google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 9., vasárnap

Magyar novellairodalom 1900


A századvég 1900 magyar novellairodalma
 
  A századvég magyar epikájában egyre határozottabban bontakozott ki és jutott uralomra
a polgári realizmus, ez azonban már nem a századközépi európai realizmus párja
volt. A közben megjelent s részben már le is tűnt európai irodalmi törekvések mind
rajta hagyták nyomukat.
  A magyar realizmus uralkodó műfaja - a 80-as évektôl kezdve - nem a regény,
hanem a novella lett. A magyar novella a századforduló élte elsô klasszikus korszakát. Jobb novellákat korábban is, késôbb is irtak egyes írók, a művek átlaga
azonban csak ritkán emelkedett magasabb színvonalra. - A novella felvirágzásában
szerepet játszott egy látszatra külsôdleges ok is: ugrásszerűen fejlôdésnek indult a
hírlap- és a folyóirat-kiadás.1885-ben pl. 472 havi, heti- és napilap jelent meg, s ezek
nagy része irodalmi lap, illetve olyan sajtótermék, amely rendszeresen közölt szépirodalmat is. Az újságolvasás széles körű és általános jelenség lett, s a hírlapok
címoldalának hasábjai alatt levô ún. "tárcarovat" a mindennapok kedvelt csemegéje. A tárca hihetetlenül sokféle elemet tudott magába olvasztani, elsôsorban azért, mert nangneme s nem tárgya, a tárcaíró személye, nem pedig a téma volt a
fontos.
  A századvégi novellát (tárcanovellát) műfaji, formai és stiláris sokszinűség jellemezte. Mindenekelôtt visszaszorult a túlhajszolt eseményesség, az érdekes, fordulatos mese: a kihagyásos, hézagos cselekménybonyolításban az író rendszerint az
eseménysor egyetlen pontját ragadta meg, a többit pedig homályban hagyta, vagy csak vázlatosan dolgozta ki. - A liraiság olykor áthatotta a tartalmat s a kompozíciót is. Az író nem vonult a személytelen elôadás, a tárgyias elemzés és megjelenítés
mögé. Jelenléte állandó és nyomatékos, s ez fôleg a hangnem személyességében
érzékelhetô. Egyes változataiban a műfaj csaknem tárgytalanná vált: egy lelkiállapot, érzés vagy hangulat kivetítôdése lett. - Tovább árnyalta a műfaji megoldásokat az intellektuális igények jelentkezése is:a hagyományos anekdota példázattá, parabolává alakult, vagyis az egyszerű mese, történet egy mélyebben fekvô eszmét, gondolatot illusztrált. - Más írók esetében a novella műfaja dinamikussá, szinte
drámaivá változott: leginkább a naturalista hatások következtében szokássá vált a
tények egyoldalú beállítása, a sötét, tragikus, leverô mozzanatok elôtérbe helyezése.
Egyre nagyobb hangsúlyt kapott a társadalmi konfliktusok, a szociális összeütközések megjelenítése is.
  A novella elôretörésének, átalakulásának az irodalmi fejlôdés belsô törvényein
kivül   természetesen  társadalmi  okai  is  voltak.   A   magyar
novellisták alapvetô élménye lett az a mély ellentmondás, mely  a

felszín látszatderűje, a milleneum megünneplésére készülô ország nyugodt mozdulatlansága és a társadalom mélyeiben meginduló és egyre erôsödô szociális válságfolyamatok között feszült. Novellairodalmunk a lelkek mélyén lejátszódó tragédiákkal szinte elôre jelezte a magyar társadalom századvégi földrengését, elôre sejtette, hogy valami készülôben van, átalakulás elôtt áll a világ.
A következôkben a XIX. század régének és a századfordulónak kiváló novellistáiepikusai közül szeretnénk néhány arcélt felvillantani. Teljességre, részletesebb elemzésekre nem törekedhetünk, csak az a célunk, hogy érzékeltessük a magyar realista             széppróza egy jelentôs korszakának gazdag változatosságát.                                       A   magyar  novellairodalom   legkiválób   képviselôi:Petelei
István,  Gozsdu  Elek ,Gárdonyi Géza,   Tömörkény  István,  Thury
Zoltán, Ambrus Zoltán, Csát géza;


    Számitógépes   feldolgozásban   ismerkedjűnk   meg    röviden
személyesen  a  magyar novella  remekiróinak   képviselôivel   és
rövidebb hosszab lélegzetü irásaikkal elemzés közben!

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése