google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 19., szerda

Beckett


                             Beckett
                       (Írország dráma 20)


         Samuel Berclay Beckett

(1906-1989)

  Az  írországi  származású, angol és francia nyelvű dráma-  és  regényíró,
költô  és  esszéista,  Samuel  Berclay  Beckett  (számuel  berkléj   beket)
Dublinban  született.  Tanulmányait is ott  végezte,1927-ben  francia-olasz
szakon  bölcsészdiplomát  szerzett. 1928-ban angol lektor  lett  a  párizsi
Ecole Normale Supérieure (ekol normál szüperjôr)-ön,1931-ben pedig  francia
elôadó  a dublini fôiskolán. 1932-ben otthagyta állását, majd  néhány  éves
angliai és németországi tartózkodás után 1937-ben Párizsban telepedett  le,
ahol  Joyce baráti köréhez tartozott. Tevékenyen részt vett az  ellenállási
mozgalomban, de a felszabadulás után visszavonult a politikai szerepléstôl.

  1929-tôl  jelentette  meg írásait, esszéit,  kritikáit,  verseit,  késôbb
regényeit és drámáit. Filozófiai igénnyel megírt Proust tanulmányát  (1931)
a szakirodalom ma is kiemelkedô teljesítményként tartja számon.

  Szépirodalmi műveit kezdetben angolul, majd nagy
részüket franciául írta.

  Műveinek francia és angol változata lényegesen eltér
egymástól. Francia nyelven írt művei is a nyelv magas
szintű művészetérôl tanúskodnak: az író viszonylag
szűk francia szókincsébôl egy nyelven belüli nyelvet teremtett.

  Művei sokáig nem találtak kiadóra, minthogy a háború
után a francia közönség elkötelezett irodalmat igényelt, Beckett  felfogása
szerint   pedig   a   művész  csak   magánemberként   lehet   társadalmilag
elkötelezett.

  Elsô  regényének, a Murphynek (mörf ; 1938) alig van  külsô  cselekménye:
egy  Londonban  élô ifjú ír egy utcalánnyal áll össze,  majd  elhagyja,  és
ápoló lesz egy elmegyógyintézetben.
A  magyarul is olvasható regény a szürrealistáktól kedvelt  "fekete  humor"
egyéni változata.

  Legjelentôsebb  műveit teljes ismeretlenségben írta 1947 és 1950  között.
Regénytrilógiáján  már  1947-ben  elkezdett  dolgozni,  de  az  csak  jóval
elkészülte  után  jelenhetett meg. (Molloy, 1951; Malone  meghal,  1951;  A
megnevezhetetlen, 1953).
Beckett regényei átmenetet képeznek Proust, Kafka és Joyce művei és az  "új
regény" irányzata között.

  Negyvenhét  éves korában a Godot-ra várva c. darabjának  (godo;  1947-48)
párizsi   bemutatása  (1953)  hozta  meg  Beckett  számára  a   sikert   és
világhírnevet.


Godot-ra várva

  Beckett ebben a drámájában a középkori moralitások
és misztériumjátékok hagyományához nyúlt vissza. (A
moralitás valamilyen erkölcsi tételt bizonyító színjáték
volt,  általános  típusokat  megjelenítô  és  allegorikus  szereplôkkel,  a
misztériumjáték pedig szabad téren, látványos külsôségek között  valamilyen
bibliai történetet - Ádám és Éva bűnbeesése, Krisztus szenvedéstörténete,
az utolsó ítélet stb. - elevenített meg.) Beckett azonban
a  középkori  drámai játékokkal szemben egy olyan  abszurddá  vált  világot
mutat be, melyben a megváltás magasztos mítosza is ellenkezôjére fordul, és
példázatát
kabaréjelenetek és bohóctréfák formájában játszatja el.

  Hôsei teljesen elidegenedett világban élnek, mely kétségkívül  visszautal
a német megszállás alatt kialakult
konkrét  léthelyzetre és lelkiállapotra is. A darab  szerkezetében  kiemelt
helyen, a második felvonás elején Vladimir és Estragon azokról a milliókról
beszélgetnek,
akik a háború és a fasiszta tömegmészárlás áldozatai
lettek. A kopár földgolyón nem a falevél susog, hanem
a hamu, félreérthetetlen célzással nemcsak a Bomba
pusztítására,  hanem az elektromos kemencékben elégetett emberek  millióira
is. Amikor Vladimir megállapítja,
hogy "hullaház a lelkünk", akkor ezeknek az emberiség szégyenére megtörtént
szörnyűségeknek tovább élô hatását, következményét rögzíti.

  A darab nem meghatározott térben és idôben játszódó konkrét jelenetet tár
elénk, alakjai sem valódi jellemek, Beckett műve intellektuális fogantatású
filozófiai
dráma, mely egyetlen színpadi metafora kibontásával
olyan  létállapotot  jelenít meg, amelynek mögöttes területe  az  emberiség
addigi  története,  mítoszvilága, kultúrája, filozófiája  és  művészete.  A
darab jelentése végtelenül gazdag, benne minden szó, minden jelzô, minden
mondat, minden kép többszörös és többszörösen áttételes értelemmel bír.

  A    szerkezete  a francia  klasszicista  drámákra  emlékeztetôen  igen
szigorú és zárt. Mindkét felvonás
ugyanazt  a helyzetet tárja elénk: két csavargó vár Godot-ra, aki nem  jön,
csak üzen: "ma este nem jöhet, de
holnap  föltétlenül  e  jön". Az  önmagába  visszatérô  körkörös  szerkezet
megfelel  a filozófiai tartalomnak: semmi sem változik, minden  ismétlôdik,
akár a második felvonás elején elhangzó dalocska, "Egy kutya a konyhában. .
. ". A darab végén a helyzet ugyanaz, mint az elején, csak "sűrűbb,  minden
mozzanat  kellô  megvilágítást  kapott, az elsô  felvonás  minden  reményét
szétfoszlatta a második.

  Godot alakját többféleképpen értelmezhetjük. A legvalószerűbb  értelmezés
szerint  az  emberiség Isten-képzetét testesíti meg.  (Angolul  God  Istent
jelent,  az -ot végzôdés pedig francia kicsinyítôképzô.) De lehet bárki  és
bármi, ami után az ember hiába áhítozik, amire vár, ami erôt ad ahhoz, hogy
tovább éljen.

  A  színpadkép  sem  konkrét  helyre,  tájra  utal,  ezért  válik  azonnal
többjelentésűvé,  az  egész világ metaforájává. Egy  holttá  dermedt,  üres
tájon  vagyunk,  ahol  a természet egyetlen jele a  kiszáradt  fa,  melyben
önkéntelen asszociációink útján esetleg az elveszett éden fáját ismerhetjük
fel, mely valaha a tudás gyümölcsét kínálta az ember számára. A  természeti
szépet azonban semmiképp nem juttatja eszünkbe, a természettôl az ember
végképp elidegenedett. A második részben a fa levelet
hajt,  mintegy jelezve a vegetáció folytonosságát és  szükségszerűségét:  a
természet az embertôl függetlenül létezik és él tovább. Idegenné váltak  az
ember  elôállította  tárgyak  is:  Estragon lábára nem  megy  fel  a  cipô,
Vladimir fejére nem illik a kalap.

  A dráma szereplôi absztrakciók, és egy-egy sajátos
párt  alkotnak. A párok nem ellentétes, hanem kiegészítô viszonyban  vannak
egymással, a lehetséges emberi
kapcsolatokat  képviselik:  az emberi kötôdést és a  hatalmi  viszonyt,  az
egymás mellé- és az alá- és fölérendeltséget.

  A párok egyedei egymásra vannak utalva, és egy kicsit egymásból is vannak
teremtve.  Vladimir  és  Estragon  sok  olyan  szöveget  mond,  mely   arra
vonatkozik,
hogy egymás nélkül nem lehetnek. Ha nincsenek
együtt, érezhetôen félemberek és félnek - Estragont
mindig megverik. Minden igyekezetük arra irányul,
hogy el ne szakadjanak egymástól, mert akkor teljesen
magukra maradnak a kegyetlen díszletek között. Pozzo
és  Lucky,  az  úr és a szolga  egymást  feltételezik,  elválaszthatatlanul
egymáshoz vannak kötözve, mint test és lélek.

  A  párosítás  alapja  az ember belsô  világának  felosztása.  Vladimir  a
személyiség tudatos, Estragon pedig a tudattalan része, Pozzo lehet a test,
Lucky a lélek.

  A négy figura ugyanakkor - a középkori moralitások
alakjaihoz hasonlóan - alapvetô emberi magatartásokat
is képvisel. Estragon a testi, Vladimir a lelki életet élô ember.  Vladimir
az intellektuális, a gondolkodó, az
absztrakcióra is hajlamos, az eszére is hallgató típus,
Estragon földhözragadtabb, ösztönei irányítják. Vladimir: a kifejezô  ember
(dire:  mondani,  beszélni),  Estragon: a cselekvô  (go:  menni,  történni,
valamivé válni).
Jellemük  különbségét  érzékeltetik  a  személyükhöz  kapcsolódó  kellékek:
Vladimir legfôbb tartozéka a kalap,
Estragoné  a cipô. A két csavargó lehet a Krisztussal  keresztre  feszített
két lator is.

  Pozzo  és  Lucky  az örök hóhér-áldozat pár. Kapcsolatukban az  úr  és  a
szolga  viszonylatában a hangsúly nem azon van, hogy melyik az  elnyomó  és
melyik  az  elnyomott - hiszen ez, mint a dráma  szövegében  is  elhangzik,
fordítva is lehetne -, hanem a kötélen, amely
összekapcsolja  ôket,  a  kényszeren,  mely  a  létezés  értelmetlenségében
összebéklyózza a kínzót a meggyötörttel.
ők  alacsonyabb  rendű  lények, mint Vladimir és  Estragon,  akik  legalább
valami megoldásra várnak. Pozzo és
Lucky beéri azzal, hogy kiélje önmaga lehetôségét, az
úr, illetve a szolga létet.

  Vladimir és Estragon a megválthatatlan emberi fajt
képviseli a műben. "Ebben a pillanatban ezen a helyen
az emberiség mi vagyunk" - mondja Vladimir. De ez a
megállapítás a másik párra is érvényes. Mikor az elesett
Pozzo az Ábel és Káin névre is hallgat, Estragon megjegyzi: "Ebben az egész
emberiség benne van."

  Beckett állandó témája a bűnös ember szenvedése, a
megváltás keresése. Hôsei valami, csupán sejthetô bűn
súlyát hordják magukban. A legfôbb bűn talán a közöny, melynek büntetése az
életfogytiglanig  tartó  vegetáció. A közönnyel szemben a  birtoklási  vágy
áll, mások
kisajátítása - Pozzo Luckyt birtokolja -, amely ugyancsak bűnös.  Vladimirt
is izgatja a megváltás kérdése.
A darab elején azt magyarázza Estragonnak, hogy a
négy  evangélista  közül csak egy tud arról, hogy a  Krisztussal  keresztre
feszített  két  lator  közül az egyik üdvözült,  megmenekült.  Nem  nagy  a
megváltás valószínűsége, de azért van valami remény.

  A csavargókat erôsen foglalkoztatja az öngyilkosság
gondolata is. Készek rá, hogy fölakasszák magukat, de
egyszer nincs kötelük, másszor pedig a kötél elszakad.
A darabban nem halhatnak meg, hiszen az emberiséget
képviselik.

  Az  élet nagy kérdései kis- és közhelyszerű helyzetekben vetôdnek fel,  a
darab ettôl groteszk jelleget nyer.
A művet átszövik az utalások a mindennapok banalitására, a mindenkitôl  jól
ismert hétköznapokra.

  A két csavargó várakozás közben üres fecsegéssel, fölösleges cselekvéssel
tölti  ki  az idôt. Godot-hoz való viszonyukról, a két  latorról,  Estragon
megveretésérôl, az
idô változásáról, gondolkodásukról, az út menti fáról,
öltözékükrôl  beszélgetnek,  egyszer  a cipô  körül  támadnak  bonyodalmak,
másszor kalapokat cserélgetnek. De
ezek  az  akciók  mind  felületes és  jelentéktelen  mozgások:  "Semmi  sem
történik, senki sem jön, senki sem megy
el- borzalmas" - kiált fel egy alkalommal Estragon.
Minden igyekezetük arra irányul, hogy szavaikkal, tetteikkel valamilyen űrt
betöltsenek.  "Milyen gyorsan múIik az idô, ha az ember jól szórakozik!"  -
állapítja meg Vladimir. Ez a szórakozás azonban csupán idôtöltés
másvalami  helyett.  Az  emberi lét lényegévé így a  várakozás  lesz.  Akik
Godot-ra  várnak,  élik  életüket. Ez az  élet  azonban  csupán  vegetálás:
esznek,    szórakoznak,   lehúzzák   cipôjüket,   felhúzzák,    emlékeznek,
beszélgetnek.
Mindig ugyanaz történik velük, a 2. felvonás csaknem
teljesen megegyezik az elsôvel, mindkettô ugyanazon
zárszavakba torkollik.

  Az epizódok egyrészt az élet eseménytelenségét, másrészt a sors iróniáját
jelzik:  a két cipô közül csak az egyik nem megy fel Estragon lábára,  mint
ahogy a két
lator közül csak az egyik üdvözült.

  A szereplôknek jobbára csak lényegtelen dolgokban
van választási lehetôségük, abban pl., hogy fehér-, vagy
sárgarépát  egyenek-e. Csupa jelentéktelen dolog történik, ezeknek  azonban
aránytalanul  nagy  jelentôséget  tulajdonítanak.  Csetlenek-botlanak,   és
cselekvésképtelenségükben,   mikrocselekvési   mániáikban   -    halogatás,
értelmetlen  cselekvés, fikciógyártás, pedantéria, fontoskodás -  a  magunk
lelki csetlés-botlására ismerhetünk.
Mint  ahogy  ráismerünk  a  bürokratikus ügykezelés  menetére  is  abban  a
dialógusban, amelyikben Vladimir és
Estragon megbeszélik, hogy is volt, amikor találkoztak
Godot-val. A köznapi banalitásokra való ráismerés
azonban  tovább  vezet, segít megérteni létünk lényegesebb  mozzanatait.  A
bürokráciát   szatirikusan  megjelenítô  párbeszéd  például  mindjárt   egy
kétellyel folytatódik.
Estragon felteszi a kérdést: "Nincsenek többé jogaink?';
és Vladimir felel. "Elbaltáztuk jogainkat." Ezt az infantilis, groteszk  és
kétértelmű  beszélgetést az ezt követô döbbent csend és rettegésbe  átcsapó
figyelem máris allegóriába fordítja: érezzük, hogy itt most az emberrôl,
az   ember  kiszolgáltatott  helyzetérôl  esett  szó.  A   groteszk-köznapi
közvetítés  csupán  azért  rejti el a lényeges  mondanivalót,  hogy  jobban
láthatóvá tegye.

  Beckett folytonos párhuzamokkal, visszatérô szavak
láncolatával, egymással azonos, egybecsengô és mégis
disszonáns  mondatok  hosszú  sorával  teremti  meg  művének  nyelvi-költôi
varázsát. A virtuóz módon megírt
dialógus  nem  csak a társas érintkezésnek azt az ürességét  figurázza  ki,
mely  sokunknál  a  mindennapi  lét jelentôs részét  kitölti.  Ez  a  nyelv
egymásra  gördülô  és  egymást kölcsönösen  megsemmisítô  jelekbôl  áll.  A
kérdések  legtöbbször  megválaszolatlanok  maradnak,  a  kijelentések  célt
tévesztenek.  A  folytonosan ismétlôdô kérdésekben és  feleletekben  nem  a
személyiség fejezôdik ki. Ez a nyelvi hanyatlás túlmutat önmagán, a lét, az
értékek széthullását, egy egész kultúra felbomlását is jelzi.
A  csavargók  párbeszédében  az  ösztönös  megnyilatkozások  sorozatába  az
egykori értelmes élet, egy korábbi
kultúra  már  csak  foszlányokban élô emlékei  keverednek,  a  gondolat,  a
barátság, a boldogság, a költészet és
a  tudomány  fogalma tartalmatlanná és bizarrá vált. Mihelyt  értelme  lesz
valaminek, ez a jelentés rögtön szétfoszlik, eltűnik.

  Ebben a világban minden hanyatlik, értékét veszti,
tönkremegy, a végsô széthullás felé tart: a természet
pusztul, a tárgyak használhatatlanná válnak, az ember
fizikailag és szellemileg egyaránt degenerálódik, a viruló Pozzo  megvakul,
a szónokló Lucky megnémul. "Az
asszonyok a sír fölött szülnek, lovaglóülésben, a nap egy
percig csillog, aztán ismét éjszaka következik."

  Pozzo éjszakamonológjában - mely egyébként stílusbravúrokkal profanizálja
a  természeti  szépet  - a reggel elveszett fényeirôl,  a  soron  következô
éjszaka rettenetérôl beszél. Végül baljós sejtelmei támadnak a jövôrôl:  az
égi fény elhalványul és ránk veti magát a sötétség. "îgy történik ez bizony
ezen  a kurva földön." Vladimir megérti, mit akart mondani, és  a  szokásra
utal,  mely  segíti  ôket abban, hogy beletörôdjenek  a  természettôl  való
elkerülhetetlen függésükbe, kiszolgáltatottságukba.
"Megszoktuk"- mondja, majd késôbb a darab vége felé:
"A Ievegôt betölti jajgatásunk. A szokás azonban hatékony hangfogó." De nem
tud  beletörôdni, hogy ösztönösen alkalmazkodik az élethez: "az idô  lassan
múlik, tehát azon igyekszünk, hogy megtöltsük cselekvésekkel, ezek  eleinte
ésszerűnek hatnak, aztán szokássá válnak. Te
persze   azt  mondod,  hogy  igy  óvjuk  értelmünket   a   megháborodástól.
Természetesen.  Néha azonban megfordul a fejemben, vajon az  értelmünk  nem
tévedt-e régen el az éjszaka végtelen térein ?"

  Pozzo vaksága szintén az eltévedésre utal. Amikor
elesik, senki sem tud segíteni rajta.

  Lucky félelmetesen kusza gondolkodásmonológja a
meggyötört, megalázott, emberi méltóságától megfosztott embernek  tébolyult
kitörése valami torz, fájdalmas
és  badarságában  is igen szép líra felé. Mesteri  a  felépítése:  akadozva
indul,  majd a felbomlott agy egyszerre csak működni kezd, és egyre  inkább
eltelik  működésének  örömével.  A vallás, a  sport,  a  tudomány  fogalmai
keverednek  elôadásában. Felismerhetô benne a fontos gondolatok  közlésének
vágya  az  isteni  világrend  értelmetlenségérôl,  igazságtalanságáról,  az
emberi  faj  elnyomorodásáról, a világ várható  pusztulásáról.  Lucky  mind
nagyobb   szenvedéllyel   hadarja  halandzsaszövegét,  amelyet   ô   fontos
tudományos kinyilatkoztatásnak képzel.
Végül hallgatói kimerülnek, és minden összezavarodik.

  A  darabban  minden  bizonytalan. Az idô  is  viszonylagos,  nappalok  és
éjjelek váltják egymást örök egyhangúságban. A szereplôk nem tudják,  vajon
ugyanott vannak-e, ahol tegnap voltak, és tegnap voltak-e ott, illetve
voltak-e valahol. Ha a fa kihajt, kérdésessé válik, hogy
ugyanaz a fa-e, ha a cipô ott van, ahol tegnap hagyták,
kérdés, hogy ugyanaz a cipô-e. Kétessé válik egymás
megértésének lehetôsége is, beszélgetnek, de nincs semmi bizonyosság,  hogy
ugyanaz a szó, mondat a másik
számára is ugyanazt jelenti. Az örök mozdulatlanság
azonosul az abszolút változással, az azonosság a nem
azonossággal.  Az  író a valóság és az emberi  tudat  alapvetô  kategóriáit
minduntalan  ellentétpárokra  bontja, és így tudatunkat  folytonos  ide-oda
váltásra, vibrálásra
készteti az ellentétes pólusok között, a mozgás és mozdulatlanság, a tér és
idô meghatározottsága és meg nem
határozottsága, a személyek és tárgyak azonossága és
nem azonossága, a jelentés és a jelentés hiánya, a mindennapi, a közönséges
és a lényeges, az emberi kapcsolat és a kapcsolat hiánya között.

  Beckett a magatartások, a különbségek és hasonlóságok játékával a  létnek
az abszurditását jeleníti meg.
Műve hatásának egyik titka éppen a bizonytalanságba
burkolt sokrétűség, az együgyűség álarcában megjelenô
bonyolultság.

  Vladimir és Estragon az emberi lét bizonytalanságát
szimbolizáló, jelentés nélküli helyzetben találja magát,
de nem képes lemondani a jelentésrôl, értékeket keres,
a  lét  alatti  lét mélységeiben vegetálva is meg  akar  érteni  valamit  a
világból. Csináljunk valamit, amíg lehet, biztatják egymást, de hiába, mert
nincs  mit  tenni.  A darab elején Estragon azon  igyekszik,  hogy  cipôjét
levegye,  de  nem  megy. Hiába minden  igyekezet,  kudarcba  fullad  minden
mozdulat.  Ám  a  megfejthetetlen és  megváltoztathatatlan,  az  idegen  és
ellenséges világban sem szűnt meg az élet ösztöne, az ember biológiai  élni
akarása  ennek  is jelképe a levelet hajtó fa -, az  ember  kétségbeesetten
kapaszkodik egy illúzióba, várja Godot-t,
és ez a várakozás a reménytelenségben is kiirthatatlan
reménység.

  1. Hasonlítsuk össze Beckett művét Swift Gulliverének IV. könyvével és Az
ember tragédiája falanszter- és eszkimójelenetével !

  2. Hasonlítsuk össze a Beckett darabjában megjelenített szituációt Csehov
Három nôvér c. drámájának állapotrajzával!

  3.  Keressünk  olyan  részleteket a  darabban,  amelyek  Beckett  humorát
bizonyítják!

  A  Godot-t követô színművekben Beckett következetesen  továbbfejleszti  a
maga negatív mitológiáját. (A játszma vége, 1957; Az utolsó tekercs,  1958;
Ű, azok a szép napok, 1961.)

  Beckett klasszikusan tiszta formában tudja kifejezni
az elidegenedés, a magány, a reménytelenség élményét.
Műveiben felmutatja a részvétet és szeretetet érdemlô
embert,   de   iróniájával  rögtön  kérdésessé   teszi,   vajon   érdemes-e
szánalmunkra.

  Az író kompromisszum nélkül néz szembe az ember
kétségbeejtô és kilátástalan helyzetével, anélkül, hogy
valami  olcsó  vigaszba  kapaszkodna. îrásai azt  bizonyítják,  hogy  talán
mégsem  olyan értelmetlen és reménytelen az ember léte, amíg  bajait  ilyen
szellemi fölénnyel tudja megfogalmazni.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése