google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 15., szombat

Betekintés a XX. század irodalmába


             Betekintés a 20 század világirodalmábaDráma

A hagyományos drámaszerkezet felbomlása

  A hagyományos dráma a 19. sz. végén válságba került. A polgári társadalom
viszonyainak kisszerűsége, az
élet  elszürkülése,  az emberek közötti kapcsolatok felszínessé  válása,  a
közélet és a magánélet elválása, az egységes világkép és értékrend  hiánya,
általában a valóságnak az egyes embert elnyeléssel fenyegetô  formátlansága
nemcsak a legnagyobb múltú drámai műfajoknak, a
tragédiának és a komédiának nem kedvezett, hanem
magának  a  drámának  sem,  mely nagy  emberi  és  társadalmi  konfliktusok
megjelenítésére hivatott. Korunk
drámáiban igazi konfliktust - amikor az ellentétek következetesen végigvitt
cselekvéssorozatban ütköznek
össze  -  nemigen találunk. Az író a tragikus eseményekben is  meglátja  az
élet öntudatlan mechanizmusát, felismeri, hogy korunk jellegzetes tragédiái
hétköznapi  tragédiák,  amelyek  komikusak  is.  A  mai  ember  együtt   él
konfliktusaival, és ebbe a helyzetbe se nem bukik bele
látványosan és megrendítôen (mint a tragédiában), se
nem lesz diadalmasan úrrá rajta (mint a komédiában).
A  dráma tehát a mindennapiban mutatja meg a rendkívülit, az  átlagosban  a
különöst, a tragikusban fedezi fel
a komikumot és fordítva.

  A drámát eddig általában az jellemezte, hogy emberek közötti jelen  idejű
cselekvés volt. A századvég jelentôs drámáiban a műfajnak éppen ez a  három
alapeleme
vált  kérdésessé.  Ibsen drámáiban a múlt uralkodik, a  jelen  inkább  csak
alkalom  a múlt felidézésére, amely tovább dolgozik az embereken belül,  és
elfojtja "az emberek közötti"-t. Öntudatos cselekvés helyett inkább csak  a
múltban elkövetett tett következményei tárulnak
elénk.  Csehov  drámáinak szereplôi a tevékeny jelen helyett  valójában  az
emlékekben és a vágyakozásban élnek. A külsô történés mellékessé halványul,
a dialógusokban, az emberek közötti közlésformában pedig a banális fecsegés
felszíne mögött valójában a magányossá
vált ember monológjait, reflexióit halljuk.


Intellektuális, epikus és lirai dráma

  Századunk   elsô  felének  drámaírói  olyan  drámai  forma   kialakításán
fáradoztak, amelyben lehetôvé válik a
korszak  ellentmondásainak és konfliktusainak megragadása.  Kitágították  a
színpadon  megjeleníthetô jelenségek körét, és utat engedtek  olyan  lírai,
epikai, intellektuális, filozófiai elemek behatolásának a drámába,
amelyek a hagyományos drámaszerkezet föllazulását és
fölbomlását eredményezték. Ezek az elemek gyakran
uralkodóvá  váltak  a  drámában,  és  alapvetôen  megváltoztatták  a  műfaj
sajátosságait.

  Századunk drámáiban a jellemek, a szituáció, a cselekmény menete  sokszor
nem  konkrét  élethelyzetet  ábrázolnak  és  értelmeznek,  hanem  általános
érvénnyel
példáznak valamit. Az igazi változás nem is a drámán
belül történik, a változást az író a nézôben akarja elérni.
A dráma valamit bizonyítani és megmagyarázni akar,
elgondolkodtatni, ezért elsôsorban intellektuális hatásra törekszik.

  A valóság minél teljesebb megragadásának igénye
már a naturalizmus drámaíróit arra késztette, hogy a
műfajt   nyitottá  tegyék  apró  életszerű  jelenetek,   a   hétköznapokban
elszaporodó kisdrámák, tragédiák befogadására. Az epikus mozzanatok sora  a
kibontakozást
lelassítja,  a  darab elbeszélô jellegét erôsíti, és a drámát  a  regényhez
közelíti. Gorkij Éjjeli menedékhetyében a
cselekmény kibontakozását lassító életképeket, elágazó
életfolyamatokat   mutat   be.  A  mindennapi   élet   apró   jelenségeivel
találkozhatunk Brecht Kurázsi mama c. darabjában is.

  Az események jelen idejű kibontakozását gyakran az
elbeszélés módszere váltja föl. Megjelenik az elbeszélô,
a  narrátor,  aki  mint  múltbeli történetet  idézi  fel  és  értelmezi  az
eseménysort.

  A modern dráma epizálását legkövetkezetesebben
Brecht   valósította  meg.  Színházát  epikus  színháznak  nevezte,   amely
megjeleníti az áttekinthetetlennek látszó
élet  jeleneteit,  hogy  a  nézô a  megjelenített  eseményekbôl  levonja  a
következtetést.

  A dráma epizálódása szabadabb formák kialakulásához vezetett, így nagyobb
szerepet  kaphattak  benne a lírai elemek is. Ilyen  lírai  monológ  Gorkij
Éjjeli  menedékhelyében  Szatyin "áriája", amelyben  az  ember  nagyságáról
szól.  Brecht  önálló lírai dalbetétekkel szakítja meg  a  cselekményt.  Az
amerikai O'Neill (oníl) műveit kezdettôl fogva erôs sodrású költôiség járja
át, García Lorca drámáinak minden részletében jelen van a líra.


Abszurd dráma

  Az 50-es években Párizsban bontakozik ki a modern
drámának az az irányzata, mely jobb híján az abszurd
elnevezést  kapta. (Az irányzat írói elutasítják az "abszurd"  minôsítést.)
Az abszurd íróknak a modern világ
döbbenetes tapasztalatai (világháború, atombomba
stb.) az emberi lét képtelenségét sugallják.

  Az abszurd dráma egy alapvetô emberi léthelyzetrôl
alkotott vízió kivetítése. Az író látomásának elemeit a
mindennapi élet közönséges tényei, ismerôs tárgyai közül veszi. A fenséges,
a  groteszk,  a  fantasztikum  és  a  vásári  bohóckodás  elegyedik  némely
színműben, mely az
ironikus tréfához és a misztériumdrámához egyaránt
közel  áll.  Az  abszurd  színházból  hiányzanak  a  közvetlenül   ábrázolt
történelmi-társadalmi keretek, a szilárdan
körülhatárolt  jellemek,  a tettek motiválása. A szó, a  játék,  a  látvány
együtt alkotnak drámai parabolát vagy
metaforát.


A szinházművészet törekvései


  Ha  a  drámai  műfaj  átalakulását,  helyzetét  és  szerepét  vizsgáljuk,
figyelembe  kell vennünk a színházművészet sajátos törekvéseit  is,  melyek
arra  irányultak,  hogy a színház  visszataláljon  spontán  közösségteremtô
funkciójához, bevonja a nézôt az elôadásba, és önálló, sajátosan  teátrális
eszközökkel,
látvány-,   hangzás-  és  mozgáseffektusokkal   dolgozó   színházművészetet
alakítson   ki.   A   kísérletek   jellegét   legtöbbször   egy-egy    nagy
rendezôegyéniség elképzelései határozzák meg.

  Konsztyantyin  Sztanyiszlavszkij  a  színészi játék  alapjának  a  szerep
teljes érzelmi és gondolati átélését tartotta. Legtehetségesebb tanítványai
már szembefordultak az illuzionista
színházzal. Közülük Vszevolod Mejerhold olyan agitatív-politikai  színházat
hozott létre, amelyik "technikájának lendületével lenyűgözi a  közönséget".
Rendezôi  stílusát  a groteszk hatások, a  jelzéses  módszerek  alkalmazása
jellemezte.

  A  szovjet színház úttörô kísérleteivel körülbelül egy idôben  elsôsorban
Németországban  értek  el  jelentôs  eredményeket  az  új  színházi   nyelv
megteremtésében.

  A  Bauhaus  színháza a technikai eszközök igénybevételével  az  absztrakt
formákból  teremtett térben mozgó embert állította középpontba. Az  osztrák
Max Reinhardt valódi teátrális élményben kívánta részesíteni a  közönséget.
Szándéka:  "nagy  tömegek  szívéhez szólni  erôteljés  és  mély  hatással".
Tanítványa,
Erwin  Piscator  (piszkátor) az expresszionizmus mozgalmához  tartozott,  a
színházat    szószéknek    tekintette,    ahonnan    eszméit    hirdetheti.
Montázstechnika,  a  jelenetek  és képek flmszerűen  gyors  váltakozása,  a
színpad szüntelen mozgatása, a többszintű játéktér, a narrátor  alkalmazása
voltak expresszív módszerének eszközei. Késôbb Brechttel együttműködve  egy
naturalista  és  expresszionista elemeket  magában  foglaló  intellektuális
stílust teremtett.

  Természetesen  másutt  is  folytak színházi kísérletek.  Ezek  közül  két
jelentôs törekvést emelünk ki.

  Edward Gordon Craig (edvád gódn krég), angol rendezô és
díszlettervezô  a színház fôszereplôjének a rendezôt tartotta,  a  színészt
bábfgurának,  a színházat pedig szuggesztív, jelzésekkel  dolgozó  vizuális
művészetnek, amely a mozdulatok és látomások nyelvén szól.

  A francia Antonin Artaud (antonen artó) szerint a színháznak vissza  kell
térnie  a  mitikus  és  mágikus művészethez,  a  kor  nagy  mítoszait  kell
kifejeznie   szertartásszerű,   rituális  formában.   Színházát   kegyetlen
színháznak  nevezte, mert "a szorongás és a katasztrófák korát  éljük";  és
"minden  cselekvés kegyetlenség", a színháznak pedig "a végsôkig  kibontott
cselekvés  eszméje  által  kell  megújulnia".  Meg  akarta  szabadítani  az
elôadást  "a  szöveg rabszolgaságától", "a szavakat  bűvölésre  használja".
Színháza  "eszeveszetten  hajszolja a ritmusokat",  "arra  törekszik,  hogy
elzsibbassza, elbűvö je, meghökkentse a fogékonyságot ".

  A  happening  (hepning;  esemény,  történés)  kísérletet  tett  annak   a
feltételezett   ôsi  állapotnak  a  visszaállítására,  amikor  a  nézô   és
színjátszó még nem különült el egymástól: a nézôbôl
aktív befogadót, együttalkotót, a szerzôbôl pedig irányítót, közvetítôt,  a
művészetbôl   pedig  nagy  életalakító  kísérletet  szeretne  csinálni.   A
happeninget a konvencionális formákból kitörni vágyó festôk hozták létre, s
kezdetben olyan háromdimenziós szerkezet volt, amelyen belül a közönség  is
mozoghatott. Késôbb színészekkel, színházi mozgással bôvítették. Aki
belecsöppen,  közreműködôvé válik, együtt játszik. Nincs többé közönség  és
színész, mindenki tetszés szerint váltogathatja a szerepét.

  A    lengyel   Jerzy   Grotowski   (jezsi   grotofszki;1933-)    színháza
közösségteremtô, életforma-alakító kísérletként jött létre.
"Szegény  színház"-nak  nevezte,  lemondott a  sminkrôl,  a  kosztümrôl,  a
díszletrôl, a világítási és akusztikai hatásokról, sôt
magáról  a színpadról is. A színészek a nézôk között játszanak.  Grotowskit
az a törekvés vezeti, hogy "visszaadjuk a mitikus szituáció konkrét  emberi
értékét,  és  az átélt igazság tiszta kifejezôjévé emeljük" a  színészt.  A
társulat  számára  nem  is  az elôadás, hanem  annak  közös  megalkotása  a
lényeges.

  A neves angol rendezôt, Peter Brookot (piter bruk; 1925-) az a  lehetôség
izgatja,  "hogy a színházban kogyan juthatunk el korank igazi  hajtóerôinek
rituális kifejezéséhez".

  A. M. Gorkij (1868-1936) Az éjjeli menedékhely c. drámája
(1902) elsôsorban nem akciókban, hanem dialógusokban, a
szereplôk  tudatában  zajlik. A drámaiságot a realitás és  az  illúziók,  a
valódi élet és a vágyképek, a valódi és a hamis tudat, a cselekvésvágy és a
cselekvésképtelenség  közötti  feszültség adja. A  darab  szerkezete  laza,
epikus  jellegű,  a  feszültségek  fokozódó  hullámzása  sem  vezet  drámai
tetôpontra. A műnek
nincs központi hôse, a szereplôk egy társadalmi és egy általánosabb  emberi
léthelyzet megjelenítôi.

  A  drámairodalom  amerikai ága az  ibseni-csehovi  hagyományokat  követi.
O'Neil (oníl; 1888-1953) hozta létre azt a
drámatípust,  mely  Ibsen  és Csehov dramaturgiáját  a  dinamikus  amerikai
valóság  alapján  teremtette újjá, s amelyet  Tennessee  Williams  (teneszi
viljemsz; 1914-), Arthur Miller (arször miler;1915-) és Edward Albee (edvád
ólbi;   1918-)  más-más  módon  alakított  tovább.  Drámáikban   a   rideg,
agyonhajszolt élet elôl menekülô figurák képzelgésekben,  pótcselekvésekben
keresnek  megnyugvást. Bár menekülésük közvetlen kiváltó oka gyakran  lelki
betegség, alkoholizmus vagy kábítószer, sorsuk tragédiája a törtetô,  sivár
életforma   elégtelenségét,   a  személyiség   kínzó   kettészakadását,   a
prakticista  valóságszemlélettel való összeütközést példázza.  A  patológia
határát súroló torz álmaikat, reménytelen, kisszerű vágyaikat,
szomjúzásukat  a  teljes  emberi  élet után  az  írók  erôteljes  lélektani
realizmussal ábrázolják.

  Az amerikai dráma e nagy korszaka napjainkban már - úgy
látszik - letűnôben van.

  Az abszurd színház a román származású, francia Eugéne
Ionesco (özsen joneszko;1912-) A kopasz énekesnô c. színművével  kezdôdött,
melynek  bemutatója 1950-ben volt Párizsban. A darab  szellemesen  gúnyolja
szavaink  és  beszédfordulataink, érintkezési  formáink  tartalmatlanságát,
társas életünk ürességét.

  Az abszurd dráma a kelet-közép-európai országokban is
megjelenik,  fôleg  a 60-as évektôl. A lengyel  Slawomir  Mroiek  (mrozsek;
1930-)  színdarabjai a közép-európai abszurd vagy groteszk színház elsô  és
jelentôs teljesítményei. Tangó c. drámájában (1964) egy család belsô életét
mutatja be, ebben a társadalmi alapsejtben azonban nagy ügyek tükrözôdnek.
A  darab  anól  szól,  hogy  az  erkölcsi  világrend  összeomlott,   formái
kiürültek,   tartalmatlanná  váltak.  Három  nemzedék  veszekszik   köznapi
apróságokon, azon, hogy miért kell betartani a formákat és normákat, melyek
iránt elvesztettük énékünket,
melyek valahogy elpárologtak életünkbôl. Minthogy a három
nemzedék  erejébôl  együttesen  is  csak  szentenciázásra,  szajkózásra  és
handabandázásra   futja,  és  a  lét    kérdéseire  valamennyien   teljes
érzéketlenséggel reagálnak, a civakodó család
felett az értetlenül buta és brutális parazita veszi át a hatalmat.

  A  közép-európai  abszurd művelôi közül még a  lengyel  Tadeusz  Rózewicz
(ruzsevics; 1921-) és a cseh Václav Havel (1936-) alakját emelhetjük ki. Az
abszurd  drámákkal  sok  tekintetben  rokonok  Örkény  István   (1912-1981)
groteszk játékai.

  Az osztrák költô, dráma- és regényíró Peter Handke
(1942-)  a neoavantgárd "kísérletezô" műfajait műveli. Közönséggyalázás  c.
színpadi  monológja  (1966)  nyitja  meg  ún.  beszédjátékainak  sorát.  Az
egyetlen   monológ  formájába  komponált  darab  a  színházlátogató   rutin
fogyasztói konvencióját
leplezi  le.  Handke világa általában a kérdésessé  lett  emberi-társadalmi
kommunikáció  szorongató élményére épül, figuráinak az emberi szóba  vetett
hite  s  ezen át a világba vetett bizalma rendül meg, és ezért  úgy  érzik,
hogy maguknak kell a végére járniok, mi is az igazság. Az író regényei is a
fogyasztói társadalom magatartásformái ellen irányulnak. Handke  stílusának
jellegzetessége a szójátékok, szófejtések halmozása.


kidolgozott érettségi tételek, érettségi tételek magyar irodalom

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése