Lipce életét mutatja be realista hűséggel. Eleinte egy
parasztcsalád belsô, nemzedéki ellentétei állnak a cselekmény középpontjában: az
öreg, özvegy Boryna, a falu legelsô gazdája és felnôtt, nôs fia, Antek harcolnak a
legszebb lány, Jagna szerelméért. A családi ellentétektôl az osztályellentétek ábrázolásáig jut el Reymont: áradó mesélôkedvvel mutatja be a parasztok földéhségét,
a falu harcát a földesúrral, küzdelmét a földbirtokot védô államhatalommal. A változatos, fordulatokban gazdag eseménysorozat megismertet a falu hétköznapi és ünnepi szokásaival, a parasztok érzelmi világával, szenvedélyeivel, sajátos erkölcseivel.
Reymont életműve meglehetôsen egyenetlen, s a Parasztok sem hibátlan alkotás:
Jagna a falusi környezetbe helyezett "démoni nôt", a férfialakok (Boryna, Antek)
a "paraszti őserőt" jelképezik. Világirodalmi jelentôségét annak köszönheti, hogy
elsô ízben ábrázolta a kelet-európai társadalmak alapját képezô parasztságot.
A Parasztok a két világháború között Kelet-Európában kibontakozó népies irányzatok elődje lett.

kidolgozott érettségi tételek, érettségi tételek magyar irodalom

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése