google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 19., szerda

Dosztojevszkij


       Dosztojevszkijy
                     (Naturalista realizmus)

       A világirodalomban Flaubert után Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij( 1821-1881) életművében kezdôdik el a hagyományos, klasszikus regényforma felbomlása. Nélküle szinte érthetetlen a XX. századi próza kifejlôdése.
  Dosztojevszkij egészen új regénytipust alkotott: a ftlozófiai-ideológiai regényt.
Szakítva a hagyományos realista ábrázolásmóddal, addig ismeretlen lélekábrázoló
eszközöket használ: a formális cselekményrôl a hangsúlyt a hôsök belsô állapotára,
lelkük legmélyebb rétegeinek feltárására, vívódásaikra, összecsapásaikra helyezi át.
Dosztojevszkijnél a reális tér- és idôbeli viszonyok közömbösekké válnak. Regényeiben nem "jellemek", "hôsök", a környezetükhöz kötôdô és a valóságos viszonyok által indokoltan cselekvô figurák mozognak, hanem megszemélyesitett "tiszta tudatok", "eszmehôsök", akiknek a valósághoz csak mint az eszméjükkel való
kísérletezés tárgyához van mély közük. Az olvasó minduntalan választási kénvszert
érez velük szemben, hol az egyik, hol a másik "eszmehôs" szellemi vonzáskörébe kerül. (Bahtyin orosz irodalomtudós Dosztojevszkij regénytípusát "polifonikus", többszólamú regénynek nevezi.)
  Műveinek középpontjában egv-egy nagy, eszme, megváltási kisérlet áll, amelyet
a lázálmok és a valóság határán mozgó, megszállott hôsök rendszerint szélsôséges
bűncselekmények során próbálnak ki.
  Legismertebb regényének, a Bűn és bűnhôdésnek (I866) hôse egy kicsapott egyetemi diák, Raszkolnyikov. Megöl két öregasszonyt, hogy felismerje, valóban zseni-e,
a "Napóleonok", a felsôbbrendű emberek közé tartozik-e, akiknek joguk van átlépni a megszokott erkölcsi normákat. Kísérlete nem sikerült: rá kell döbbennie, hogy
közönséges ember. Örvénylô lelküsmerete nem hagyja nyugodni, kívülrekeszti
magát a társadalmon, tetszetôs teóriája darabokra törik. Raszkolnyikov meghasadó
énjét Szonya, a hivô utcalány és Szvidrigaljov állítják a vezeklés vagy az öngyilkosság tragikus válaszútja elé. Bár nincs ellene bizonyíték, Szonya hatására bevallja
bűnét, vállalja a száműzetést, a szenvedés keserves útját. Szibériába Szonya is elkíséri, "de itt már új történet kezdôdik, egy ember fokozatos megújhodásának és
feltámadásának története".
  Raszkolnyikovnak éppen az ellentétje Miskin herceg, A félkegyelmű (1868) hôse.
Tökéletes jellem, tiszta, naiv ember, aki szeretné megváltani a körülötte levô világot,
törekvései azonban tragikus kudarccal végzôdnek. Közte és az érzékek szabadságának megszállottja, Rogozsin között kell választania a regény hôsnôjének, Nasztaszjának, akit határozatlansága végül Rogozsinnak dob áldozatul. Halálos ágyánál együtt virraszt Miskin és Rogozsin mint az ember széthúzó belsô erôinek megtestesülése.
  Utolsó nagy regénye A Karamazov-testvérek (1880). Története egy apagyilkosság
körül forog. Ezért felelôs elkövetôje, a törvénytelen származású féltestvér, az epileptikus Szmergyakov, a legidôsebb fiú, Dmitrij, aki valóban meg akarta ölni apját, s leginkább Ivan, a középsô, aki kieszelte s szinte sugallta a gyilkosságot Szmergyakovnak. Azt magyarázgatta neki, hogy a lélek nem halhatatlan, tehát erény sincs, s ha nincs erény, akkor "minden szabad". Az elvetemült testvérek közül kiemelkedik a legfiatalabb, a szűzies, szent Aljosa; elôtte a legnagyobb gonoszság is
tisztelettel meghátrál. - Dmitrijt, aki magára vállalta a gyilkosságot, bűntudata,
Aljosát szentsége hajtja Isten felé. Ivánban az Isten ellen értelmével fellázadt, keresô és kételkedô ember természete összpontosul. - A négy testvérben Dosztojevszkij valójában egyetlen embert osztott négyfelé, az embert, amilyennek elképzelte fizikai,
érzelmi, értelmi és erkölcsi léte szerint, fejlôdésének négy fokozatát is megjelölve bennük a testitôl a szellemiig

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése