google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 19., szerda

Bertolt Brecht


Bertolt Brecht
                        (Német dráma 20)


         Bertolt Brecht

(1898-1956)

  Brecht  (breht)  a huszadik századi drámaírás  és  színházművészet  egyik
megújítója, emellett költôként is jelentôs.

  Augsburgban  született,  jómódú polgári családban. A  müncheni  egyetemen
orvostanhallgató   volt,   amikor   1918-ban   behívták   katonának.    Egy
katonakórházban   szolgált  mint  szanitéc.  1919-ben   beválasztották   az
augsburgi  munkás- és katonatanácsba. Érdeklôdése a színház  felé  fordult:
elôször Münchenben volt dramaturg és rendezô, majd 1924-ben Berlinbe
ment, ahol olyan nagy rendezôk mellett dolgozhatott, mint
Max  Reinhardt és Erwin Piscator. A marxizmust tanulmányozta,  a  harmincas
évek  elején  már  marxistának vallotta magát.  A  fasiszta  uralom  idején
emigrációban élt, Európa több
országában is megfordult, végül Amerikában telepedett le.
1947-ben  tért  vissza  Európába, s feleségével,  Helena  Weigellel  együtt
megalakította a Berliner Ensemble (anszambl) nevű színtársulatot.

  Brecht gyökeresen szakított a hagyományos színházi
dramaturgiával,   amely  a  valóság  illúziójának   felkeltésével   érzelmi
hatásokra  törekedett.  Ezzel a színházzal szembeállította  a  maga  epikus
színházát.  A drámai színház nézôje beleélte magát a  színpadi  történetbe,
azonosult  a  hôsökkel.  Brecht  a  "beleélés"  helyébe  az  "elidegenítés"
(Verfremdung, e.: ferfremdung) fogalmát állította. Azt akarta elérni,  hogy
a nézô ne feledkezzék bele a
látványba, legyen tudatában annak, hogy színházban
van, ahol az ô okulására elôadnak valamit. Ennek a
helyzetnek  az  elérésére dolgozta ki Brecht az  elidegenítés  technikáját.
Elidegenítô hatásokkal (Verfremdungseffekt, V-Effekt, e.: fau effekt) törte
meg a színházi illúziót. Ilyen elidegenítô eszköz a narrátor  felléptetése,
a
cselekményt megszakító "song" (dalbetét), kórusok,
táncok  beiktatása, feliratok, képek alkalmazása az elôadásban.  A  színész
nem   azonosulhat  egészen  szerepével,  egy   bizonyos   távolságtartással
éreztetnie kell véleményét a bemutatott személyrôl. Az író a cselekmény
múltba  helyezésével  érzékeltetni  kívánja, hogy  a  színészek  csak  újra
megjelenítik a történteket.

  Az epikus színház megjeleníti az áttekinthetetlennek
látszó   élet   jeleneteit,   hogy  a  nézô   az   ábrázolt   helyzetekbôl,
összeütközésekbôl levonja a következtetést, és így
racionális  úton  jusson  el  megrázó  gondolati  felismerésekhez.  Az  író
műveivel eszméltetni akar, felrázni, gondolkodásra ösztönözni.

  Brecht késôbb túllépett az epikus színház szűknek bizonyuló keretein,  és
legjobb darabjaiban lehetôséget talált az érzelmek felkeltésére is,  hiszen
ezek is segíthetik a nézô szenvedélyes kritikai magartásának kialakulását.

  Brecht a színházművészet megújítására felhasználta a
kínai és a japán színház, a középkori moralitások, az
Erzsébet-kori színház technikai módszereit is, és valami
olyan  sokszólamú színházi összművészetet hozott létre, amelyben  a  drámai
szöveg,  a  színészi játék, a világítás, a vetített képek és  feliratok,  a
díszlet, a zene és az
ének egyetlen célnak alárendelve, együttesen fejti ki hatását.

  A megújított forma Brecht művészetében a társadalmi igazság  felismerését
szolgálja.  Színműveinek központi kérdése, hogy mit tehet az ember,  hogyan
élhet,
hogyan ôrizheti meg emberségét egy olyan világban,
melyben az egyén csak mások rovására boldogulhat, ha
pedig jó és becsületes akar lenni, akkor elpusztul.

  Brecht pályája kezdetén a megbomlott világrend, az
ember  lelkében lakozó káosz ellen lázadt. Majd fokozatosan kialakult az  a
meggyôzôdése,  hogy  az értelem létrehozhat egy  olyan  társadalmi  rendet,
amelyben  az  emberek jók egymáshoz. Továbbra sem tudta  azonban  elfojtani
magában  azt  az érzést, hogy a világ természeténél fogva  rossz  az  ember
számára.  Lázadása  ezért  kétsíkú: a  polgári  társadalom  képmutatása  és
igazságtalansága ellen irányul, de ugyanakkor a világ természete ellen  is.
Hisz az ész rendteremtô erejében, de ugyanak kor kételkedik is  hatalmában.
Meggyôzôdése, hogy a vi lágot meg kell változtatni, de az is, hogy a  világ
mindig ugyanolyan marad.

  Csaknem valamennyi darabja átírás. Nem új történeteket talál ki, hanem  a
már ismert mesét új módon mondja el, valami mást lát meg bennük.

  Művészete a színházi avantgárd mozgalmában gyökerezett. Elsô  korszakának
(1918-1928)  darabjait az expresszionizmusra jellemzô  anarchikus  lázadás,
polgárellenesség, az emberi gyarlóságok groteszk megjelenítése jellemezte.


  Háromgarasos opera

  Drámaírói  pályája  a  nálunk Koldusopera címen  is  ismert  Háromgarasos
operával (1928) ért el elsô tetôpontjára.
A darabot Brecht John Gay (dzson géj) angol szerzô
vásári  operája (1728) nyomán írta, és néhány Villon-fordítás  szövegét  is
beillesztette művébe.

  A bizarr és ironikusan szentimentális alvilági történet
nemcsak szórakoztató és mulattató, hanem tanítani is
akar. Brecht a commedia dell'arte és a piactéri népi
színjátékok hagyományát eleveníti fel: a balladaszerű
vásári színház eseménysort egy vásári énekes rigmusa vezeti be, a szereplôk
az   életbôl  vett  típusok,  mozgásuk  a  színpadon  groteszk,   lélektani
jellemzésük hiányzik. A vásári színház elôadásmódja és hangulata  keveredik
a   nagyvárosi  avantgárd  kabaré  és  orfeum  jellegzetes   elemeivel   és
hangvételével,  és így alakul ki a darab sajátosan vidám,  egyszerre  naiv-
érzelmes és cinikusan kiábrándult atmoszférája.

  A groteszk humor, az irónia, a szatirikus megjelenítés
és  egyéb elidegenítô hatások mind egy bizonyos távolságtartásra,  kívülrôl
nézésre, gondolkodásra késztetik a nézôt.

  A darab azt példázza, hogy a polgár és a közönséges
bűnözô között legfeljebb csak fokozati különbség van:
a  polgár nagyban csinálja ugyanazt, amit a bűnözô kicsiben.  Penge  Mackie
(meki; más fordításban: Bicska
Maxi), a rettegett banditavezér ezt tömören meg is fogalmazza: "Mit  számit
egy tolvajkulcs egy részvénnyel
szemben? Mit számit egy bankrablás egy bankalapitással
szemben ? Mit jelent egy ember meggyilkolása, szemben
egy ember alkalmaztatásával?" Valójában nem is a rabló
Penge Mackie az igazi bűnözô, hanem a tisztességes
polgárnak látszó Peachum (pícsöm), aki az emberek
nyomorúságából gyarapítja tôkéjét. Hamis ennek a társadalomnak az erkölcse,
az ember rossz hajlamainak
kedvez,   a   nyomorultaknak  a  bűn  önvédelem.   A   bűnözôk,   tolvajok,
prostituáltak, koldusok élete ugyanabból
az üzleti forrásból táplálkozik, mint az üzletembereké
vagy  a  rendôrkapitányé. A rablóbanda tagjai  tulajdonképpen  polgárok,  a
polgárok pedig bűnözôk.

  Az  író  arra is felhívja a figyelmet, hogy ebben a világban  a  magasabb
rendű értékek nem számítanak, csak a
kellemes élet, a jólét a fontos. Félô, hogy az életben
minden értékét veszti.

  Brecht itt a polgári viszonyokról mondja el véleményét, a törvényességhez
és  az  erkölcshöz fűzôdô illúziókat rombolja szét. A  weimari  Németország
szatirikus
képét rajzolja meg, melynek légkörében már érezhetôk
a gazdasági összeomlás és a fasizmus elôjelei. A szatíra
persze mindenfajta elembertelenedett társadalomra is
vonatkoztatható.

  A  songokban valójában a költô szólal meg közvetlenül,  a  Salamon-datban
meg  is nevezi magát. Ezek a dalok szervesen hozzátartoznak a  történethez,
azt  kommentálják: vagy a banális helyzetek szatirikus  vonásait  erôsítik,
vagy  a  szegények  vágyait szólaltatják  meg.  Egymással  is  kapcsolatban
állnak,  egyik  a  másikat  magyarázza,  kiegészíti,  és  így  együtt   egy
általánosabb összefüggésrendszert alkotnak a történet fölött. Az ágyúdalban
megfogalmazott   törvényes  erôszakkultusz  például  igazolja   A   kalózok
szeretôje dalában megnyilvánuló ösztönös anarchizmust.

  A  darab hatásosságában nagy része van Kurt Weil zenéjének.  Néhány  dala
világsláger lett. A zenés játék a romantikus nagyopera paródiáját is adja.

  1.  Mutassuk  meg,  hogy a cselekmény egyes  mozzanatai  és  a  szereplôk
kapcsolatai hogyan fejezik ki a darab mondanivalóját!

  a) Mibôl él olyan jól a kolduskirály?

  b) Milyen polgári, tôkésvállalkozó vonásai vannak a rablóvezérnek?

  c) Vizsgáljuk meg, mi jellemzi Penge Mackie-nek Tigris-
Brownnal (braun), Peachummel, Pollyval (poli) és Lucyval
(luszi), valamint a rablóbanda tagjaival való kapcsolatát!

  d) Miért tartóztatják le Penge Mackie-t, és hogyan szabadul a börtönbôl?

  2. Idézzünk a darab szövegébôl olyan részleteket, amelyek közvetlenül  is
jellemzik  a megjelenített világot! Mirôl énekel Peachum az  elsô  felvonás
végén?  Mely  sorokban  mondja  ki  Kocsma  Jenny  (dzseni)  dala  a  darab
alapgondolatát a második felvonás koldusfináléjában? Értelmezzük Peachum és
a darab utolsó mondatait!

  3. Keressünk példákat az elidegenítô mozzanatokra!

  4. Hogyan érzékelteti a fordító a mű nyelvi sajátosságait?

  5. Hallgassuk meg és röviden jellemezzük Kurt Weilnek a
darabban szereplô néhány dalát!

  A  Háromgarasos  opera sikere után Brecht a  napi  politika  szolgálatába
állította munkásságát, és oratóriumszerű tandrámákat írt (1929-31).  Ezeket
a  marxista  szemléletre  törekvô,  publicisztikával  terhelt,   túlságosan
didaktikus darabjait elvontság és formai megoldatlanság jellemzi.


Kurázsi mama és gyermekei

  Brecht  legérettebb művei pályája harmadik szakaszában,  az  emigrációban
születtek. A fasizmus elleni harc
egyik  legsikerültebb drámája a Rettegés és ínség a  Harmadik  Birodalomban
(1938). A Galilei élete (1938-39) a
tudós felelôsségét vizsgálja. A Galilei elsô változata
után az író A szecsuáni jólélek c. drámáján kezdett el
dolgozni, de csak 1940-ben fejezte be. Sen Te, a jóságos
utcalány  felismeri,  hogy az adott társadalomban az ember -  ha  nem  akar
tönkremenni, és fel akarja nevelni
gyermekét - nem lehet jó.

  A Kurázsi mama és gyermekei (1939) a harmincéves
háború idején játszódik. Brecht a témát Grimmelshausen (grimelszhauzn)  17.
századi regényébôl vette. Az
epikus szerkezetű dráma 12 év eseményeit tárja elénk
12 jelenetben.

  A mű egy tételt fejt ki: a háború minden emberi érték
romlását, pusztulását idézi elô. Az író ennek a tételnek
az  igazságáról  akarja  a nézôt elgondolkodtatni.  A  meggyôzés  érdekében
létrehoz   egy  helyzetet:  elénk  rajzolja  a  háború  világát,  és   ebbe
átlagembereket helyez el. Az egész dráma erre a kezdeti szituációra épül.

  A cselekmény menete, a darab szereplôi a tételnek
vannak  alárendelve. A szereplôkben az író nem jellemeket, hanem  különbözô
magatartástípusokat mutat be.

  A központi figura - Fierling Anna markotányosnô,
akit  az  emberek Kurázsi mama néven ismernek - megpróbál  alkalmazkodni  a
háború  rendjéhez.  Egész  életvitelét, magatartását  ez  az  alkalmazkodás
szabja meg.
Életelvét a Nagy Kapituláció dalában fogalmazza meg
legvilágosabban: aki boldogulni akar, annak "nyelni
kell,  nyelni kell, nincs más oltalom". Tudja, hogy a véget nem érô  harcok
között  is élni kell valahogy, gyermekeit is el kell tartania, ezért áll  a
háború szolgálatába. Az embertelen világ azonban ôt is embertelenné  teszi:
egyre  megszállottabban  és  elvakultabban  folytatja  az  üzletelést,   az
életfenntartás  eszköze életcéljává válik. Pedig ez a  markotányosnô  sokat
tud  a  háborúról.  Csak  a legfontosabbat  nem  tudja:  az  öldöklést,  az
embertelenséget  nem lehet büntetlenül szolgálni. A háború  tönkreteszi  ôt
is.  Kurázsi mama azonban nem tanul szenvedéseibôl, gyermekei  halála  után
újra  befogja magát kocsijába, és megint nekivág a kalmárkodásnak.  Az  író
azt akarja, hogy sorsából a közönség tanuljon.

  Kurázsi  mama  alakja  azonban mégsem ennyire egysíkú  és  egyszerű.  Nem
tudjuk egyértelműen elítélni hibáiért, mert látjuk, hogy egy elvadult világ
áldozata, ôrült
erôk játékszere is. És látjuk benne a gyermekeit reménytelenül védô  anyát,
az emberséges életre vágyó nôt, meg a kiszolgáltatott, megcsúfolt, szánandó
embert  is. Értékeljük hihetetlen élni akarását, elpusztíthatatlanságát,  a
nehézségeken  úrrá  levô okosságát, de látjuk életvitelének csôdjét  is:  a
háború eszközévé, bűneinek megtestesítôjévé lesz, és önkörébôl kitörni  nem
tudva  húzza  kacatokkal  rakott szekerét. Figurája  így  válik  tragikusan
groteszkké: egyszerre nagy és kicsinyes, szánnivaló és nevetséges, okos  és
korlátolt.

  Alakja a darab legmélyebb rétegeiben általában az          
emberi  sorsról  is  beszél, a  pusztító  erôknek  kiszolgáltatott,  magára
hagyott, magára maradt ember sorsáról.
Brecht így a saját életünkkel való szembenézésre is
kényszerít: nem vagyunk-e mi is befogva Kurázsi mama
kocsijába?

  Kurázsi    mama    megalkuvó    magatartásának,    egyre    embertelenebb
elvakultságának  ellenpólusa  Kattrin  hôsiessége. A  lány  némasága  sokat
elárul  az  írónak  a pozitív  értékekrôl  vallott  felfogásáról.  Kifejezô
gesztusai és az eseményekre való reagálásai azonban nagyon sokat elmondanak
a háború borzalmáról és kegyetlenségérôl. Amikor ez az esküvôrôl és békérôl
álmodozó lány megtudja, hogy a katonák meg akarják támadni a várost,
ahol gyermekek is vannak, izgatottan felmászik a tetôre,
és ott dobolni kezd. Semmi sem vet véget az elszánt
dobszónak:  sem  könyörgés, sem ígérgetés, sem  fenyegetés.  Kattrin  egyre
erôsebben  és  elszántabban  dobol. Végül lelövik a  tetôrôl,  de  a  város
ekkorra  már  megmenekült. A katartikus hatású  jelenet  azonban  kegyetlen
iróniával folytatódik: a város megmenekülését ágyúdörgés
jelzi. A háborús öldöklésnek nincs vége, a lány áldozata
hiábavalónak bizonyult.

  Kattrin   alakja  pozitív  ellenképe,  ellenpontja  Eilif   gátlástalanul
erôszakos figurájának is, aki szintén "hôs": gyilkol és rabol.

  A  kisebbik  fiú,  Stüsszi  tisztessége  viszont  túlságosan  is  együgyű
jámborság  és  becsületesség:  az ellenség  fogságába  kerülve  jóhiszeműen
rejtegeti a zsoldpénzt.

  Mindkét fiú naivan következetes saját jelleméhez,
egyikük  sem tanult meg alkalmazkodni a körülményekhez, hiányzik belôlük  a
realitásérzék,  nem  látják,  hogy  ami az egyik  helyzetben  erény,  az  a
másikban bűn. Ez a
gyermeteg naivság okozza pusztulásukat.

  Az  egész művet átjárja a sziporkázóan szellemes brechti gúny és  irónia.
És ez nemcsak a cselekmény olyan mozzanataiban nyilatkozik meg, mint amikor
a hôstettrôl kiderül, hogy az közönséges rablógyilkosság, hanem minduntalan
jelen  van a dialógusokban is. Példaképpen idézhetjük a darab  elejérôl  az
ôrmester megállapítását: "Látszik, hogy itt rég nem volt háború. Honnan  is
volna bennük erkölcs, kérdem én. A béke az disznóól, rend csak a  háborúban
van."

  A  darab  epikus jellegű jelenetekbôl áll. Ezek  a  jelenetek  lényegében
ugyanazt  a  szituációt variálják, ez adja meg a darab egységét.  A  szerzô
minden jelenetben a nézô értelmére, megismerési készségére kíván hatni, de
felhasználja az érzelmi hatáskeltés eszközeit is. A mű
csúcspontjait éppen emocionális cselekménymozzanatok alkotják. Ezek közül a
legkiemelkedôbb Kattrin dobverése.

  A  jelenetek közötti kapcsolatot tehát a hasonló szituáció  teremti  meg,
egyébként  ezeket éles vágásokkal különíti el az író. (A 4. és  5.  jelenet
között  például  két  év  telik el.)  A  jelenetek  gyakran  ellenpontozzák
egymást.  Ilyen  ellenpontot  alkot  a 2. és 8.  jelenet:  a  másodikban  a
zsoldosvezér  megdicséri Eilifet, mert meggyilkolt néhány  parasztot,  hogy
ökreit elvihesse, a nyolcadikban ugyanilyen tettéért kivégzik.

  Brecht  drámája több szempontból is ellentéte a klaszszikus  tragédiának.
Abban  ugyanis  a hôs lázad környezete ellen, és valami  nagy  tettet  hajt
végre,  amely  kihat az egész közösség életére. Ebben  pedig  a  fôszereplô
bukását  éppen  az  okozza, hogy  elfogadja  helyzetét,  hogy  belenyugszik
sorsának  változtathatatlanságába, és egyetlen nagy tettet sem hajt  végre,
élete apró tettek sorozatából áll.

  A lírai betétek legtöbbje olyan történeteket, példákat
idéz a múltból, amelyek valahogyan analógok a jelenben folyó történésekkel,
és mintegy elôre jelzik az események kimenetelét. A songok így  kapcsolatot
teremtenek a különbözô idôsíkok között: a múlt felidézésével magyarázzák  a
jelent, és megmutatják a jövôt. Ilyen
funkciója  van  például  Eilif dalának a lányról meg  a  huszárról,  Yvette
"Cimboráló  nótá"-jának  vagy  a  pap  énekelte  "Hórák  dalá"-nak.  A   9.
jelenetben elhelyezett Salamon-dal a darab egyik alapgondolatát szólaltatja
meg:  "Minden  erény voltaképpen veszélyes ezen a földön",  "az  erény  nem
fizetôdik  ki, csak a komiszság, ilyen a világ, pedig nem kéne, hogy  ilyen
Iegyen!"

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése