google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 19., szerda

Eliot


Thomas Stearns Eliot
(1888-1965)

  Thomas Stearns Eliot (tomasz sztônz eliot) századunk költészetének  egyik
legnagyobb  alakja. Mélyen áltélte egy átmeneti és zaklatott kor  emberének
válságos lelkiállapotát, töredezett világképét, illúzióvesztését, és ezeket
a tapasztalatait egy - a megszokott hagyományokkal szakító - intellektuális
"személytelen" lírában hitelesen, nagy költôi intenzitással
mondta el.

  Az Egyesült államokban született, ôsei még a 17. században vándoroltak ki
Angliából.1906-ban  az  amerikai Harward egyetem hallgatója  lett,  majd  a
párizsi Sorbonneon és Oxfordban folytatta tanulmányait.

  1914-ben Londonban telepedett le, ahol elôbb tanított,
majd banktisztviselôi állást vállalt. Megismerkedett Ezra
Pounddal (ézrá paund), aki ezidôben az imagizmus nevű
avantgárd mozgalom vezéralakjaként az önálló életet élô metaforát  tartotta
a  vers  legfontosabb elemének, és döntôen befolyásolta  a  nála  mindössze
három  éwel  fiatalabb költô további fejlôdését. Eliot  1922-ben  Criterion
(krajtíriön)   címmel   folyóiratot   indított,  melyet   aztán   17   évig
szerkesztett,1925-tôl
pedig  a Faber (fébô) nevű kiadó munkatársa, majd igazgatója  lett.1927-ben
felvette  a brit állampolgárságot, és "a vallásban  angol-katolikusnak,  az
irodalomban klasszicistának, a politikában királypártinak" vallotta magát.

  Eliot nem szereti a modern világot, úgy látja, hogy
abban  a  bomlás,  a  közönségesség és  banalitás  uralkodik.  Az  üres  és
töredékes  jelenkort  a  hôsinek és tartalmasnak  érzett,  idealizált  múlt
nevében marasztalja el.
Nem tartja érvényesnek a reneszánsz embereszményét,
nem tudja elfogadni a 18. századnak az értelembe és a
19.  századnak  a haladásba vetett hitét sem. Kedvelt korszaka  a  17.  sz.
eleje,  amikor  a "metafizikus költôk egy  szétszakított,  válságos  korban
lelki     szintézis    megteremtésén    fáradoztak.    žk     még     olyan
"érzékelésmechanizmussal   rendelkeztek,  amely  képes   volt   bekebelezni
mindenfajta élményt"; náluk még érzés és gondolat, az érzéki tapasztalat és
az  intellektuális  reflexió  elválaszthatatlan  egységet  alkotott.  Eliot
különösen nagyra becsülte közülük John Donne-t (dzson dan), aki  mindennapi
helyzeteket,  konkrét  drámai  szituációkat jelenített meg,  és  ezeknek  a
bonyolult, intellektuális eredetű "metafizikus" kép segítségével  többsíkú,
gazdag jelentést adott.

  Hasonló módszerrel dolgozott Eliot is. Śgy érezte,
hogy  a  személyes érzések közvetlen kifejezése  lehetetlenné  vált,  ezért
keresett   valami   közvetítôt,  egy   "objektiv   korrelatív"-ot,   tárgyi
megfelelôt,  "a  tárgyak sorát, egy helyzetet, az események  olyan  láncát,
mely  a  meghatározott  érzelem formulája".  Röviden:  érzéseit  tárgyakba,
alakokba  objektiválja,  tárgyiasítja.  A kifejezhetetlent  nem  mondja  ki
közvetlenül  és  nyíltan,  mert nem is lehet,  hanem  rejtett  utalásokkal,
célzásokkal (allúzió) megsejteti, felidézi.

  A vers az elbeszélés felé hajlik, a költôi egyéniség pedig szereppé  vagy
szerepekké változik, a költô egy-egy
alak maszkja mögül szól az olvasóhoz. Fô verstípusa a
drámai  monológ,  amelyet a 19. századnak a  romantikától  távolodó  költôi
(Robert Browning, Tennyson) nyomán Ezra Pound újított fel.

  Eliot a verset az élô beszélt nyelvhez közelítette, de
ugyanakkor  megtartotta emelkedettségét is. Költeményeiben  a  nagyszabású,
költôi  elemek váltakoznak a kisszerű, prózai részletekkel, frivol  köznapi
fordulatokkal.


A puszta ország

  T. S. Eliot elsô költôi korszakát ironikus-szatirikus
szemléletmód jellemzi. Ezt a pályaszakaszt Pound és
Eliot közös műve, A puszta ország (1922) zárja le, mely
századunk egyik legjelentôsebb alkotása, határkô a költészet fejlôdésében.

  Keletkezésének története röviden így összegezhetô:
Eliot nagy terjedelmű kéziratát Pound kuszának találta,
s egy részét félretéve, különféle módosításokkal öt részbôl álló költeményt
formált belôle.

  A költemény egy nagyarányú látomásban a modern
világ  sivárságát  jeleníti  meg. Eliot  töredékekbôl,  különféle  szövegek
egymás mellé helyezésével, montázs- és
kollázstechnikával építette fel művét. A költô helyett
különbözô szereplôk beszélnek egymást váltogatva.
A mű egész szövegét Dante, Shakespeare, Baudelaire,
Wagner és mások műveibôl vett idézetek, mitológiai és
irodalmi utalások szövik át, ezek ironikusan értelmezik
a  modern  életet.  A  széthulló  világ képeit  a  mítosz  -  elsôsorban  a
Halászkirály  terméketlenségérôl  szóló  legenda és a  Grál-monda  -  fogja
egységbe.   A  Halászkirály  legendája  a  termékenységi   kultusszal   áll
kapcsolatban,
maga a király is, országa is a terméketlenség átka alatt
szenved. Ez a mítosz a Grál-mondával, a tiszta lovag
történetével  párosul,  aki megmenthetné ezt a terméketlen,  halálra  ítélt
világot.

  A  költemény vezérmotívumai a szárazság, a terméketlenség és  az  életadó
víz.  A  modern világban az emberek nem élnek igazán,  emberi  kapcsolataik
üresek,  a szerelem is gépies, érzés nélküli. A szárazság, aszály ennek  az
élôhalottságnak a metaforái. A víz-esô-tenger-vízbefúlás motívumsor azonban
mégsem a megváltást jelenti, a víztôl is rettegni kell. Ez a világ  ugyanis
képtelen  a  megújulásra,  éppen azáltal  dermed  halotti  állapotba,  hogy
görcsösen ragaszkodik kisszerű életéhez.

  A költemény öt része - I. A halottak temetése, II. Egy
sakkparti, III. Tűzbeszéd, IV. A vizbefúlás, V. Amit a
mennydörgés beszél - jól megszerkesztett egészet alkot.
A III. részben, a költemény felezôpontján megjelenô
Teiresziász egyesíti magában a többi személyt, amit ô
lát,  az  voltaképpen a költemény tartalma.  Buddha  Tűzbeszéde  Augustinus
Vallomásaiból vett gondolatokkal
fonódik össze. A tűz a tisztátalan, terméketlen vágyat
jelenti. Az V. rész és az egész költemény a vihart jelzô
mennydörgés szanszkrit szavaival ér véget: datta, dajadhvam, damjata ('adj,
szeress és fegyelmezd magad').

  Érdemes a költemény közép-európai vonatkozásaira
is figyelnünk: az I. részben szereplô jelenetben Rudolf
trónörökös szól az unokatestvéréhez, a Trisztánból vett
idézetek s a IV. rész vízbefúlási motívuma pedig Lajos
bajor  királyra  utal.  Mindebbôl levonhatnók a  következtetést:  az  egyik
lehetséges  magyarázat  szerint  Pound  és  Eliot  a   Habsburg-monarchiára
vonatkoztatja  a  bibliai  puszta  ország  képét,  tehát  a  vers  az  elsô
világháború kö vetkeztében széthulló Európáról szól.


A háromkirályok utazása

  Eliot második költôi korszakában visszahúzódik a
spirituális élmények körébe, és egy vallásos megújulás
szükségességét hirdeti. Az irónia helyét a hit foglalja el.

  E korszak legkiemelkedôbb darabja a Hamvazószerda (1930), melyben a költô
a  maga újjászületésének folyamatát, a kétségbeesésbôl a megtisztulásba  és
megnyugvásba vezetô utat kíséri végig a belsô monológban.

  A költô pályáját a Négy kvartett (1943), ez az idôrôl és az idôtlenségrôl
meditáló,  zenei  szerkesztésű költemény zárja. Ezután már csak  drámai  és
kritikai műveket írt.

  Második korszakában keletkeztek az Ariel-versek is,
melyek közül több, így A háromkirályok utazása (1927)
is  a  Bibliából  veszi  a témát: Jézus  születése  után  bölcsek  érkeztek
napkeletrôl,  hogy a zsidók újszülött királyának, a Messiásnak  hódoljanak.
Eliot tehát ugyanúgy
bibliai parafrázist írt, mint a Jónás könyvének szerzôje.

  Ez  is  szerepvers,  a költô a vers-én tudatába  helyezkedik,  a  bibliai
bölcsek egyike számol be életük nagy eseményérôl, elmeséli utazásukat.

  A költemény elsô szakasza az utazás nehézségeit beszéli el. A bevezetô öt
sor idézet Lancelot Andrews
(lánszlot   endrúz;1555-1626)-nak,  Winchester  püspökének   egy   Krisztus
születésével  foglalkozó prédikációjából. Ennek a szövegnek  a  szuggesztív
hangját, sajátos
prózaritmusát  veszi át a vers is. A köznapi beszéd  fordulataival,  lazább
szerkesztésű mondatokban szól, a
gondolatok  ritmusa híven követi az utazás és a lelki történés leírását.  A
részletek  halmozása, a nehézségek ismétlôdô felsorolása következtében  úgy
tűnik, mintha
egy helyben állna az elbeszélés, mégis elôrehalad a
megtervezett módon, egy fokozatosan emelkedô szerpentinút állomásait  járja
be,  hogy  a  szakasz végén hirtelen megugorva  az  utazás  rendkívüliségét
éreztesse: a fülünkbe dúdoltak a hangok, szólván, / Hogy mindez csak
ôrület."

  A második szakaszban az "enyhe völgy" mintha utazásuk célja volna, holott
csupán azt érzékelteti, hogy a
változást hozó jelenlét már a Földünkön van. A hosszú,
nyugodt sorok képeinek költôisége magasabb hôfokra
emelkedik, és a részletek ki nem fejtett jelképiséggel telnek meg. A  három
fa, a szôlô, a kockavetés, az ezüstpénz, a borostömlô, mind Jézus  életének
eljövendô  eseményeire  utalnak, de ezek a szimbolikus utalások  a  bölcsek
számára még nem váltak érthetôvé.

  (A  három  fa: Jézussal együtt két latort is  keresztre  feszítettek.  Az
ezüst pénzdarabok: Júdás harminc ezüstért
árulta  el  Jézust.  A kockavetés:  miután  keresztre  feszítették,  ruháin
sorsvetéssel  megosztoztak.  A  szôlô  Jézus  példabeszédének   allegorikus
értelmére, az üdvösség
elôkészítésére  utal. A borostömlôrôl szólva Jézus azt fejezte ki, hogy  az
új hit merôben új kezdet, nem a régi
mózesi  törvények  egyszerű folytatása: az új bort új  tömlôkbe  töltik.  A
fehér  ló az apokalipszis lovasaira utal: míg a vörös, a fekete és  a  fakó
lovon ülô lovasok, a háború, az éhség és a halál szörnyű pusztítást visznek
végbe, a fehér lovon ülô lovas a világ meghódítására in-
dul.)

  A  három bölcs nem ismeri fel a jelzéseket a látottakban, ôk eddig  olyan
tájon vándoroltak, mely a szenvedés jeleivel volt tele, és most csak  arról
bizonyosodhatnak meg, hogy nincs információ: "útbaigazitást nem kaptunk ".

  A  harmadik  szakaszban  utazásuk  célhoz ér,  de  az  elbeszélô  a  hely
leírására egy szót sem veszteget, már csak az élmény hatása foglalkoztatja.
Szavainak súlyos nyomatékot ad az egyes kifejezések ismételgetése. A bölcs
egyértelműen mondja: "megtenném újra", noha teljes
zavarban van. Csak félig-meddig ismerte fel az esemény
jelentôségét, mely egész eddigi életét banális örömeivel
együtt jelentéktelenné, a halállal egyértelművé tette.

  A Születés és Halál egyelôre rejtett jelentôségét a vers középsô részének
szimbólumai  fejezték ki. A vers hôse még bizonytalan  a  következményekben
is: a Születés
még nem jelenti az újjászületését, élete halállá vált, de a vers végén  már
"másféle   halálnak"  örülne,  az  újjászületés  ígéretét  hozó   krisztusi
áldozatot várja.

  A költeményben Eliot a hit és hitetlenség határán
élôk állapotát festi. Mindaz, amit a napkeleti bölcsek
láttak, a világot is megváltoztatta, de a világnak még
meg kell értenie saját változását.

  Szöveggyűjteményünkben  két kitűnô fordításban olvashatjuk a  költeményt.
Szabó Lôrinc és Vas István is jól visszaadja a választékosabb és  köznapibb
nyelvi   fordulatokat.  A  vers  egészét  tekintve  Vas  István   fordítása
távolságtartóan  elegáns,  melankolikusabb,  lágyabb  hangon  szól,   Szabó
Lôrincé hétköznapibb, nyersebb.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése