google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 21., péntek

Herbert


  Zbigniew Herbert (1924-)
 a mai lengyel irodalomban az
újklasszicizmust képviseli. Az európai kultúra fonásaihoz és
értékeihez nyúl vissza, az ember és a világ harmonikus kapcsolatát szeretné
megteremteni. Lírai látását a háború tapasztalata és a történelem határozza
meg. A múltban a jelen analóg helyzeteit keresi, különösen a hatalom és  az
emberi érték
viszonya foglalkoztatja.


Guillaume Apollinaire
(1880-1918)

  Guillaume  Apollinaire  (gijóm  apolliner) költészetét  az  újítás  és  a
hagyományôrzés egysége jellemzi. Érezte, hogy a
szimbolista  költészet  eszközei már nem alkalmasak a  kialakuló  új  világ
megszólaltatására,   az   ember  új  világérzésének   kifejezésére,   ezért
szenvedélyesen   kutatta  a  költôi  megújulás  lehetôségeit.   Úttörésének
merészsége  mégsem  jelentette  a klasszikus költészet  és  a  szimbolizmus
értékeinek megtagadását.
A szimbolistáktól azonban elválasztotta nagy életszeretete, a
külvilág felé fordulása, bizalma a jövôben, a technikai civilizációban.

  Rómában született egy olasz katonatiszt és egy emigráns
lengyel nemes lányának törvénytelen gyerekeként. Egy ideig
Párizsban hivatalnok volt, majd 1901-ben nevelôi állást vállalt
egy Rajna menti kastélyban. Az itt töltött egy év két jelentôs
élménnyel gazdagította: az egyik a rajnai táj és népélet megismerése  volt,
a  másik  pedig reménytelen romantikus szerelme az  angol  nevelônô,  Annie
Playden (eni pléjdn) iránt.

  Visszatérve Párizsba bekapcsolódott az irodalmi életbe, és
hamarosan a párizsi művészvilág egyik központi szereplôje
lett. Megismerkedett Picassóval és a modern festészet több
képviselôjével,   köztük  Marie  Laurencin  (mári  loranszen)   festônôvel,
legnagyobb szerelmével. Kapcsolatuk öt évig tartott,
1912-ben szakadt meg végleg. Apollinare az új festészet, a kubizmus  lelkes
híve és szószólója lett. Felvette a kapcsolatot az
olasz futuristákkal is.

  1914-ben  önként jelentkezett katonának, úgy élte át a háborút, mint  egy
izgalmas kalandot. 1916-ban egy gránátrepesz
átütötte a koponyáját, sebesülésének következményei haláláig
elkísérték. Legyöngült szervezete a spanyolnáthának már nem
tudott ellenállni.

  Legjelentôsebb  két  verseskötete  a Szeszek  (1913)  és  a  Kalligrammák
(1918).


Szeszek

  A  Szeszek  c. kötetben tizenöt év alatt  keletkezett  verseit  gyűjtötte
össze. Ezek nagyrészt életének eseményeihez kapcsolódnak, stílusuk  szerint
pedig három réteget,
három fejlôdési szakaszt képviselnek: a korai versek a
szimbolista hangulatlírát folytatják; a rajnai versekben
a  költô  az  egyszerű dalformát kelti új életre,  visszanyúlva  a  francia
trubadúrok, Villon, a romantika, a német
Lied (líd; dal), Heine, Verlaine örökségéhez; a versek
harmadik  csoportját  a modern szintézisre  törekvô,  kubista-szimultanista
szerkesztésű költemények képezik.

  A meglehetôsen heterogén összetételű kötetet egy jelentéktelennek látszó,
egyszerű újítás teszi egységessé:
az írásjelek elhagyása. Ezzel az eljárással már mások is
kísérleteztek,  de  Apollinaire  volt  az  elsô,  aki  egy  egész  kötetben
következetesen alkalmazta. îgy az írásjelek
nem gátolják a versek melódiájának szabad áramlását,
mintha mindegyik verset egyetlen dallam lebegtetné,
egységes  hangulati-érzelmi  összefüggés  jön létre köztük.  "A  ritmus,  a
verssor  tagolása, ez az igazi központozás" - írja a költô, aki  tudta  azt
is, hogy "a központozás
elhagyása rugalmasabbá teszi a szavak Iirai jelentését" is,
azaz többértelműbbé teszi a verset, gazdagítja jelentését.

  A Kikericsek(1902) valószínűleg még az Annie-versek
közé  tartozik. Oldott, kötetlen, szabad versépítés jellemzi. Az  ôszi  rét
jelenségei,   események  töredékes  képekben  villannak  fel   a   szerelmi
motívummal együtt. A két
téma kölcsönösen idézi fel egymást, kapcsolatuk szinte
álomszerű. A költô mintha az értelem működésének kikapcsolásával jelenítene
meg  lelki  tartalmakat,  a külvilág jelenségei  az  érzelmek  tükörképének
tűnnek fel.
A  valóságos élmény a vers megejtô zenéjében szinte elpárlódik, és  szabad,
részben a dallamtól is sugallt asszociációkba oldódik.

  A méreg, megmérgezôdik, halnikészülô motívumsor általánosabb jelentést is
sugall: a világban méreg van, a
dolgok, az emberi élet szükségszerűen romlanak és múlnak el.

  1. Milyen motívumokból épül fel a vers világa?

  2. Hogyan keveredik, hogyan olvad össze a két téma egy
homogén egésszé?

  3.  Hogyan  éri el a költô, hogy a külvilág jelenségei  az  érzelmi  élet
jelképeivé váljanak?

  4. Hogyan helyettesíti a költô a logikát analógiával?

  5.  Mibôl  adódik a versnek a sajátos melankolikus, álmatag  és  elégikus
hangulata?

  A Mirabeau-hid (1912) a Marie Laurencinnel való
kapcsolat  megszakadása idejében született. A költô  bánatát,  szomorúságát
sanzonszerű dalban oldja fel.

  A vers központi motívuma az idô múlása. A szerelmi
csalódás az elmúlás érzetét váltja ki, és ennek fájdalma
lesz a költemény alaphangja. A híd alatt áramló víz egyszerre jeleníti  meg
az idô futását, a halál közeledését, a
szerelem elmúlását. Egyre ereôsebben érezhetôvé válik
a búcsúzás hangulata is.

  A  költemény  könnyen futó sorai a víz folyását is érzékeltetik.  A  vers
zenéjének folyamatos áramlása hangulati-érzelmi összefüggést teremt a  vers
motívumai, képei
között. A jelképeknek és a verszenének ez az egysége
Apollinaire költészetének egyik legjellegzetesebb vonása.

1. A vers 1912-ben ilyen formában jelent meg:

"A Mirabeau-hid alatt fut a Szajna.
S szerelmeink emléke mért zavar ma?
Mi volt az öröm ? Ráadás a jajra. "

(Vas István fordítása)

  Miben  tér  el  ettôl a kötetben közölt  változat?  Mit  eredményezett  a
változtatás?

  2. Hogyan mélyíti el a vers dalszerűségét a refrén?

  3. A verset nehéz más nyelvre lefordítani. Talán éppen
ezért  Apollinaire legtöbbször lefordított költeménye. Hasonlítsuk össze  a
szöveggyűjteményünkben szereplô fordításokat!

  Az idô, a mulandóság központi motívuma a Szeszeknek.
A Búcsú című vers is ezt és a költô fájdalmát szólaltatja meg.

  1. Próbáljuk megfogalmazni, mibôl fakad ennek a rövid, de
gazdag jelentésű versnek a varázsa!

  2 Hogyan nyilatkozik meg benne Apollinaire idôszemlélete?

  A Szeszek nyitó verse, az Égöv (1912) összegzô és
programadó  költemény:  számadás  a költô eddigi életérôl  és  egy  újfajta
világszemlélet  kifejezése.  A  költô a régi világtól  unottan  fordul  el,
egykori hitét elvesztette, új
hitek, új lehetôségek után sóvárog.

  A  költemény  idôbeli kerete egy hajnaltól hajnalig tartó séta.  A  költô
ebben a keretben éli át felmerülô emlékképekben
életének   elmúlt  eseményeit,  miközben  fantáziája  abszurd   látomásokba
ragadja. A költôi tudat idôben és térben szabadon
csapong,   így  a  versben  egymás  mellé  kerülnek  egymástól  távol   esô
jelenségek: a modern élet, a technikai civilizáció, a
nagyváros  motívumai  keverednek  a  múlt,  a  történelem,  a  vallások  és
mitológiák elemeivel, fantasztikus álomképekkel.
A kubista festészethez bizonyos mértékig hasonló módszer ez:
az  alkotás  tárgyát  a  művész elemeire  bontja,  és  ezeket  az  elemeket
valamennyi  oldalukról  megelevenítve új egységbe helyezi.  Apollinaire  is
szimultán együttlátásban, egy enciklopedikus látomásban egyesíti a széttört
világ darabjait, a külsô és
a belsô világ jelenségeit együtt, valóságos összefüggéseikben
tárja elénk, úgy, ahogy azok a lelki élet folyamatában valóban
együtt  vannak. "Arra kell szoktatnunk a szellemet, hogy egyidejűleg  fogja
fel a verset, mint az életnek egy jelenetét" - írja.
A nagy költemény elemeit az élet "lángoló szesz"-ének, az új
mámorok átélésének heve, líraisága fogja össze. A személyes
élményekhez   világnézeti  kérdések  kapcsolódnak,  a  kor  képének   rajza
történelemfilozófiai problémákat vet fel. A költô a
vers nagy részében önmagához beszél, de az önmegszólítást
idônként felváltja az elsô személyű elôadás.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése